структура » СТАЦИОНАРЕН БЛОК

КЛИНИКА ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕДНОДНЕВНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

КЛИНИКА ПО ПЛАСТИЧНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ ЗА ДЕЦА

КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ И ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИТЕ НА ОБМЯНАТА

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ХИГИЕННО-ЕПИДЕМОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (КАИЛ)

КЛИНИКА ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ


УНГ

Клиниката е базирана на 6-ти етаж, западно в Хирургичен блок на УМБАЛ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив. В УНГ клиника са спазени хигиенните изисквания за осъществяване на дейността. Със заповед на Изпълнителния директор броят на болничните легла е определен на 40, разположени в 18 стаи. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла и със самостоятелни санитарни възли. Клиниката има 1 амбулаторен-приемен кабинет в база І, аудиометричен и отоневрологичен кабинет. Клиниката разполага с 2 операционни зали, разположени в самостоятелно обособен Операционен блок на етажа на клиниката. Клиниката разполага с две манипулационни, две превързочни, стаи за дежурните лекари, сестри и санитари, складове за чисто и мръсно бельо и други помощни помещения. В административния сектор са кабинетите на лекарския състав (преподаватели и ординатори), техническия секретар, учебна зала за студенти и специализанти, рапортна зала.. За своето съществуване от 1945 година клиниката по оториноларингология се е утвърдила, като най-високо квалифицирано оториноларингологично заведение в Южна България, в която специализират ежегодно голям брой лекари. Тя е база за обучение по заболявания на ушите, носа и гърлото, за студенти по медицина и стоматология от Медицински Университет - Пловдив. Дейността в клиниката по ушно-носно-гърлени болести се осъществява при спазване на медицински стандарт утвърден с НАРЕДБА № 35 от 08 юли 2009г., които включва:

Диагностика и прогностика, консервативно и хирургично лечение на Ушно -носно-гърлените заболявания, рехабилитация на слуха и говора за всеки пациент със заболяване от областта на ушно-носно-гърлените болести.

Изследване и определяне на функцията на слуховия и вестибуларния анализатор; слухопротезиране - специфична дейност за специалността. медицинска експертиза;
експертиза на работоспособността;
съдебно-медицинска експертиза;
Консултативна и методична помощ:
Пряко или по документи консултиране на клинични случаи по искане на лекуващ лекар (екип) или консултации на пациент с ушно-носно-гърлено заболяване в друга клиника или отделение; подпомагане организацията на плановите и спешните медицински дейности. Реконструктивна и функционална хирургия "ушно-носно-гърлени болести".

Дейности в областта на общественото здравеопазване.

Научно-преподавателска дейност в областта на ушно-носно-гърлените болести. Професионална квалификация по ушно-носно-гърлени болести и нива на оказваната медицинска помощ: Лечебна дейност на пациенти с ушно-носно-гърлени заболявания се оказва от лекари със следната професионална квалификация: лекар, специализиращ "Ушни, носни и гърлени болести"; лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести"; лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" с допълнителна квалификация; Лекарите специализиращи в клиниката по "Ушно-носно-гърлени болести", извършват дейност по ушно-носно-гърлени болести (диагностично-лечебни процедури) под професионалното ръководство на лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" в съответствие с нормативните изисквания и програма за обучение; Лекарите с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" с допълнителна квалификация – извършват дейности по ушно-носно-гърлени болести (диагностично-лечебни процедури), самостоятелно, с висока степен на професионална компетентност.
Следдипломната квалификация и продължаващо обучение се осъществяват по ред, определен с нормативна уредба.


Водещи научни направления в катедрата по УНГ болести:


І. Онкология:
1.Оперативно лечение при пациенти с карциноми на ларинкса и хипофаринкса. Нови оперативни методики за функционална хирургия на ларинкса.
2.Оперативно лечение при пациенти с тумори на слюнчени жлези, нос и околоносни кухини, щитовидна жлеза и др. тумори на главата и шията.
3.Гласова рехабилитация и лечение на последиците при рака на ларинкса и хипофаринкса.
4.Хирургично лечение на злокачествените образувания на езика и устната кухина.


ІІ. Отология:
1.Оперативно и консервативно лечение при остри и хронични заболявания на външното и средното ухо.
2.Диагностика и консервативно лечение при различни форми на глухота и нарушение функцията на вестибуларния апарат.


ІІІ. Обструктивна сънна апнея.
1.Диагностика и оперативно лечение.


ІV. Ринология.
1.Ендоназална микроендоскопска хирургия на носа, синусите и слъзните пътища в детска възраст.
2.Функционална естетична хирургия на носа.
3.Ендоназална синус хирургия при патология на околоносни кухини и базата на черепа.
4.Функционално изследване на носно дишане.
5.Изследване на обонянието.


V. Аудиология и отоневрология. Слухопротезиране.
1. Диагностика вестибуларни заболявания /Стабилометрия, нистагмометрия и др./
2. Диагностика на заболявания на слуховия анализатор и нервус фациалис /импедансметрия, акустична рефлексо метрия, ниво диагностика/.
3. Слухопротезиране на възрастни и деца.
4. Изследване на слухови евокирани потенциали при новородени и малки деца.
5. Невроотология.


VI. Пластична и реконструктивна хирургия.
1.Пластична и функционална ринопластика.
2.Пластична и реконструктивна хирургия на лице , глава и шия.


VII. Детска оториноларингология.


VIII. Алергични заболявания на горните дихателни пътища.


IX. Чужди тела в трахея, бронхи и хранопровод.


За изпълнение на рутинни и специфични дейности клиниката по "Ушно-носно-гърлени болести"разполага с:


Приемно-спешен кабинет който е оборудван: медицинска кушетка, стол за лекаря, стол за пациента, инструменти за ушно-носно-гърлени прегледи (шпатули, носни и ушни спекулуми с различни размери, носни и ушни пинцети, ларингеални огледала с различни размери), спиртна лампа, отоскоп, балон на Полицер, челни огледала, камертони (С128 и С2048), ушна спринцовка, микроскоп за амбулаторни нужди, апарат за кръвно налягане, стетоскоп, негативоскоп, ушно-носно-гърлени хирургични инструменти и превързочни материали за амбулаторни превръзки, катетри, дренажи, лекарствен шкаф, система за аспирация.

Аудиологичен кабинет:
- специална обезшумена кабина или стая;
- клиничен аудиометър;
- тимпанометър (III ниво на компетентност);
- импедансметър (III ниво на компетентност);
- тонална надпрагова аудиометрия;
- говорна аудиометрия;
- детска игрова аудиометрия;
- евокирани слухови потенциали;
- отоакустични емисии;
- електроаудиометрия;
- настройка на кохлеарни имплантанти;


Отоневрологичен кабинет:

а) извънболнична помощ:
- аудиометър за тонална аудиометрия;
- очила на Френцел;
- спринцовка 100 куб. см по Александър;
- хронометър; - начертани три кръга на пода с диаметър 50 см, 1 м и 1,5 м с две перпендикулярни линии за тестовете на Фукуда, Унтерберг и Бабински-Вайл;
б) болнична помощ (III ниво на компетентност):
- клиничен аудиометър за конвенционална и говорна аудиометрия;
- нистагмограф (видеонистагмограф);
- връщателен стол - механичен или електрически.


Фониатричен кабинет:
- фонетограф;
- стробоскоп.


Клиниката по УНГ болести притежава необходимото оборудване в лечебно заведение за болнична помощ, за III ниво на компетентност:
а) стандартно болнично оборудване;
б) хирургичен инструментариум за осъществяване на обема хирургически дейности;
в) хирургични консумативи, превързочни материали;
г) възможности за изследване на слуховия и вестибуларния анализатор и гласовия апарат;
д) системи за аспирация, за сгъстен въздух, за кислород;
е) проектор за диапозитиви, екрани, видеокасети за обучение, мултимедия (клиниката е база за обучение).


Общо и специализирано оборудване в операционен блок на клиниката.
а) операционен микроскоп;
б) операционен лазер;
в) операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на извършваните хирургични намеси;
г) операционна лампа - основна, осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;
д) възможности за ендоскопска хирургия на ушно-носно-гърлените органи;
е) сателитно осветително тяло, включително подвижна лампа;
ж) електрокаутер;
з) система за аспирация - централна, както и чрез допълнителна вакуумна помпа;
и) анестезиологично оборудване съгласно медицинския стандарт "Анестезиология и интензивно лечение";
й) медицински изделия и превързочни материали


В сферата на своята дейност УНГ клиника изпълнява клинични пътеки, според изискванията регламентирани от НЗОК, както следва:

Клинични пътеки:
КП № 95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
КП № 114 Глухота – диагностика и консервативно лечение
КП № 116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
КП № 116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни  
КП № 118 Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана
КП № 119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха  
КП № 120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
КП № 121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята  
КП № 122 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шията и шийни метастази
КП № 123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия
КП № 127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода  
КП № 128 Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
КП № 259 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
КП № 260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност  
КП № 261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност  
КП № 262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност  
КП № 263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията  
КП № 264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област  


В УНГ клиника са спазени хигиенните изисквания за осъществяване на дейността . УНГ клиника разполага с правилник за вътрешния ред, който е съобразен с ПУДВР на УМБАЛ - ПЛОВДИВ. Спазват се правилата за взаимовръзка и комуникация с диагностичните и лечебни структури в лечебното заведение. В клиниката се събират, обработват и анализират данни за:

Движението на пациентите (постъпили, приведени в други медицински структури, приведени в други лечебни заведения и причините за това, изписани, починали).
използваемостта на капацитета.
средната продължителност на болничния престой.
Забелязва се положителна тенденция за намаляване на средната продължителност на болничния престой.

Човешки ресурси. Кадровата осигуреност на клиниката е съобразена с броя на болничните легла и спецификата на дейността. Клиниката разполага с 15 лекари, от тях 4 хабилитирани лица, 9 оториноларинголози и 2 лекари без специалност. 13 от лекари са с призната специалност по УНГ болести и 1 с призната втора специалност – онкология. Сестринския състав е съобразен с броя на леглата и спецификата на дейността. В клиниката работят 17 медицински сестри, една от които е „Старша медицински специалист” с квалификационна степен „Магистър” 2 от медицински специалисти са с със степен „Бакалавър” и 3 операционни мед.специалисти. В клиниката работи 1 технически изпълнител. Помощния персонал е от 10 санитари, двама от тях са операционни.

Ръководител / Началник клиника и Ръководител катедра по УНГ болести/.
Проф. д-р Илия Петков Йовчев,дмн
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1964-1971г.
Медицинска академия - 1980 г.
Диплома за призната специалност по ушно –носно-гърлбени болести -1991 г.
Научна степен „ кандидат на медицинските науки” -1994 г.
Научна степен ДМН – 2005 г.
Научно звание „ Доцент „ -2007г.
Научно звание „ Професор” 2008г.
Специализации в Германия , Дания и САЩ
Проф. Йовчев е асистент при катедра по УНГ болести,от 22.09.2012г., от 1995 г. Декан МФ-МУ-Пловдив, от 2000-2004 г. Изпълнителен директор на УМБАЛ ”Св. Георги”ЕАД Пловдив, от 2005г. е Началник клиника и Ръководител катедра УНГ болести. Бил е научен ръководител на четирима свободни докторанти, успешно защитили кандидатски дисертации.
Има 76 научни публикации в наши и чужди списания, както и многобройни участия с доклади – 152 в страната и чужбина. В това число на световни и европейски конгреси. Член е на редколегията на сп. “Българаска оториноларингология” и сп. “Ото-рино-ларингология”.


Доц. д-р Спас Стефанов Консулов,дм
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1975-1981
Доц. Консулов е асистент към ВМИ от 1984г.
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1987г.
Медицинска академия , ВМИ Пловдив – 2002г.
Диплома Образователна и научна степен „ Доктор” – 2002г.
Научно Звание „ Доцент” – 2009г.
Специалност „ Здравен мениджмънт” ОКС „ МАГИСТЪР” 2009
48 научни публикации в наши чужди издания.
4 Публикации с импакт фактор.
18 участия в научни и изследователски форуми.
19 цитирания в чужди и български списания.
3 цитирания в чужди списания с импакт фактор.


Доц. д-р Диляна Вичева Вичева,дм
Висш медицински институт Пловдив Диплома за завършено висше образование– 1995г.

Доц. Диляна Вичева е асистент към ВМИ от 1997г.
Висш медицински институт Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно-носно- гърлени болести– 2000г.
Образователна научна степен „ Доктор” 2002г.
Научно звание „ Доцент” – 2006г.
32 - Доклади изнесени на национални конгреси и конференции като автор и в съавторство.
36 - Доклади изнесени на Международни конгреси и конференции като автор и в съавторство.
52 - Публикации отпечатани в национални списания и сборници.
15 - Публикации отпечатани в международни списания и сборници.
5 - Монографии
19 - цитирания в чужди и български списания
3 - цитирания в чужди списания с импакт фактор
25 - постери изнесени на международни конгреси и конференции


Д-р Иван Атанасов Гюлев
Медицинска академия Медицински факултет Пловдив – 1969-1976
Д-р Иван Гюлев е асистент към ВМИ от 1981г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1982г.


Д-р Димитър Георгиев Николов
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1973-1979
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1988г.
Д-р Николов е асистент към ВМИ от 1988г.
През 1991 е провел индивидуално обучение по бронхоскопия в Медицинска академия – София.


Д-р Георги Борисов Елшишки
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1974-1980
Д-р Елшишки е асистент към ВМИ от 1984г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1984г.


Д-р Анка Петрова Тодоринска - Бешкова
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1975-1982
Д-р Бешкова е асистент към ВМИ от 1990г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1991г.
През 1991 е провела индивидуално обучение по Аудиология и отоневрология. в Медицинска академия – София.


Д-р Радослав Кирилов Симеонов
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1975-1982
Д-р Симеонов е асистент към ВМИ от 1990г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1989г.


Д-р Димитър Димитров Пазарджиклиев
Висш медицински институт Пловдив Диплома за завършено висше образование– 1999г.
Д-р Пазарджиклиев е асистент към ВМИ от 2003г.
Висш медицински институт Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2004г.
Образователна научна степен „ Доктор” 2007г.


Д-р Калина Иванова Маджарова – Николова
Висш медицински институт Пловдив Диплома за завършено висше образование– 1996г.
Медицински Университет Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2008г.
През 2008 е провела индивидуално обучение по Аудиолометрия в Медицински Университет – София.


Д-р Атанас Иванов Гюлев
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование– 2004г.
Медицински Университе Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2012г.
Д-р Гюлев е асистент към МУ пловдив от 2011г.


Д-р Димче Ицо Марковски
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование– 2003г.
Медицински Университет Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2011г.


Д-р Стефан Спасов Консулов
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование– 2008г.
Д-р Консулов е асистент към МУ Пловдив от 2011г.


Д-р Никола Петров Криворов
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование


Старша медицинска сестра
Елена Иванова Ненова
Медицински Университет Пловдив
Специалност „ Управление здравни грижи” ОКС „ МАГИСТЪР” 2009г.
Ст.м.с. операционна
Росица Василева Джаджева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Боряна Атанасова Петкова - Димитрова
Медицинска сестра „Бакалавър по здравни грижи” – 2004г.
Венета Делчева Гюлева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Елеонора Бойкова Манчева
Медицинска сестра „Бакалавър по здравни грижи” – 2000г.
Стоянка Петрова Калчева
Медицинска сестра „Бакалавър по здравни грижи” – 1993г.
Добринка Господинова Гунчева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Стойна Николова Арабаджиева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Радка Илиева Пачева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Венета Делчева Гюлева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Елисавета Рангелова Маркова
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Екатерина Петкова Христева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Антоанета Ангелова Гръблева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Славка Василева Щерева
Медицинска сестра - висше медицинско образувание 2003г.
Емилия Бенгюзова
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1992г.
Сладуна Вълчева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1994г.
Технически изпълнител
Величка Христова КляндеваСанитари:
Нуртен СмаиловаНеджепова
Митка Георгиева Власева
Зорка Асенова Арнаудова
Недялка Костадинова Таукова
Райна Благоева Ковачева
Юксел Мехмедова Тирозова
Атанаска Цанкова Бойчева
Милена Мирчева Борикова
Елена Георгиева Гърдева
Елена Иванова Бойчева
Надя Йорданова Захова


Телефони за връзка:
Началник клиника - 60 29 15
Ст.мед. Сестра - 60 26 54
Тех. Изпълнител - 60 26 51
Начало

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ: Клиниката е основана през 1977 г., като Kлиника по Сърдечно-съдова хирургия към катедрата по пропедевтика на хирургическите болести
(І-хирургия) при МУ Пловдив, тогава ръководена от проф. Д. Хаджиев.
Основатели и първи преподаватели са: от І-хирургия - д-р Евгени Сакакушев и д-р Васил Анастасов, от ІІ-хирургия - доц. Иван Зънзов и д-р Драго Желев, от ІІІ-хирургия - д-р Алфред Капон (д-р Велко Велков) и д-р Васил Паница. Първи ръководител е доц. И. Зънзов.
Първоначално Kлиниката по Съдова хирургия разполага с 40 легла и една операционна зала. През 1986 г. тя се пребазира в Хирургическия блок
на бул. „Пещерско шосе“ 66 (База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД), като Клиника по Съдова хирургия в състава на Катедрата по Сърдечно съдова
хирургия под ръководството на Проф. Васил Анастасов д.м.
Понастоящем Ръководител на клиниката е Доц. Драго Желев д.м.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Съдова хирургия е разположена на 8-мия етаж в Хирургическия блок на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД на бул.
„Пещерско шосе“ 66, има 50 легла с три операционни зали и една хибридна операционна. В операционните има съдово-хирургичен инструментариум,
консумативи за съдова и ендоваскуларна хирургия и съвременна анестезиологична апаратура.
На територията на Клиниката по Съдова хирургия са разкрити:
• 3 операционни с модерно оборудване позволяващо пълен обем на съвременна съдова хирургия под всички типове анестезия и лазерна
аблация на разширени вени;
• Най-модерната в страната хибридна операционна зала, позволяваща изпълнение на контрастни изследвания,
хибридни операции, балоннидилатации и стентиране с най-модерни инструменти и най-малък риск от рентгеново облъчване,
като предоставя техническа възможност за целият съвременен лечебен потенциал на съдовата патология в 21 век;
• Зала за следоперативни интензивни грижи;
• Сектор за прием на болни;
• Сектор за пациенти с гнойни усложнения;
• VIP стаи;
• Кабинет за ултразвукова диагностика с модерен Дуплекс Доплер апарат.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Съдовохирургична периферна,ендоваскуларна и ангиологична помощ:
• Неинвазивна и инвазивна диагностика на съдова система - в пълен обем;
• Ендоваскуларна хирургия на периферна съдова система и екстракраниални кръвоносни съдове;
• Оперативни интервенции при:
 облитерации (емболии и тромбози);
 стеноза, аневризми и травми на аортата и клоновете й (включително на всички дистални артериални сегменти на горни и долни крайници);
 стенози на сънните(каротидните) и вертебралните артерии.
• Артериални заболявания, неподлежащи на радикални реконструктивни операции, а само на палиативни операции и неопративно лечение,
синдром и болест на Рейно;
• Заболявания на венозната система, подлежащи на оперативно лечение - първична варикоза;
следтромбофлебитна болест и усложненията й; вродени аномалии на венозната система (вкл. хемангиоми);
• Пациенти с дълбоки и повърхностни венозни тромбози (тромбофлебити);
• Пациенти с вродени и придобити лимфедеми;
• Операции за осигуряване на достъп при болни, подлежащи на хемодиализа и химиотерапия (катетеризации, AV-фистули,
AV-реконструкции - на всички възможни нива).
По обем на извършваната лечебна дейност Клиниката по Съдова хирургия е водеща в страната. В консултативния кабинет на
Клиниката ежегодно се преглеждат между 5000 и 6000 пациенти. За стационарно лечение се приемат 2 800 – 3 000 болни със съдови заболявания.
От тях около 80% се оперират. Ежегодно се извършват от 3000-3 100 операции. Показателите за обща смъртност (1.63% - 1.98% от всички постъпили)
и оперативна такава от 2.05% са най-добрите в сравнение с тези на останалите съдово-хирургични отделения в страната.
Клиниката обезпечава с консултативна и диагностично-лечебна помощ здравните заведения в Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска,
Хасковска и Кърджалийска област и пациенти от цяла България.
Клинични пътеки по които Клиниката по Съдова хирургия има договор с НЗОК към 2014 г.:

\
Номер КП Наименование
38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
190 Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им
191 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
192 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
193 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания
(тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
194 Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити
195 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
196 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й
197 Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за перитонеалнадиализа

ОБОРУДВАНЕ:
1. Ултразвуков апарат с Доплер с цветно кодиране и спектрален анализ
2. CW доплер апарат
3. Модерна Хибридна операционна зала, обединяваща всички модерни технически аспекти
като предпоставка за ефективно лечение на съдови заболявания

ЕКИП:
Доц. д-р Драго Желев, дм – Началник клиника
Медицински Университет
Специалности:Доктор по медицина, Научно звание “Доцент”.
Придобити клинични специалности:Обща хирургия, Съдова хирургия.
Член на:БЛС, Европейското дружество по съдова хирургия, Българското Национално Дружество по Съдова, Ендоваскуларна Хирургия и Ангиология.
Списъчен състав на лекарите в Клиниката по Съдова хирургия:
ИМЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ ЧЛЕН НА
Доц. Драго Драгов Желев Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия ESVS
Д-р Валентин Димитров Иванов Медицина Обща хирургия,Съдова хирургия
Д-р Васил Христов Бацелов Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия
Д-р Яни Костадинов Захариев Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия ESVS
Д-р БурянАлександров Киров Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия ESVS
Д-р Богомила Чешмеджиева Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия ESVS
Д-р Георги Петров Христов Медицина Съдова хирургия
Д-р Евгений Димитров Иванов Медицина Обща хирургия,Съдова хирургия ESVS
Д-р Николай Петков Михайлов Медицина Обща хирургия,Съдова хирургия ESVS
Д-р Красимир Ангелов Вакрилов Медицина Обща хирургия
Д-р Петър Данаилов Славов Медицина Съдова хирургия ESVS
Д-р Весела Илиева Йовчева Медицина Обща хирургия, Дерматология
Старша медицинска сестра Недялка Ванова

КОНТАКТИ: Канцелария: 032/602-865; Лекарски кабинет: 032/602-949; Предоперативен сектор: 032/602-726;


Начало

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Първа клиника по Хирургия се намира на 7-ми етаж в Хирургичния блок на бул. „Пещерско шосе" №66 и разполага с 60 легла.

Клиниката се състои от следните сектори:
• Предоперативен сектор с работа в областта на еднодневната хирургия, ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия;
• Реанимационен сектор;
• Сектор Колопроктология с гнойно-септичен.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
• Клиниката е център на обучение на лекари хирурзи по лапароскопска и конвенционална хирургия. Тя отговаря на стандартите по хирургия за Трето ниво на компетентност. Всички лекари с придобита специалност по хирургия притежават сертификати по жлъчно-чернодробна хирургия. Могат самостоятелно да извършват лапароскопски операции;
• Годишно се извършват над 1000 операции, като над 50 % са с голям и много голям обем на сложност;
• Клиниката работи все по усилено в направление да развива лапароскопската хирургия при злокачествени образувания на дебелото черво, стомаха и хранопровода. Всяка година се оперират над 200 болни със злокачествени новообразувания на храносмилателната система;
• Първа хирургия разполага с четири операционни зали;
• Разполага и с високотехнологична апаратура за извършване на всички операции в областта на коремната хирургия и онкологията. Операционната зала е оборудвана с подвижен рентгенов апарат; • Клиниката е модерен център, който може да извършва цялостна диагностична и терапевтична дейност при доброкачествените, преканцерозите и злокачествените заболявания на храносмилателния тракт.
• В клиниката се извършват както планови, така и спешни операции;
• Клиниката е в състояние самостоятелно да постави диагнозата, да поеме лечението и проследяването на онкологичноболните, което я прави една от водещите клиники в страната;
• Със своя опит и възможност за лечение на болни със заболявания на правото и дебелото черво тя е водеща в Южна България.

В Клиниката се извършват:
• Всички гастроинтестинални операции на хранопровода, стомаха, дуоденума и тънките черва;
• Операции от областта на жлъчно-чернодробно-панкреатината и ендокринната хирургия.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
През 2013 г. са преминали 4 119 на брой пациенти.

ЕКИП:

Проф. д-р Божидар Хаджиев, дм – Началник Клиника
Медицински университет – Пловдив
Специалности: Доктор на науките; Научно звание „Професор“
Придобити клинични специалности: Хирургия.
В Клиниката работят 17 хирурзи, 15 от които със специалност по хирургия, 2 с гръдна специалност, 2 със специалност по Онкология и 2 специализанти. Лекарите имат редица сертификати подписани от Ректора на МУ-Пловдив за високоспециализирана дейност “Диагностична и терапевтична ендоскопия”, сертификати за лазерна терапия, високоспециализирана дейност “Конвенционална и интервенционална ехография” и „Миниинвазивна хирургия”. Всички лекари със придобита специалност по хирургия притежават сертификати по жлъчно-чернодробна хирургия. Могат самостоятелно да извършват лапароскопски операции.
Медицински специалисти:
1. Старша медицинска сестра М. Пищронева;
2. Старша операционна медицинска сестра С. Мандулова.

КОНТАКТИ:
Канцелария: 032/602-010

Начало

ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката е отделена през 1949 г. като Катедра по факултетска хирургия с урология, а през 1967 г. се формира като самостоятелна Клиника по гръдно-коремна хирургия. През лятото на 2012 г. е преименувана на Клиника по специална Хирургия, а през 2014 г. е вече Втора клиника по хирургия.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Втора клиника по хирургия е разположена в База 2 /Хирургичен блок/ на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, която се намира на бул. „Пещерско шосе“№66 и заема целия 11 - ти етаж.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Водещи направления за Втора клиника по хирургия са Гръдна хирургия, Обща и Коремна хирургия. Оперират се всички заболявания на гръдния кош, без тези на сърцето и големите кръвоносни съдове. От много години е въведена и активно се прилага Видео Асистирана Торакална Хирургия /ВАТС/.
Клиниката разполага с 70 легла.
Основната дейност в областта на Гръдната хирургия са: доброкачествени и злокачествени заболявания на белия дроб и лечение на плевралните изливи и емпиеми. Основната дейност в областта на общата и коремна хирургия са всички хирургични заболявания на коремните органи – спешни и планови. Втора клиника по хирургия е съобразена с хигиенната характеристика за лечебно заведение. Тук се приемат и лекуват пациенти с хирургични заболявания на гръдния кош и вътрегръдните органи /хранопровод, медиастинум, бял дроб, плеврална кухина/, без сърце и магистрални съдове. Осъществява се хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени гнойни и негнойни заболявания на коремни органи и предна коремна стена, както и на структурите, разположени в ретроперитонеалното пространство, без пикочо-отделителната система, коремна аорта и нейните разклонения. Извършва се хирургично лечение на всички видове хернии, вкл. диафрагмални, а също и на хирургични заболявания, ангажиращи меките тъкани на крайниците – травми, гнойни инфекции и др. Клиниката функционира в условия на 24-часова спешност за гръдна патология и общо-хирургична спешност на всеки 48 часа. Клиниката работи по изискванията на стандартите по хирургия и гръдна хирургия, съответстващи на структура от ІІІ ниво на компетентност, както и по съответните алгоритми на хирургични клинични пътеки, съобразно националния рамков договор. Съществуват алгоритми за извършване на дейността.

I. Клинични пътеки:
КП. 31. Ендоскопскоимедикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт;
КП. 33. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума;
КП. 96. Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 год.;
КП. 98. Бронхоскопски процедури - диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо–белодробната система;
КП. 156. Оперативни процедури на хранопровод, стомах, и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 158. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 160. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 162. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 164. Оперативни процедури върху апендикс;
КП.165. Хирургични интервенции за затваряне на стомах;
КП. 166. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство;
КП. 167. Оперативни процедури при хернии;
КП. 168. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация;
КП. 169. Конвенционална холецистектомия;
КП. 170. Лапароскопска холецистектомия;
КП. 171. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища;
КП. 172. Оперативни процедури върху черен дроб;
КП. 173. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест;
КП. 174. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност;
КП. 175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност;
КП. 176. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г.;
КП. 177. Оперативни процедури върху далака при лица под 18 г.;
КП. 178. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово;
КП. 179. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата;
КП. 180. Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия;
КП. 181. Оперативно лечение при остър перитонит;
КП. 182. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси;
КП. 183. Консервативно лечение при остри коремни заболявания;
КП. 184. Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение;
КП. 185. Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания;
КП. 187. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със голям и много голям обем и сложност;
КП. 188. Оперативни процедури на щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност;
КП. 212. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена;
КП. 213. Разширени операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба или при болести със съчетана белодробна и друга локализация;
КП. 214.1 Бял дроб - неонкологични заболявания;
КП. 214.2 Спешни състояния в Гръдната хирургия;
КП. 224. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош.

II. Клиниката е водеща в областта на хирургията на заболяванията на:
- Гръдна стена, бял дроб, медиастинум, диафрагма;
- Хранопровод;
- Панкреас;
- Щитовидната жлеза;
- Черен дроб, жл. мехур;
- Стомах, тънко и дебело черво;
- Млечна жлеза;
- Лечение на всички видове хернии;
- Надбъбречна жлеза;
- Онкологична хирургия.

III. Научна и преподавателска дейност:
Във Втора клиника по хирургия се осъществява активна научно – преподавателска дейност от 1 професор и 2-ма доцента, 5 главни асистенти, 6 асистенти, която съчетана с добрата материална база е предпоставка за по-доброто обучение на студенти и специализанти. Клиниката участва активно със собствени научни съобщения и клиничен материал на всички национални конференции и множество международни хирургични форуми. Публикува редовно статии в списание „Хирургия”, както и в международни специализирани издания.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА:
Описания на заболявания и начините за тяхното лечение:
Заболявания на гръдна стена и вътрегръдни органи:
• Доброкачествени и злокачествени образувания на гръдна стена;
• Рак на белия дроб;
• Доброкачествени образувания на бял дроб;
• Ехинококоза на белия дроб (кучешка тения);
• Остри и хронични плеврални изливи;
• Доброкачествени и злокачествени образувания на медиастинума;
• Заболявания на Тимуса.
Заболявания на хранопровода:
• Доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода.
Заболявания на стомаха:
• Рак на стомаха;
• Гастро-интестинални стромални тумори (ГИСТ);
• Доброкачествени заболявания на стомаха;
• Язва на стомаха и дванадесетопръстника;
• Пилорна стеноза;
• Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ).
Заболявания на тънките черва:
• Тумори на тънките черва;
• Мекелови дивертикули;
• Ендокринни тумори.
Заболявания на дебелото черво:
• Рак на дебелото черво;
• Доброкачествена фамилна полипоза;
• Вилозни тумори, аденоми;
• Хроничен улцерозен колит;
• Дивертикулоза на дебелото черво.
Заболявания на ректума:
• Рак на ректума;
• Рак на аналния канал;
• Хемороидална болест;
• Перинеални абсцеси;
• Перианални и перинеални фистули.
Заболявания на черния дроб:
• Хепатоцелуларен карцином;
• Карцином на жлъчните пътища;
• Доброкачествени образувания на черния дроб;
• Ехинококоза на черния дроб (кучешка тения);
• Портална хипертония.
Заболявания на жлъчния мехур:
• Жлъчно-каменна болест;
• Остър холецистит.
Заболявания на панкреаса:
• Рак на панкреаса;
• Остър панкреатит;
• Хроничен панкреатит;
• Кисти и псевдокисти на панкреаса;
• Рак на папила Фатери.
Заболявания на слезката. Хернии на предна коремна стена:
• Ингвинални хернии;
• Инцизионални хернии.
Диафрагмални хернии.
Остър апендицит.
Илеус.
Перитонит.
Мезентериална тромбоза.
Заболявания на Щитовидната жлеза:
• Рак на щитовидната жлеза;
• Полинодозна струма;
• Аденом на щитовидната жлеза;
• Базедова болест.
Заболявания на надбъбречната жлеза Заболявания на млечната жлеза:
• Рак на млечната жлеза;
• Фиброаденом на млечната жлеза;
• Фиброкистична мастопатия;
• Интрадуктален папилом.
Заболявания на паратиреоидните жлези.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ ЗА 2013 г.: 4 289 бр.

ОБОРУДВАНЕ:
Втора клиника по хирургия разполага с най-съвременно оборудване:
- Ендоскопска техника за абдоминални интервенции;
- Ендоскопска техника за торакални интервенции;
- Медиастиноскоп;
- Бронхоскоп;
- Ултразвуков нож;
- Лигашур;
- Ректоскоп;
- Колоноскоп;
- Холедохоскоп.

ЕКИП:

1. Проф. д-р Ангел Учиков, дмн – Началник Клиника Медицински Университет
Специалности: Доктор на медицинските науки – 2010 г.; Научно звание „Професор“.
Придобити клинични специалности: Обща хирургия – 1991 г.; Гръдна хирургия – 1996 г.
Републикански консултант по гръдна хирургия – 1999 г.

2. Проф. д-р Красимир Атанасов Мурджев, дмн
Медицински Университет
Специалности: Доктор на медицинските науки; Научно звание „Професор“.
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.

3. Доц. Иван Петков Новаков, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия; Онкология.

4. Д-р Ваня Николова Узунова
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.

5. Д-р Константин Георгиев Зисов
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.

6. Д-р Димо Иванов Григоров
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.

7. Д-р Георги Антонов Иванов
Придобита клинична специалност: Хирургия.

8. Д-р Иван Николов Димитров
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.

9. Д-р Бойко Емилов Тодоров
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.

10. Д-р Емануил Михайлов Йорданов
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.

11. Д-р Николай Стоянов Коев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.

12. Д-р Петър Стефанов Бонев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.

13. Д-р Юлиан Иванов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.

14. Д-р Метин Али
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.

15. Д-р Атанас Илиев Баташки
Медицински Университет
Специалности: Магистър по „Здравен Мениджмънт” – 2009 г.
Придобита клинична специалност: Хирургия.

16. Д-р Гюнай Мехмед
Медицински Университет

17. Д-р Неджат Али
Медицински Университет

18. Д-р. Теодора Димитрова
Медицински Университет

19. Д-р. Кирил Хаджиев
Медицински Университет

20. Д-р Любомир Паунов
Медицински Университет

21. Д-р Велизар Хаджиминев
Медицински Университет

22. Д-р Любка Алексова
Медицински Университет

23. Старша медицинска сестра Катя Димитрова Стаева
НЦЗПБ гр. София - Бакалавър „Ръководител на здравните грижи и преподавател по медицинска практика“ - 2004 г.
Проект по Българо-Швейцарска програма за болнична хигиена: “Ръководител на звено за централно снабдяване със стерилни материали“.

КОНТАКТИ:
Началник Клиника – 032/602 963;
Старши мед. специалист – 032/602 735;
Технически изпълнител – 032/602 736;
Лекарски кабинети: 032/602 853; 032/602 615; 032/602 903; 032/602 608;
Операционна 2 етаж – 032/602 555;
Операционна 11 етаж – 032/602 994;
Предоперативен сектор – 032/602 012;
Оперативен сектор – 032/602 918;
Септичен сектор – 032/602 013;
Амбулатория – 032/602 662.

Начало

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката по Кардиология е наследник на терапевтичната клиника, която от 1953 г. се намира на 3 етаж на терапевтичния блок - База 1, като дълги години е популярна с името Трета вътрешна клиника. От 2006 г. Клиниката по Кардиология е преместена на 12 етаж на Хирургическия блок - База 2. Завеждащ клиниката от основаването и до 1953 г. е проф. Б. Юруков, след това до 1969 г ръководител е проф. П. Миронов. За периода 1969-1971 г. ръководител е доц. Л. Апостолов. Следващият ръководител на така наречената Трета вътрешна клиника е проф. Цв. Симеонов. От 1976 г. до 1989 г. ръководител на клиниката е проф. Кр. Атанасов, а след неговото пенсиониране ръководител на новосъздадената Кардиологична клиника става проф. Ат. Джурджев. От 2007 г. началник на Клиниката по Кардиология е проф. Ф. Николов. В клиниката са работели изтъкнати преподаватели и специалисти, като доц. Т. Йовкова, д-р З. Гълъбов, д-р Н. Кичуков, д-р Д. Димитров, д-р Вакрилов, д-р Кирова, д-р Пенчева, д-р Балтов, д-р Кирилов, д-р Гюлев, проф. Карастанев, д-р Паница.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Кардиология е разположена на близо 1 500 кв. м площ в Хирургичен блок, База 2 на УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД, гр. Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” №66. Разполага с 10 интензивни легла и 30 общи, съответно разположени в 15 стаи и интензивен сектор. Към клиниката принадлежи и инвазивна лаборатория и отделение, както и функционално отделение.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В клиниката работят на щат 13 лекари, 21 сестри, 2 технически секретари, 12 санитарки. Клиниката се оглавява от началник клиника и трима началници на общо, интензивно и неинвазивно (функционално) отделение. Клиниката разполага с високо квалифициран персонал: 3 хабилитирани лица, 4-ма доктори на науките. Всички с изключение на 1 лекар са придобили втора специалност кардиология. Клиника пи Кардиология се явява национален консултативен център за Южна България. Клиниката е специализирана в интензивното лечение на острия коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, болести на перикарда и миокарда, пороци. Притежава високо специализирана апаратура за мониторване на сърдечния ритъм, артериално налягане, оценка на сърдечната функция. Кардиологична клиника е база за обучение по кардиология и вътрешни болести, център за обучение на студенти по медицина.

Хоспитализирани пациенти за 2013 г.:
През последната година през общото отделението и интензивен сектор са преминали над 2 000 болни, а през инвазивно отделение близо 5 000 болни. Основните клинични пътеки по които постъпват болните са - остър коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, болести на перикарда, кардиомиопатии.

ОБОРУДВАНЕ:

1. Съвременна апаратура за бърза диагностика:
• Два ангиографски апарата със съответните зали и помощни помещения;
• Балонна контрапулсаторна помпа;
• Интракоронарен ултразвуков апарат;
• Многоканални електрокардиографи;
• 2D и 3D ехокардиографи;
• Доплеров сонограф.

2. Съвременни технологични линии за лечение на:
• Остър инфаркт (миокарден, субендокарден) с перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика или с фибринолиза;
• Ритъмни нарушения - с дефибрилация, инплантация на временен или постоянен пейсмейкър, медикаментозно;
• Кардиоген шок с целият арсенал от средства за кардиална ресусцитация и контрапулсатор.
3. Инсталации за кислород, вакуум , инфузионни помпи, електрически изводи и други, като облигатно стандартно изискване за материална логистика при лечението на сърдечно болни пациенти;
4. Мобилен апаратен и медикаментозен комплект за кардиопулмонална ресуситация.

ЕКИП:

1. Проф. Федя Николов, дм – Началник Клиника по Кардиология
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Професор“; 2010 г. магистратура по Здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: 1989 г. - Вътрешни болести; 1991 г. - Кардиология.
Член на: Управителния съвет на националното дружество по кардиология, Дружеството по инвазивна кардиология, Европейското кардиологично дружество, Европейското дружество по Ехокардиография, Сърдечна недостатъчност, Артериална хипертония. Fellow ESC, Специалист по хипертония към Европейското дружество по хипертония.

2. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм - Началник Отделение по Кардиология
Медицински университет – Пловдив 1995 г.
Специалности: Доктор по медицина - 2000 г.; Научно звание „Доцент” - 2008 г.; Магистратура по „Здравен мениджмънт” към ФОЗ на МУ-Пловдив – 2011 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести - 2000 г.; Кардиология – 2003 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Българско дружество по интервенционална кардиология (БДИК), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.

3. Д-р Николай Атанасов - Началник Отделение по Интензивно лечение
Медицински Университет - 1988 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1994 г., Кардиология – 1997 г.

4. Д-р Людмила Георгиева Владимирова - Китова
Медицински Университет – Пловдив - 1990 г.
Специалности: Доктор по медицина – 2007 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1995 г., Кардиология - 1998 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.

5. Д-р Димо Василев - Началник Отделение по Неинвазивна кардиология
Медицински Университет – 1983 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1990 г.; Кардиология – 1992 г.

6. Д-р Бистра Добрева
Медицински Университет – 1988 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1992 г., Кардиология – 1997 г.

7. Д-р Жанет Минева
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Ревмокардиология.

8. Д-р Красимир Карастанев
Медицински Университет – Пловдив – 1986 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1991 г.; Кардиология – 1993 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.

9. Д-р Николай Георгиев Здравков
Comenius University Bratislava – 1990 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1995 г.; Кардиология – 1998 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.

10. Д-р Петър Федев Николов, дм
Медицински Университет - Пловдив – 2007 г. с Хипократов медал.
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Кардиология – 2012 г.
Член на: Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ).

11. Д-р Димитър Иванов Василев
Медицински Университет – Пловдив 1996 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).

12. Д-р Калин Кръстев Кръстев
Медицински Университет – Пловдив 2004 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).

13. Д-р Даниел Мекенян
Медицински Университет – Пловдив 2005 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).

14. Старша медицинска сестра Павлина Желязкова Павлова

КОНТАКТИ:
Началник клиника – 032/60-23-54;
Канцелария – 032/60-23-77;
Старша мед. сестра – 032/60-28-93;
Лекарски кабинет – 032/60-24-64;
Интензивно отделение – 032/60-25-77;
Манипулационна – 032/60-24-75.


Начало

КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

ИСТОРИЯ:
Клиника по кожни и венерически болести води началото си от 1879 год., като част от новосъздадената болница на червено-кръстната организация
“Св. Пантелеймон” (дала началото на днешната Университетска болница). На базата на клиниката през 1946 год. е основана и едноименната катедра.
Ръководители на клиниката са били:
• Проф. Цветан Кристанов (1946-1948 г.);
• Проф. д-р Иван Андреев, дмн (1948-1950 г.);
• Проф. д-р Богдан Бъчваров, дмн (1950-1968 г.);
• Проф. д-р Иван Толев, дмн (1969-1986 г.);
• Доц. д-р Васил Атанасов, дмн (1986-1987г.);
• Доц. д-р Йорданка Савова, кмн (1987-1990 г. и 1992-2000 г.);
• Проф. д-р Димитър Влашев, дмн (1991-1992);
• Доц. д-р Румяна Янкова, кмн (2000-2010);
• Проф. д-р Христо Добрев, дм – настоящ ръководител от 2010 год.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по кожни и венерически болести е разположена в База I /Tерапевтични клиники/на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД - Пловдив, бул.”Васил Априлов” 15А.
В клиниката са обособени два сектора – приемно-консултативен и стационарен.
Първият включва кабинети по обща и детска дерматология, алергология, микология, кожна патология, полово-предавани болести,
съдови дерматози и функционална диагностика на кожата. Дейността на кабинетите се подпомага от специализирани лаборатории -
алергологична, хистопатологична, имунофлуоресцентна, микологична, серологична и СПИН, и функционална.
Стационарният сектор разполага с 8 болнични стаи с 20 легла, манипулационна, лекарски стаи, столова, учебна зала и помощни помещения.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В Университетската клиника по кожни и венерически болести се извършват специализирани прегледи, изследвания и лечение на болни с всички
кожни и полово-предавани болести.
Обслужват се пациенти от Южна България, както и от цялата страна, като се осигурява 24-часова специализирана медицинска помощ
(дежурен лекар в клиниката от 7.30 до 19.30 часа, лекар на повикване от 19.30 до 7.30 часа).

Дейността на клиниката е насочена в три направления – лечебна, научно-изследователска и учебна дейност:
I. ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ:
1. Диагностично-консултативна дейност, осъществявана в специализирани кабинети и лаборатории:

• Приемно-консултативен кабинет – извършват се специализирани прегледи, изследвания, консултации и амбулаторно
лечение на пациенти с всички кожни и венерически заболявания;
• Кабинет и лаборатория по алергология – извършва се комплексна висококвалифицирана консултативна помощ по отношение
на кожни, дихателни, УНГ, очни, храносмилателни и други алергични заболявания; предоперативно и предлечебно тестуване
и определяне на премедикация при пациенти, алергични към анестетици и медикаменти; изследване на криоглобулини и криофибриноген;
фотобиологични изследвания; определяне на слънцепредпазна активност на общо и локално приложени медикаменти и козметични продукти;
• Кабинет и лаборатория по кожна патология и имунофлуоресцентна диагностика – извършва се вземане, изготвяне, отчитане на кожни
биопсии и имунофлуоресцентни изследвания на кожата; клинични прегледи и консултации на готови препарати;
• Кабинет и лаборатория по микология – извършват се прегледи и изследвания за всички гъбични заболявания на кожата, ноктите и лигавиците,
както и изследвания за P. Ovale и Demodex;
• Кабинет по полово-предавани болести и лаборатория за сифилис и СПИН – извършват се прегледи и изследвания за полово-предавани болести,
в т.ч. сифилис и СПИН;
• Кабинет по съдови дерматози – извършват се прегледи и амбулаторно лечение на съдови заболявания на кожата;
• Кабинет и лаборатория по функционална диагностика на кожата – извършват се прегледи и изследвания на всички показатели на здрава
и болестно променена кожа (еластичност, влажност, омазняване, цвят, релеф, бактериалната колонизация, кожен тип, фототип, фотостареене)
посредством съвременни неинвазивни биоинженерни методи и апарати; дерматоскопия на пигментни и непигментни кожни изменения;
трихоскопия при заболявания на космите, онихоскопия при заболявания на ноктите; капиляроскопия при заболявания на периферните съдове;
определяне на ефектите на локално приложени медикаментозни и козметични продукти върху кожата.

2. Стационарна дейност:
В клиниката се приемат за безплатно болнично лечение пациенти с кожни заболявания по клинични пътеки № 245, 246, 247, 248 и 249, в които се включват:
• Бактериални инфекции на кожата - еризипел, целулит, пиодермии, инфектирани дерматози;
• Вирусни инфекции на кожата - усложнени херпес симплекс и херпес зостер вирусни инфекции;
• Псориазис, лихен планус;
• Кожни прояви при съединително-тъканни заболявания (лупус еритематозус, дерматомиозит, склеродермии);
• Кожни васкулити;
• Булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид, дерматитис херпетиформис, булозна епидермолиза);
• Екземи и дерматити;
• Други (за уточняване, изследвания и започване на лечение).
Приемането се извършва планово с направление за хоспитализация, издадено от домашен лекар или лекар-дерматолог от специализирана
индивидуална медицинска помощ, както и по спешност, след насочване от спешен или дежурен кабинет.
II. НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
В клиниката се извършва активна научно-изследователска дейност в областта на клиничната дерматология, алергологията, микологията,
венерологията, дерматохистопатологията, функционалната диагностика на кожата и козметологията.
За периода 1970-2014 год. колективът на клиниката е публикувал 368 публикации, от които 80 в чужбина и 288 у нас, в това число и
36 публикации в престижни международни списания.
За периода 1970-2014 год. членовете на колектива на клиниката са участвали на 135 научни форума с 403 устни доклади и постери
(в чужбина – 30 форума със 70 презентации и у нас – 105 форума с 333 презентации).

III.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката по кожни и венерически болести е клинична база за обучение по дерматология и венерология на студенти по специалностите медицина,
дентална медицина, фармация, медицинска сестра, акушерка и рехабилитатор. В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари
по обща медицина, обучение на лекари специализиращи кожни и венерически болести, както и обучение по докторска програма за получаване
на образователна и научна степен “доктор”.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Христо Добрев, дм – Началник клиника.
Медицински Университет – Пловдив – 1982 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Професор“; Магистър „Здравен мениджмънт“.
Придобити клинични специалности: Дерматология и венерология - 1992 г.
Член на: Българско Дерматологично Дружество, International Society for Biophysics and Imaging of the Skin (1998), Съюз на учените в България,
International Society for Dermatoscopy. Член е на редколегиите на сп. Clin Cosmet & Invest Dermatol,
сп. Case Reprots in Dermatol Medicine, сп. Дерматологичен преглед, сп. Folia Medica, сп. Our Dermatol J Online, сп. J Pharm Alternativ Med.

2. Доц. д-р Румяна Янкова, дмн - завеждащ сектор "Алергологичен кабинет и лаборатория"
Медицински Университет – Пловдив – 1973 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1979 г.; Клинична алергология – 1999 г.

3. Доц. д-р Красимира Чудомирова, дм - завеждащ сектор "Полово-предавани болести и серологична лаборатория"
Медицински Университет – Пловдив – 1982 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1988г.; Микробиология – 2006 г.

4. Доц. д-р Лилия Зисова, дм- завеждащ сектор "Микологичен кабинет и лаборатория"
Медицински Университет – Пловдив– 1983 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1991 г.

5. Д-р Цветана Абаджиева, дм - завеждащ сектор "Хистопатологична и имунологична лаборатория" Медицински Университет – Пловдив- 1979 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1986 г.

6. Д-р Монка Арнаудова– дерматохистопатолог
Медицински Университет – Пловдив – 1973 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1982 г.

7. Д-р Антоанета Гюрова- завеждащ "Съдов кабинет"
Медицински Университет – Пловдив– 1984 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1992 г.

8. Д-р Антонина Чапанова
Медицински Университет – Пловдив– 1980 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1990 г.

9. Д-р Кристина Чорлева
Медицински Университет
Придобити клинични специалности:Кожни и венерически болести – 2002 г.

10. Д-р Гинка Павлова
Медицински Университет
Придобити клинични специалности:Кожни и венерически болести – 2007 г.

11. Д-р Мариана Чукарова
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 2013 г.

12. Д-р Диляна Крайчева

13. Д-р Гергана Делева

14. Д-р Нина Вутова

15. Старша медицинска сестра Росица Алексиева - магистър

16. Старши медицински лаборант Антонина Иванова–магистър

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/602 575
Канцелария: 032/602 437
Приемно-консултативeн кабинет: 032/602 272
Алергологичен кабинет и лаборатория: 032/602 268
Хистопатологична и имунофлуоресцентна лаборатория: 032/602 467
Микологичен кабинет и лаборатория: 032/602 467
Кабинет по полово-предавани болести и серологична лаборатория: 032/602 264
Кабинет и лаборатория по функционална диагностика: 032/602 575
Кабинет по съдови дерматози: 032/602 279
Стационар: 032/602 469


Начало

КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Физикална и рехабилитационна медицина е ситуирана в двете бази на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД:
1. Структура по Физикална терапия и рехабилитация в База 1 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД е разположена на бул. „Васил Априлов“ №15а, с Детски сектор за рехабилитация на деца с Детска Церебрална Парализа (ДЦП) и други неврологични заболявания и кабинет по Рефлексотерапия;
2. Структура с леглова база за провежадне на болнична рехабилитация при различни заболявания в База 2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД е разположена на бул. Пещерско шосе“ №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

• В Клиниката по Физикална и рехабилитационна медицина се провежда функционална, вкл. кинезиологична диагностика, физикална терапия и комплексна рехабилитация на болни с различни заболявания на централна нервна система, периферна нервна система, ревматологични, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат, детски и вътрешни заболявания: сърдечносъдови, вкл. след кардиохирургична интервенция, дихателни, обменни и др. От 2008 г. към Клиниката е разкрит уникален за Южна България Детски сектор за болнична рехабилитация на деца с детска церебрална парализа, родова травма на раменния сплит и др. неврологични заболявания.
• Специалистите от Клиниката обслужват пациентите от другите клинични звена на двете бази на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД. Клиниката разполага с 30 легла, където се приемат пациенти за болнична рехабилитация по всички клинични пътеки за физиотерапия, както и срещу заплащане. В сектора по Рефлексотерапия се прилагат методите на Традиционната китайска медицина, акупунктура, мокса, електроакупунктура, лазерпунктура и др.
• В Клиниката работят лекари с призната специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина“. Лекарите притежават допълнителна квалификация за работа с деца с детска церебрална парализа, мануална терапия, електродиагностика и електростимулация, лазертерапия и др.
• Клиниката разполага със съвременно оборудвани с модерна апаратура сектори по електро и светлолечение, кинезитерапия, термотерапия (вкл. сауна), водолечение (басейн, вани, тангентор), инхалационно лечение. За първи път във физиотерапевтичната практика у нас в Клиниката се прилага ударно-вълнова терапия за лечение на епикондилити, раменен периартрит, плантарен фасциит и шипове на петата, тендинопатия на ахилесовото сухожилие.
• В Клиниката се въвеждат и използват нови методи за оценка на двигателните нарушения – педобарографска платформа: за лечение на мускулен спастицитет при ДЦП и др. заболявания на централната нервна система.
• От 2013 г. Клиниката разполага с нова високотехнологична апаратура за рехабилитация на деца с ДЦП, получена по Благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската коледа“: апарат за роботизирана локомоторна терапия, велотренажьор за преодоляване на спастицитета и подобряване на движенията, апарат за електростимулация на базата на обратната връзка, вестибуларна система. Клиниката разполага и с нов клас апарат за високоинтензивна лазертерапия.
• В Клиниката се извършва освен диагностично-лечебна, още консултативна, научно-изследователска и преподавателска дейност. В нея се обучават студенти-медици, рехабилитатори, общопрактикуващи лекари.

НАЧАЛНИК КЛИНИКА:
Проф. д-р Елена Илиева, дм
Медицински университет, Пловдив – 1990 г.
Специалности: Доктор на науките; Научно звание „Професор“.
Придобита клинична специалност: Физикална и рехабилитационна медицина. През 2008г. получава европейски сертификат за владеене на специалността.
Член на: От 2007 г. е избрана за Генерален секретар на Европейското дружество по Физикална и рехабилитационна медицина, както и за делегат на България в Секцията по Физикална и рехабилитационна медицина към Съюза на Европейските медицински специалисти. Член на Комитета по образование към Международното дружество по ФРМ. Участва като поканен лектор в европейски и световни конгреси по ФРМ.
Въвежда във физиотерапевтичната практика у нас използването на ударно-вълновата терапия, като проучва и нови области за приложение като дегенеративни ставни заболявания.

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/602 972; 032/602 422;
Канцелария: 032/602 784;
Лекарски кабинети: 032/602 565; 032/602 784; 032/602 916;
За записване на пациенти: 032/602 783 и 032/602 385.

Начало

Клиника по изгаряния, пластично-възстановителна и естетична хирургия

Пещерско шосе №66, 4002 Пловдив, тел. 032/602 847


История:

През 1980г., бе разкрит сектор по Изгаряне, който в последствие прерасна в Отделение с 15 легла и статут на Интензивно хирургическо отделение.

С пребазирането на Хирургическите клиники в Университетската болница, в новия Хирургически блок пред 1988г. и хабилитирането на ръководителя на отделението, същото прерасна в клиника с 35 легла, от които 10 обособени в самостоятелно „Отделение по анестезиология, реанимация и интензивни грижи”.


Статут:

Клиниката е втора по големина в България, след тази в институт Пирогов – София. Със Заповед на МЗ е призната за база по специализация на специалността „Пластично реконструктивна и естетична хирургия”. Има статут на републиканско консултативно звено за пациенти с изгаряния и покрива с консултативна и стационарна помощ района на Южна България. Клиниката е на денонощна спешност с екипи от републикански консултанти за градски и извънградски консултации, оперативни екипи за спешни и неотложни оперативни интервенции, както и денонощни дежурни екипи в стационара и интензивното отделение. През 2006г. клиниката бе регистрирана, като звено от важно стратегическо значение към структурите на НАТО. В клиниката се извършва целия обем учебно преподавателска дейност на студенти медици, стоматолози и колежани по проблемите на изгарянията и измръзванията , както и цялата програма за специализация на лекари по специалността „Пластично-реконструктивна и естетична хирургия”.


Средно годишно през клиниката преминават около 680 пациенти с изгаряния, измръзвания, пациенти нуждаещи се от възстановителни операции след различни по етиология травми. Клиниката работи по 14 регламентирани пътеки , както следва: КП 129, 130 , 166, 167, 178, 180, 186, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 296. По изключение с участието на лекари от други специалности се работи по клинични пътеки, които са приоритет на неврохирургията, съдовата хирургия, ортопедията, травматологията и други.


Специфични дейности:

Тъй-като клиниката е база за специализация по специалността „Пластична възстановителна и естетична хирургия” и обучава лекари специализиращи тази специалност в оперативната дейност на клиниката е включен и целият обем от оперативни интервенции на естетичната хирургия.


Кадрови потенциал:

Основателя и ръководителя на клиниката е Проф. Д-р Иван Трайков, специалист по Обща и пластична хирургия, член на БЛС на Българската асоциация по „Пластична и естетична хирургия”, на Европейската и световна асоциация по „Пластична и естетична хирургия”, на Средиземноморската, Панафриканската и Панарабската асоциация. Републикански консултант по Изгаряне и пластична хирургия. Член на изпитната комисия за придобиване на специалност по Пластична хирургия. Преподавател към МУ – Пловдив. Научен ръководител на докторанти по проблемите на изгарянето и пластичната хирургия. Съавтор на две монографии и над 150 научни публикации у нас и в чужбина.

Лекари:

Проф. д-р Иван Жечев Трайков – Основател и Началник на Клиниката по Изгаряне, пластично-възстановителна и естетична хирургия. Завършва медицина в МУ Пловдив. Специалист по Обща и пластично-възстановителна хирургия. Доктор по Медицина на тема Хирургическо лечение при обширни изгаряния. Републикански консултант по изгаряне, член на изпитната комисия по специалността Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Член на редица Български и Международни асоциации по Изгаряне и Пластично-възстановителна хирургия. Научни интереси в областта на изгарянията и реконструктивната хирургия с над 150 научни публикации.


Д-р Господин Георгиев Желев – Завършва медицина в МУ Пловдив. Специалист по Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия с над 30г. трудов стаж по специалността. Републикански консултант по Изгаряне, член на Български и Световни асоциации по изгаряне и пластична хирургия. Научни интереси в областта на реконструктивната и естетична хирургия с над 30 публикации.


Д-р Красимир Янков Янев - Главен административен ординатор на клиниката. Завършва медицина в МУ Пловдив. Специалист по Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Републикански консултант по Изгаряне. Член на Български и Международни асоциации по пластична и естетична хирургия. Свободен докторант пред защита на докторска дисертация на тема Оперативно лечение на дълбоките изгаряния на ръка и пръсти. Научни интереси Хирургия на ръката с над 40 публикации в областта на изгарянията на ръката и тяхното оперативно лечение. Завършил Здравен мениджмънт.


Д-р Анастас Банков Воденичаров – Завършва медицина в МУ „Пловдив” Придобита специалност по Анестезиология и реанимация. Завеждащ отделение по Анестезиология, реанимация и интензивни грижи към клиниката.


Д-р Юрий Георгиев Тошев завършва медицина в МУ «Пловдив»Специалист по Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия със стаж над 25г. Интереси в областта на изгаряния при деца с над 30 научни публикации по проблема.


Д-р Катя Илинова Калинова е завършила медицина във ВМИ „И.П.Павлов” в Пловдив. Специалност по обща хирургия и по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Член на Българските асоциации по пластично-възстановителна и естетична хирургия и на редица международни – световна и Европейска асоциация. Многократни специализации във Франция, Израел и Англия. Понастоящем разработва свободна докторантура към клиниката на тема Реконструкция на изгореното лице. Професионалните и интереси са в областта на реконструктивната хирургия след изгаряния, естетичната хирургия и козметология с над 30 научни публикации.


Д-р Елеан Иванов Зънзов – Завършва медицина в МУ Пловдив Придобита специалност по Обща хирургия и по Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Главен асистент към Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести. Свободен докторант към клиниката на тема Оперативно поведение при мекотъканни дефекти на главата. С интереси в областта на пластичната и естетична хирургия и с над 40 публикации в тази област.


Д-р Бисер Вълчев Ранчев – Завършва медицина в МУ Пловдив. Придобита специалност по Спешна медицина и по Анестезиология и реанимация. Работи в клиниката от 2011год.


Д-р Веселин Велинов Молов Завършва МУ Пловдив. Специалист по Обща и пластично-възстановителна хирургия. Доктор по Медицина на тема Онко-пластична хирургия на гърдата. Научни интереси в областта на реконструкцията на женската гърда с над 40 публикации в тази област. Член на редица Български и чуждестранни асоциации. Секретар на БХД – секция Пловдив.


Д-р Ваня Николаева Анастасова – Завършва медицина в МУ Пловдив. Хирург-специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в клиниката. Асистент към Катедра пропедевтика на хирургическите болести. С интереси в областта на реконструктивната и естетична хирургия.


Д-р Станчо Стоянов Проданов – Завършва медицина в МУ Пловдив. Хирург-специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в клиниката. С интереси в областта на изгарянията и естетичната хирургия.


Д-р Юлия Сашева Деведжиева – завършва медицина в МУ «Пловдив» . Специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в МБАЛ «Каспела».Завършва Здравен мениджмънт.


Д-р Александра Иванова Кирева - Завършила медицина в МУ Пловдив Специализант по Анестезиология и интензивна терапия.

Д-р Яна Красимирова Янева-Николова - Завършила медицина в МУ Пловдив
Анестезиолог.


Медицински сестри – 19,5 1.Старши медицински сестри – 2 бр 2.Операционни медицински сестри – 3 бр. - Пенка Гвоздева, Мирослава Салчева, Величка Петкова 3.Анестезиологични – 3 бр. - Имела Парпулева, Стойна Лулкина, Поля Владова 4.Превързочни – 3 бр. - Христинка Миланова, Ганка Петрова, Рени Гигова 5.Редови сестри – 7 бр. Мария Груева, Екатерина Христева, Йорданка Карчеджикова, Лиляна Чорбаджиева, Надя Стефанова, Фатме Ефраим, Надежда Цанкова 6.Технически изпълнител – 1 бр. - м.с. Елена Протохристова 7. Амбулатория – 1 бр. - м.с. Иванка Петрова


1.Старша Медицинска сестра – Костадинка Петрова Христева – Венкова През 1977г. завършвам ПМИ – «Мара Малеева» – гр. Пловдив. Работя 3 години по разпределение в Детска клиника – Пазарджик. От 1980 г. съм една от петте сестри назначении в разкрития сектор «Изгаряне» към Първа градска болница. Работя като редова сестра и като анестезиолотична. От 1989г. съм Старша медицинска сестра на клиниката. През 2007г. придобивам диплома за Бакалавър по здравни грижи. Проведении курсове за обучение:


- Епидемиологи, надзор и контрол на вътреболничните инфекции – 2006г.

- Съвременна система за децинфекция и почистване в здравните заведения – 2007г.

- Лечение на труднозаздравяващи рани – 2008г.

- Превръзки за модерно лечение на рани и Привенция на риска в операционната зала – използване на еднократно операционно облекло и покривала – 2010г.

Трудов стаж по специалността – 37г.


2.Красимира \Прокопиева Прокопиева – Старша мед- сестра – Реанимация Завършено мед. Образование – 1977г. в ПМИ »Мара Малеева» - Смолян. През 2007г. – висше образование МУ «Медицински коллеж»гр. Пловдив, квалификационна степен «Профессионален бакалавър «, специалност – мед. Сестра. Професионална квалификация – медицинска сестра. Операционна медицинска сестра , преминат курс на обучение в гр. Смолян – 1978г. Трудов стаж – 36 г., от които 2г. 6 м. в Либия. 2007, 2008г. – преминала курс «Лечение на трудно заздравяващи рани» - категория А и Ж.


3. Пенка Ангелова Ангелова Гвоздева – операционна мед. Сестра. Диплома за завършено мед. Образование – 1979г. , специалност «Детски профил». От 1980 г. работи в клиниката . Проведена форма на продължаващо обучение:


- Национална конференция с международно участие на тема «Рани и грижи за раните с превръзките на EUROFARM – 2011г.

- Лечение на труднозаздравяващи рани – 2008г.

Трудов стаж – 32г. и 5 м.


4.Мирослава Любомирова Салчева – операционна медицинска сестра Завършила ПМИ „Асен Златаров „ гр. Хасково пре 1996г. От м. Март 1996г. работи в Онкологичен диспансер гр. Пловдив, като операционна сестра. От 2008г. до момента в клиниката също, като операционна сестра.


5.Величка Илиева Петкова- операционна медицинска сестра Завършила ПМИ Мара Малеева – гр. Пловдив през 1997г. Работила при джипи като мед. сестра от 1997 до 2005 г. От 2005 до 2008г. в Онкологичен диспансер – гр. Пловдив като операционна медицинска сестра. От 2008 до момента в клиниката, като операционна медицинска сестра.


6.Павлина Борисова Владова – анестециологична мед. сестра. Завършила ПМУ „Мара Малеева „ – гр. Пловдив през 1993г. , медицинска сестра „Общ профил”. Общ стаж в клиниката – 19 г.


7.Рени Иванова Гигова - превързочна медицинска сестра. Завършила 1980г – медицинското си образование, мед. Сестра «Общ профил». От същата година работи в клиниката. Курсове: «Лечение на труднозаздравяващи рани».


8.Христина Нейкова Миланова – превързочна медицинска сестра. Завършва ПМИ «Мара Малеева» - Пловдив – профил медицинска сестра. От 1980 г. работи в клиника по Изгаряне към Първа градска болница От 2000 г. до момента в УМБАЛ «Свети Георги» . Трудов стаж – 33 г. През 1998г. придобива степента «Бакалавър по Здравен мениджмънт» към ПУ Паисий Хилендарски. 2000г. – магистър към Технически университет гр. Варна.


9.Ганка Петрова Христева – превързочна медицинска сестра Завършила през 1977г. Работила 3 години, като мед. сестра във Вътрешно отделение. От 1983г. постъпва на работа в к-ка Изгаряне Курсове: «Лечение на труднозаздравяващи рани».


10.Мария Георгиева Запрянова – медицинска сестра Завършва през 1993г. ПМИ «Мара Малеева» гр. Пловдив От 1993г. работи в клиниката. Проведении курсове: »Трудно заздравяващи рани» - 2008г.


11.Екатерина Запрянова Христева – медицинска сестра През 1998г. завършва Мед. коллеж гр. Пловдив със специалност медицинска сестра «Общ профил» Работи в клиниката от 01.09.1998г. до момента. Проведен курс на обучение – «Трудно заздравяващи рани».


12.Йорданка Колева Карчеджикова – медицинска сестра През 1998г. завършва Мед. коллеж гр. Пловдив със специалност медицинска сестра «Общ профил» Работи в клиниката от 01.03.199г. до момента. Проведен курс на обучение – «Трудно заздравяващи рани».


13.Надя Стефанова Стефанова – Ямалиева – медицинска сестра Завършила Медицински коллеж «Мара Малеева» гр. Пловдив през 1998г. «Общ профил». 1998г. – работи в клиника «Ортопедия и гнойно-септична хирургия» - Окръжна болница. 1999 – 2000г. Кардиологичен кабинет към УМБАЛ «Свети Георги». 2000 – 2006 – Военна болница – гр. Пловдив От 2007 г. работи в клиниката до момента. Проведен курс на обучение – «Трудно заздравяващи рани».


14.Фатме Ераим Нури – медицинска сестра През 2008г. завършва Медицински колеж гр. Плевен, специалност медицинска сестра – бакалавър. Постъпва в клиниката от 2008г.


15.Надежда Димитрова Цонкова – медицинска сестпра Завършва през 2011г. в МУ – гр. Пловдив със специалност медицинска сестра , степен бакалавър и от същата година започва работа в клиниката.


16.Лиляна Радева Чорбаджиева- медицинска сестра Завършила МУ Пловдив през 2008г., степен «Бакалавър». Работи в клиниката от 2008 г. до момента.


Санитари – 12 бр.
1.Операционни – 3 бр. Фанка Колова, Катя Ангелова, Станка Костадинова.
2.Кухня – 1 бр. Кръстина Рускова
3.Бельо – 1 бр. Виолета Пенчева
4.Въртящ график – 6 бр. - Нели Цонева, Станка Чочева, Асибе Милязинова, Пенка Пейчева, Мария Томова.


Специализирана апаратура:


Клиниката е оборудвана с модерна апаратура, отговаряща на съвременните изисквания и международните стандарти. Спешната превързочна зала е оборудвана с анестезиологичен апарат , спешна количка с монитор и дефибрилатор и специална вана за хидропроцедури на постъпващите по спешност пациенти.


Операционния блок е оборудван с всички необходими и съвременни апарати и инструментариум.


Реанимационно-интензивното отделение е оборудвано със съвременни монитори , анестезиологичен апарат и апарати за асистирано дишане . Стаите в това отделение разполагат със специални флуидни легла и вани с гама стерилизация на водата , необходима за хидротерапията при пациенти с обширни и дълбоки изгаряния.


Клиниката е оборудвана със специална сигнална уредба с монитор в работната зала на сестрите , регистрира всяко повикване от страна на хоспитализираните пациенти. Системата е със запаметяващо устройство, позволяващо справка за реакцията от страна на персонала по дати, часове и минути.


Телефони за връзка: Отделение за деца и възрастни: 032/602-699 Отделение по анестезиология и реанимация: 032/602-847 Факс: 359-032-64-28-50

Най-горе

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Отделението по Неврохирургия в град Пловдив е разкрито в рамките на създадената през 1946г. Катедра по Невропсихиатрия. Отделението има 6 легла и се оглавява от Доц. д-р Янко Намичев от създаването му до 1965г. През 1965г се създава клиника по Неврохирургия с 45 легла в състава на Катедрата по Неврология и Неврохирургия и се оглавява от проф. д-р Д. Китов . Понастоящем Клиниката по неврохирургия е самостоятелна клиника към УМБАЛ „Св. Георги „ ЕАД Пловдив и самостоятелна катедра към МУ – Пловдив. Клиниката е разположена на 12 –я етаж на хирургичния блок /база 2/ на Университетската болница и се състои от :


1. Административен сектор ;

2. Стационар с два сектора, в които са налице манипулационни и диагностични кабинети и общо 25 болнични стаи / има разкрити 50 болнични легла / - всяка стая е с по две легла и собствен санитарен възел.
3.Консултативно-диагностичен кабинет в диагностично –консултативния блок на 1-ви етаж
4. Операционен блок - разположен на втория етаж - сектор запад. В операционния сектор има разкрити две операционни зали:
Първа зала е обзаведена конвенционално с лампа, хирургическа маса, анестезиологичен апарат, биполярен коагулатор и операционен микроскоп.
Втора операционна зала е обзаведена за по-специализирани и неврохирургични оперативни интервенции от най-висок клас.
Залата има специална маса, пригодена за неврохирургични интервенции и снабдена със:
Захвати за глава по “Майфилд” - нормални и детски.
Специална лампа с много висока подвижност за осветяване на оперативното поле.
Биполярен коагулатор
Ултразвуков аспиратор за разпрашаване и аспириране на тумори в области, където екартирането и другите оперативни действия /теглене, дърпане/ са опасни за живота на болния.
Автоматични екартьори за мозъчна тъкан.
Голям оперативен микроскоп, специален за неврохирургия с голям обхват на позиции за осветяване и работа навсякъде в мозъка, във вентрикулите, хипофизарна област, между черепната база и мозъка, при оперативни интервенции в очната орбита зад окото и при мозъчните аневризми.
Към оперативния микроскоп има видеокамера и монитор за наблюдение на оперативната интервенция с оглед обучаване на специализиращи лекари.
Портативен рентген с ЕОП – С рамо и екран за контрол при операции – за спинална и за трансназална хипофиза.
Апарат за интраоперативен ултразвуков контрол. Операционната е снабдена с инструменти за конвенционална неврохирургия, както и с микронабор за микроневрохирургия .


Клиниката по неврохирургия работи по всички неврохирургични пътеки в съответствие на ІІІ ниво на Стандарта по неврохирургия :
Неврохирургични клинични пътеки:

КП № 198 Тежка черепномозъчна травма – оперативно лечение.
КП № 199 Тежка черепномозъчна травма – консервативно поведение.
КП № 200 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии / невронавигация, невроендоскопия, интраоперативен ултразвук /
КП № 201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин.
КП № 202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепномозъчни травми.
КП № 203 Хирургично лечение при травма на главата
КП № 204 Периферни и черепно-мозъчни нерви / екстракраниална част / - оперативно лечение.
КП № 205 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции.


Основни дейности на клиниката по неврохирургия:
Клиниката по Неврохирургия е единствена неврохирургична клиника за Пловдив, Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска области.
Планово се извършват прегледи на болни в поликлиничния кабинет от 8 до13 часа всеки работен ден, а в останалото време от дежурния лекар на клиниката при спешни и неотложни състояния.
Преглеждат се болни насочени от всички лечебни звена на гореспоменатите области и Пловдив град.
За клиниките на УМБАЛ “Св.Георги” има отделен, нарочен консултант, а консултациите в клиниките извън УМБАЛ „ Св. Георги „ и в градовете на гореупоменатите области – от консултант по линията на ЦСМП.


През 2011 година в Клиниката по неврохирургия са преминали 1027 болни и са извършени 836 оперативни интервенции.
В Клиниката по неврохирургия се извършват следните оперативни интервенции:

Интервенции върху главов мозък:
А. По спешност:
При травми:
импресионни фрактури, евакуация на епидурални, субдурални, интрацеребрални, интравентрикуларни хематоми. Поставяне на дренаж за измерване на интракраниалното налягане. Екстирпация на чужди тела, проектили при огнестрелни рани.
При обемни процеси и тумори: отбременяващ вентрикулен дренаж, спешна екстирпация на тумори, абсцеси.
При съдови заболявания: премахване на спонтанни кръвоизливи. При интравентрикуларни хематоми, пункция на вентрикулите и дрениране.
Б. Планови операции:
При травми:
евакуация на хронични субдурални хематоми, пластично затваряне на черепен дефект.


При съдови заболявания: евакуация на спонтанни кръвоизливи при хеморагичен инсулт. Клипсиране на мозъчни аневризми при всички локализации под оперативен микроскоп. Клипсиране и екстирпация на А В малформации под оперативен микроскоп. При обемни процеси: тумори, абсцеси, паразити. Екстирпация на процеса под оперативен микроскоп.

Премахване под оперативен микроскоп на хипофизарни тумори, параселарни тумори, вентрикулни тумори, понтоцеребеларни тумори, парастволови тумори, тумори в очната орбита зад очната ябълка. Операции при хидроцефалия: По спешност: Вентрикулопункция и дренаж - външен. Планови операции: Поставяне на клапа за вентрикуло-перитонеален дренаж или вентрикуло-кардиален дренаж на ликвора при вродени и придобити хидроцефалии с различна етиология и при хидроцефалия на възрастните.
Операции на гръбначен стълб и мозък:
А. По спешност - При травми на шията: Екстензия по Кръчфилд. Преден оперативен достъп до гръбначния стълб с предна фузия и стабилизация при шийни травми. При травми в торакална и лумбална област: ламинектомия, ревизия на гръбначния мозък или на кауда еквина с последваща задна стабилизация с транспедикулна фиксация. При дискови хернии с остра плегия или ретенция на урината: фораминотомия, хемиламинектомия или ламинектомия с екстирпация под оперативен микроскоп на дисковата херния и при необходимост декомпресия на коренчевите канали. Б. Планови операции на гръбначен стълб и мозък: 1. При тумори на гръбначен стълб: екстирпация на тумора и стабилизация на гръбначни стълб, най-често задна с транспедикулна стабилизация. 2. При тумори на гръбначния мозък: ламинектомия и екстирпация на тумора под оперативен микроскоп, включително и на тумори разположени вътре в гръбначния мозък. 3. При дискови хернии на всички нива инетрламинектомия с екстирпация на дисковата херния и декомпресия на коренчевия канал 4. При лумбална стеноза интерламинектомия с частична фасетектомия екстирпация на жълт лигамент в латерален рецесус и декомпресия на коренчевия канал
Операции на нервни плексуси и на периферни нерви:
А. По спешност: При травми на периферни нерви и плексуси: Ревизия под операционен микроскоп, зашиване. Премахване на чужди тела. Б. Планови операции: При зараснали травми: Ревизия под операционен микроскоп, отстраняване на травматични невроми и зашиване на нерва, транспозиции на нерви, делиберация и удължаване на нерва с автотрансплантат. При тумори на периферни нерви плексуси и гломус каротикус тумор: ревизия под операционен микроскоп и отстраняване на тумора.


Ръководител на Клиниката по неврохирургия понастоящем е д-р Христо Богданов Желязков, д.м. Д-р Желязков е завършил медицина през 1981г в Пловдив. Започва работа по разпределение във Филиална поликлиника в гр. Калофер, а от 1983г. след спечелен конкурс за асистент е назначен в Клиниката по неврохирургия. Има специалност по неврохирургия от 1889г и защитена докторска дисертация от 1992г. В момента е процедура участието му в конкурс за АД „ доцент „ по неврохирургия към МУ- Пловдив. Членува в БЛС с УИН 1700003668. Участва в издаването на една монография и две учебни помагала. Има 35 научни публикаци и 17 в резюме, както и научни съобщения изнесени на конгреси и конференции. Член е на българското, европейското и световното дружество по неврохирургия и на европейската асоциация по краниофациална хирургия.

Приноси на д-р Желязков и екипа на клиниката:
1. В областта на краниофациалната хирургия
Д-р Желязков е координатор на Центъра по Краниофациална хирургия към Университетската болница, който е създаден благодарение на договора за сътрудничество с Университетската болница в Лил –Франция. Осъществява се редовен ежегоден обмен с пътувания на ръководителя на клиниката и други специалисти в Лил, както и гостувания на проф Пелерен - пластичен и краниофациален хирург и проф. Делем - детски неврохирург, които участват в извършванвето на сложни краниофациални и неврохирургични интервенции. 2.Приноси в областта на неврофизиологията
Проучванията в дисертационния труд, монографията и други публакации, извършени под ръководството и сътрудничеството на водещи наши неврофизиолози позволи създаването и въвеждането в клиничната практика на качествено нов електрофизиологичен метод на спинална електростимулация с миотомна регистрация на ПРЕДНО-КОРЕНЧЕВИ МОТОРНИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ / ПКМЕП/, който се използва рутинно във всички електрофизиологични лаборатории в България. 3. Приноси в областта на спиналните травми
Клиниката ни има пионерен опит във въвеждането на предните декомпресивно-стабилизиращи оперативни интервенции на шийния гръбнак. През годините сме усъвършенствали този оперативен подход и сме допринесли чрез много голям брой оперативни интервенции за рутинното му приложение с въвеждане на всички нови техники за фузия и стабилизация . 4. Приноси в областта на дегенаративните заболявания на гръбначния стълб
Клиниката има изключително голям, водещ в страната опит в диагностиката и лечението различни видове дискови хернии и стенози в шийната и лумбалната област, като са въведени съвременни оперативни техники на фузия и стабилизация.

Преподавателската дейност на д-р Желязков се състои от 154 часа аудиторна и 106 часа извънаудиторна заетост.

ЕКИП НА КЛИНИКАТА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ : І. Лекари
1. Д-р Светослав Георгиев Аргиров
Роден на 01.12.1952г в с.Труд, пловдивска област. Средно образование завършва през 1970г в гр.Пловдив. Висше образование – ВМИ Пловдив през 1979г. През 1982г постъпва като асистент в клиниката по неврохирургия. Придобива специалност неврохирургия през 1989г. Научни публикации – 8. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
2. Д-р Борислав Михайлов Калнев
Роден на 07.09.1959г в гр.Пловдив. Средно образование завършва в гр.Девин през 1977г. През 1985г завършва висше образование – ВМИ Пловдив. Постъпва като асистент в клиниката по неврохирургия през 1988г. Придобива специалност по неврохирургия през 1993г. Научни публикации – 24. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
3. Д-р Иван Василев Батаклиев
Роден на 05.10.1961г в гр.Пловдив. През 1979г завършва средно образование в гр.Пловдив. През 1985г завършва ВМИ Пловдив. Постъпва в клиниката по неврохирургия през 1988г. Придобива специалност по неврохирургия през 1994 година. Научни публикации – 11. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
4. Д-р Анета Симеонова Петкова
Родена на 05.06.1965г в гр.Пловдив. Средно образование завършва в гр.Пловдив през 1984г. През 1990г завършва ВМИ Пловдив. Постъпва в клиниката по неврохирургия през 1991г. Придобива специалност по неврохирургия през 1998г. Магистър по здравен мениджмънт от 2009 година. Научни публикации – 9. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
5. Д-р Стефан Димитров Райков
Роден на 11.05.1964г в гр.Смолян. Завършва математическа гимназия в гр.Смолян през 1982г. През 1990г завършва ВМИ Пловдив. От 1991г до 1994г работи в ОРБ Смолян, а след това след спечелен конкурс - в клиниката по неврохирургия. Придобива специалност по неврохирургия през 2000г. Научни публикации – 17. Специализации и курсове: Януари 2010г в Залцбург - Австрия и февруари 2010г – в Лайден – Холандия.
6. Д-р Георги Борисов Божилов
Роден на 30.05.1967г в гр.Пловдив. Средно образование завършва през 1985г в гр.Пловдив. През 1993г завършва ВМИ Пловдив. Постъпва в клиниката по неврохирургия през 1995 година. Придобива специалност по неврохирургия през 2000г. Научни публикации – 9.
7. Д-р Илиан Георгиев Коев
Роден на 12.04.1969г в гр.Пловдив. През 1987 година завършва математическа гимназия в гр.Пловдив. През 1995 година завършва МУ Пловдив. Работи една година в Общинска болница „Д-р Иван Раев” гр.Сопот. От 1997 година работи в клиниката по неврохирургия. Придобива специалност по неврохирургия през 2003 година. Научни публикации – 4.
8. Д-р Димчо Стоев Стоев
Роден на 05.05.1972г в гр.Пловдив. Средното си образование завършва в гр.Пловдив.През 1998 година завършва МУ Пловдив. Придобива специалност по неврохирургия през 2005 година. Работи известно време в Окръжна болница Стара Загора, след което постъпва в клиниката по неврохирургия.
9. Д-р Атанас Николов Даварски
Роден на 22.04.1978г в гр.Пловдив. Завършва средно образование в гр.Пловдив. През 2002 година завършва МУ Пловдив. Придобива специалност по неврохирургия през 2009 година. Д-р Даварски е и докторант към Катедрата по НХ при МУ Пловдив. Научни публикации – 1.
10. Д-р Силвия Ташкова Анастасова
Родена на 19.09.1978г в гр.Стара Загора. Завършва математическа гимназия в гр.Стара Загора. През 2004 година завършва МУ Пловдив. Работила е няколко месеца в ЦСМП гр.Карлово. В клиниката по неврохирургия постъпва м.април 2005 година. Придобива специалност по неврохирургия през 2010 година.
11. Д-р Иво Инков Кехайов
Роден на 08.09.1980 г в гр.Мадан. Завършва средно образование в гр.Пловдив. През 2005 година завършва МУ Пловдив. Придобива специалност по неврохирургия през 2011 година. Д-р Кехайов е и докторант, а от м.юни 2012г и асистент към катедрата по неврохирургия при МУ Пловдив. Научни публикации – 1.
ІІ. Медицински специалисти
1.Ст.м.с. Пенка Касарска - специалист здравни грижи
2.М.с. Юлия Димитрова - специалист здравни грижи
3.М.с. Галина Светославова - специалист здравни грижи
4.М.с. Невена Пондева - специалист здравни грижи
5.М.с. Ксения Христова - специалист здравни грижи
6.М.с. Анелина Димитрова - специалист здравни грижи
7.М.с. Диана Куцева - бакалавър здравни грижи
8.М.с. Ганка Хубенова - специалист здравни грижи
9.М.с. Елена Христова - специалист здравни грижи
10.М.с. Марияна Михатева - специалист здравни грижи
11.М.с. Йорданка Деспотова - специалист здравни грижи
12.М.с. Марияна Трайкова - специалист здравни грижи
13.М.с. Снежана Патеркова - специалист здравни грижи
14. М.с. Маргарита Драганова - специалист здравни грижи
15.М.с. Маруся Емилова - специалист здравни грижи
16.Ст.м.с. Маргарита Папазова - магистър по административен и здравен мениджмънт, магистър по социални дейности и специалист здравни грижи
17.М.с. Таня Лазарова - магистър по здравен мениджмънт и специалист здравни грижи
18.М.с. Първолета Хаджиева - специалист здравни грижи
19.М.с. Донка Райкова - бакалавър здравни грижи
20. М.с. Милена Писачева - специалист здравни грижи
21. М.с. Василка Иванова - специалист здравни грижи
ІІІ. Санитари
1.Сан. Елена Янкова
2.Сан. Стоянка Николова
3.Сан. Мима Славова
4.Сан. Величка Стоянова
5.Сан. Христина Таскова
6.Сан.Лиляна Таскова
7.Сан.Мария Букова
8.Сан.Пенка Вампурджиева
9.Сан.Валентина Трофимова
10.Сан.Денка Михайлова
11.Сан.Николина Бутрева
12.Сан. Марияна Гешева
13.Сан. Елка Видолова
14.Сан. Емилия Петрова
15.Сан. Емине Халмиева
16.Сан. Жана Богатева


ІV. Технически изпълнител
1. Васка Илчева
Телефони за контакти:
1. Началник клиника – 602 - 955
2. Технически изпълнител – 26 – 41 – 70 вътр.418
3. Мъжко отделение – 602 - 733
4. Женско отделение – 602 - 011

Най-горе

Клиника по очни болести

ИСТОРИЯ:
Клиниката по очни болести към ВМИ - Пловдив е създадена през 1946 г. Това е една от най-старите университетски очни клиники в България.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по очни болести към УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД гр. Пловдив е разположена в източното крило на VІ-яетаж в Хирургичния
блок на УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД гр. Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. КАТАРАКТА (помътняване на лещата, вътрешно перде): Съвременна, микроинцизионна, безшевна хирургия с ултразвук и лазер и имплантация
на вътреочна леща за корекция на късогледство, далекогледство и астигматизъм.
2. ГЛАУКОМА: Клиниката разполага с всички съвременни методи за ранна диагностика и лечение на първична, вторична и детска глаукома.
В Клиниката се извършва съвременно лазерно и хирургично лечение на глаукома, включително с експрес-имплант.
3. РЕТИНА И СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО: Клиниката разполага с уникална апаратура за диагностика и лечение на заболяванията на стъкловидното
тяло и ретината. Извършва се микроинцизионна, безшевна хирургия на стъкловидно тяло и ретина, ендолазер и тампонада с газ или силиконово масло.
Клиниката е уникално звено, където се извършва минимална хирургия на ретина и стъкловидно тяло по метода на проф.Линкоф и проф.Крайсиг.
Клиниката е една от първите в страната, която въведе: интравитреално инжектиране на кортикостероиденимплант (Ozurdex) при
венозни очни оклузии (тромбоза на венозните съдове на ретината); интравитреално приложение на VEGF-инхибитори
(Lucentis, Eyelea и др.) при свързана с възрастта макулна дегенерация, оток на макулата при диабетна ретинопатия и др.
4. ТУМОРИ НА ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ (клепачи, слъзен апарат, конюнктива):Съвременна диагностика и хирургично лечение на доброкачествени
и злокачествени тумори на око и очни придатъци. При вътреочни тумори се прилага съвременно съхраняващо очната ябълка лечение,
съвместно с Университетска Очна клиника – Есен,Германия. Прилагат се всички съвременни методи на пластична хирургия след
отстраняване на тумори на клепачи и орбита.
5. ДЕТСКА ОФТАЛМОЛОГИЯ: Клиниката разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на ретинопатия на недоносеното.
Прилагат се всички известни методи за хирургично лечение на детско кривогледство и непроходими слъзни пътища.
6. ОЧЕН ТРАВМАТИЗЪМ: Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност. Извършват се оперативно отстраняване на вътреочно чуждо
тяло посредством съвременна хирургия на ретина и стъкловидно тяло; съвременна реконструкция на преден и заден очен сегмент и др. манипулации.
7. ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОЧНАТА ПОВЪРХНОСТ И СРЕДНАТА ОБВИВКА НА ОКОТО (увея–иридоциклити, хориоретинити).

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ ЗА 2013 г. – общо 3413:
• основно болни за хирургично лечение на вътрешно перде (катаракта) с имплантация на вътреочна леща;
• с отлепване на ретината;
• вътрешен кръвоизлив при диабетна ретинопатия;
• тумори на окото и клепачите;
• съвременнни операции на глаукома с експрес-имплант и др.

ЛЕГЛОВА БАЗА – 40 легла

ОБОРУДВАНЕ:
• Съвременни комбинирани машини за факоемулсификация, предна и задна витректомия;
• Съвременна, безконтактна, оптична система (BIOM ) за хирургия на ретина и стъкловидно тяло;
• Ендолазер;
• Nd:YAGлазер;
• Лазер за селективна трабекулопластика;
• Съвременни операционни микроскопи, снабдени с камера за фотодокументация;
• Японска ретиналнафундускамера;
• Оптичен кохерентен томограф (лазерен очен скенер);
• Съвременен компютърeн периметър Хъмфри-Филд-Аналайзер (HFA 720iCB 5.1.2.), производство на CarlZeissMeditec, Германия;
• Съвременен ехограф за око и орбита – А- и Б- ехография;
• Комбиниран апарат за измерване дебелина на роговица (пахиметрия) и изчисляване диоптъра на вътреочната леща;
• Автокераторефрактометри, включително и детски PlusoptixA09 с пълна окомплектовка;
• Ретинална камера RetCamShuttle за диагностика на ретинопатия при недоносени деца;
• Комплект лазерен индиректен офталмоскоп за лечение на ретинопатия на недоносените деца.

Университетска очна клиника към УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД - Пловдив
работи по договор с НЗОК залечение на очни заболявания по всички клинични пътеки:

КП №131 Оперативно отстраняване на катаракта;
КП №133 Хирургично лечение на глаукома;
КП №134 Хирургични интервциени върху окото и придатъците му със среден обем и сложност;
КП №135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност;
КП №136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност;
КП №137 Кератопластика;
КП №138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми;
КП №139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците;
КП №140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тялои травми.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм – Началник Клиника

Медицински Университет – Пловдив – 1984 г.
Специалности:Доктор по медицина;Научно звание “Професор”, Магистър; “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1993 г. Офталмология – 2011г.
Член на:БДО – Българско Дружество по Офталмология; СОЛБ – Секретар на Съюза на Очните Лекари в България;
БЛС – Български Лекарски Съюз; НГА – Национална глаукомна асоциация; Почетен член на Румънското научно дружество на ретинолозите;
ASCRS - American Society of Cataract and Refractive Surgery; EVER - European Association for Vision and Eye Research;
EURETINA- European Society of Retina Specialists; InternationalScientificBoardofEURETINA;
DOG– DeutscheOphthalmologischeGesellschaft(Немско Дружество по офталмология); OOG - Ophthalmic Oncology Group; SEEInternational.
– Международна очна хирургична експедиция; Eкзаминатор в EBO (European Board of Ophthalmology);
EditorialBoardMemberoftheSocietyforClinicalOphthalmology (SCO).

2. Проф. Д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм
Медицински Университет – Пловдив – 1979 г.
Специалности: Доктор по медицина;Научно звание “Професор”;Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1984 г.
Член на:БЛС – Български Лекарски Съюз; БЛС – Български Лекарски Съюз; НГА – Национална глаукомна асоциация;
СОЛБ – Съюз на Очните Лекари в България; БДО – Българско Дружество по Офталмология;
ESCRS – Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия, EGS – EuropeanGlaucomaSociety;
AAO – Американска академия по офталмология; SEEInt. – Международна очна хирургична експедиция;
Редакционен съвет на “Български офталмологичен преглед” и “Реферативен журнал по офталмология”.

3. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм
Медицински Университет – Пловдив – 1995 г.
Специалности: Доктор по медицина;Научно звание “Доцент“;Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 2000 г.Член на:Български лекарски съюз;
Българско научно дружество по офталмология; Национална глаукомна асоциация; Съюз на очните лекари в България;
Европейско глаукомно общество; Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия; Американска академия по офталмология;
Международни хирургични очни експедиции; Редакционен съвет – Международно дружество по клинична офталмология.

4. Д-р Албена Любомирова Теодосиева-Кръшкова
Медицински Университет – Пловдив – 1986 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести– 1994 г.
Член на:БЛС Български Лекарски Съюз; СОЛБ Съюз на Очните Лекари в България; БДО Българско Дружество по Офталмология;
СНР Съюз на научните работници; AmericanAcademyofOphthalmology American Society of Cataract and Refractive Surgery;
European Society of Cataract and Refractive Surgery (ЕSCRS).

5. Д-р Десислава Николаева Колева-Георгиева, дм
Медицински Университет – Пловдив – 2001 г.
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности:Офталмология – 2006 г.; Очни болести – 2006 г.
Член на: Български лекарски съюз; Съюз на очните лекари в България (СОЛБ); Българско Дружество по Офталмология (БДО);
EURETINA – EuropeanSocietyofRetinaSpecialists; DOG – DeutscheOphthalmologischeGesellschaft; EditorialBoard,
World JournalOphthalmology (BeishingPublishing Group); Участие като рецензент към EuropeanOphthalmicReview.

6. Д-р Васил Георгиев Маринов, дм
Медицински Университет – Пловдив – 2003 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 2010 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

7. Д-р Весела Тодорова Миткова-Христова, дм
Медицински Университет – Пловдив – 2002 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

8. Д-р Нина Станева Стоянова
Медицински Университет – Пловдив – 1999 г.
Специалности: Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Офталмология – 2006 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско научно дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

9. Д-р Александър Юрий Герджиков
Медицински Университет – Пловдив – 2002 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 2008 г.
Член на: БЛС – Български Лекарски Съюз; СОЛБ – Съюз на Очните Лекари в България; БДО – Българско Дружество по Офталмология;
НГА – Национална глаукомна асоциация.

10. Д-р Анета Христова Иванова
Медицински Университет – Пловдив – 1981 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 1986 г.
Член на: Българско дружество по офталмология;Български лекарски съюз; Съюз на очните лекари в България;
European Society of Cataract and Refractive Surgery (ЕSCRS).

11. Д-р Теодора Димова Боева
Медицински Университет – Пловдив – 1983 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 1993 г.
Член на: Българскилекарскисъюз; БългарскоДружествопоофталмология; Съюз на очните лекари в България;
SEE International – USA, Santa Barbara, California.

12. Д-р Ива Димитрова Тошева
Медицински Университет – Пловдив – 1987 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1995 г.
Член на: Български лекарски съюз;Българско научно дружество по офталмология; Национална глаукомна асоциация;
Съюз на очните лекари в България; Международни хирургични очни експедиции.

13. Д-р Райчо Атанасов Андреев
Медицински Университет – Пловдив – 1994 г.
Специалности: Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1999 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско научно дружество по офталмология; Национална глаукомна асоциация;
Съюз на очните лекари в България; Международни хирургични очни експедиции; International societyofrefr.surgery /ISRS/.

14. Д-р Милена Запрянова Запрянова
Медицински Университет – Пловдив – 1997 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 2004 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

15. Д-р Златка Николова Ямболиева
Медицински Университет – Пловдив – 1999 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология – 2006 г.;
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България;
Национална глаукомна асоциация; Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия.

16. Д-р Марияна Венелинова Ценова
Медицински Университет – Пловдив – 2008 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 2013 г.
Член на: БЛС – Български Лекарски Съюз; СОЛБ – Съюз на Очните Лекари в България;
БДО – Българско Дружество по Офталмология; ESCRS - Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия.

17. Старша медицинска сестра- Снежана Петрова Урумова
Висше образование, специалност „Управление на Здравни грижи”

КОНТАКТИ:
Началник клиника - 032/ 602951;
Технически изпълнител – 032/ 60 27 80;
Лекарски кабинет /дежурен лекар/ - 032/60-29-08;
Старши мед. специалист - 032/60-22-31;
Манипулационна – 032/60-27-30; 032/60-20-14.


Начало

Клиниката по пулмология


І. Клиниката по пулмология е основана през 1945 г. Разположена е в База 2 на бул. «Пещерско шосе» 66. Разполага с 26 легла, снабдени с кислородна и аспирационна системи. В клиниката се изпълняват следните клинични пътеки:

1.КП № 59 „БЕЛОДРОБЕН ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК”

2.КП № 90 „ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ”

3.КП № 91 „БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ”

4.КП № 92 „БРОНХИАЛНА АСТМА:СРЕДНОТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ”

5.КП №94 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ”

6.КП №96 „ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА”

7.КП №98 „БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ-ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ,ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА”

8.КП №99 „ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ”


ІІ. Ръководител. Началник клиника по пулмология е доц. д-р Владимир Ходжев, дм (vhodzhev@pulmonology-plovdiv.info) 032/ 602 990 . Доц. Ходжев има признати специалности по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия и Здравен мениджмънт. Защитил е дисертация на тема:


Диспнеичните индекси и 6 минутния тест с ходене в комплексната оценка на Хроничната обструктивна белодробна болест. Доц. Ходжев има 51 публикации в научния специализиран печат и 24 участия в ежегодните конгреси на European Respiratory Society. Той е част от авторския колектив на три учебника и три монографии, а също така е в участник в работните групи изготвящи националните препоръки за поведение при Хронична обструктивна белодробна болест и Белодробен карцином. Доц. Ходжев е член на Българското дружество по белодробни болести, Българско дружество по флебология, European Respiratory Society и American Thoracic Society.


ІІІ.Екип:

Д-р Георги Белев – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, ВСД бронхология (gbelev@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Станислав Къртев – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, ВСД бронхология (skartev@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Антония Гърова – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия.

Д-р Филип Щерев – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (fshterev@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Елена Ходжева – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (ehodzheva@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Камелия Петрова – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (kpetrova@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Роман Калинов – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (rkalinov@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Росица Иванчева – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, ВСД бронхология (rivancheva@pulmonology-plovdiv.info).


ІV. Специализирана апаратура. В клиниката е оборудван бронхологичен кабинет за извършване на целия обем бронхоскопски изследвания. Кабинет е оборудван с три бронхоскопа, единият от които е видеобронхоскоп. Клиниката разполага с модерен спирометър за функционална белодробна диагностика. Със съдействието на някои от звената в болницата се диагностицират всички белодробни, включително и алергични заболявания. В клиниката се извършва целогодишно обучение на студенти, стажант лекари, общопрактикуващи и специализиращи лекари по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия.

Начало

КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Университетската клиника по Ревматология е специализирана клиника за лечение на болните с ревматологични заболявания и е една от двете специализирани Университетски клиники по Ревматология в страната, наред с тази в София. Създадена е през 1993г. със заповед на Ректора на ВМИ – Пловдив проф.д-р П.Солаков, дмн на базата на Първа вътрешна клиника към Катедрата по Пропедевтика на вътрешните болести.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Ревматология е разположена в База 1/Терапевтични клиники/ на УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД-Пловдив,на бул.”Васил Априлов” 15-А.
Разполага с: 12 болнични стаи, разпределени в два болнични сектора, стая за интравенозни вливания, манипулационна, ехокардиографски и ЕКГ кабинет, кабинет за ставна ехография и артроцентези, биопсична и артроскопска зала, рапортна зала, кабинет на дежурния лекар със санитарен възел, лекарски кабинети, кабинет на ст. мед.сестра, стая за отдих на мед.сестри, кухненски блок за разливане на храната и за столова, санпропусник, склад, тоалетни за персонала и за болните.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
• Диагностика и лечение на болните с активни ревматологични заболявания;
• Извършване на високоспециализирани дейности по профила на клиниката;
• Преддипломно обучение и следдипломна специализация по ревматология;
• Научно-изследователска дейност;
• Провеждане на клинични проучвания за лечение на ревматологичните заболявания със съвременни медикаментозни средства.

Болните с активни ревматологични заболявания се лекуват по КП по договор за заплащане от НЗОК:
1. По КП №286 ”Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години” се лекуват болни със системен лупусеритематозус, системна прогресивна склеродермия, дерматомиозит/полимиозит, системни некротизиращиваскулити и др.
2. По КП №288”Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години” се лекуват болни с ревматоиден полиартрит, болест на Бехтерев, синдром на Райтер, псориатичнаартропатия, реактивен артрит, болест на Бехчет, артрит при Лаймска болест и др.
3. По КП№ 290 “Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18г.” се лекуват болни с артрозна болест, подагрознаартропатия, кристално-индуцирани артрити, ентезопатии и др.
• Болните за планова хоспитализация в Клиниката по Ревматология се приемат всеки ден от 8.00 до 11.30 ч.;
• Настаняването на приетите болни на легло се извършва от секторната мед. сестра, подпомагана от санитари;
• Непосредствено след настаняването на легло болният се преглежда от лекуващия лекар (или дежурният лекар при прием след 13.30 часа) и се уточняват необходимите изследвания и терапията;
• При тежко болните изследвания и лечение се назначава по спешност. При липса на спешност необходимите изследвания се вземат на следващата сутрин. Главни визитации за решаване диагностични и терапевтични проблеми се провеждат два пъти в седмицата от началника на клиниката;
• Началникът на клиниката се запознава с новопостъпилите болни до 9 часа, като приема сутрешния рапорт и докладите на лекуващите ги лекари. Тежко болните се докладват на началника на клиниката веднага след постъпването им;
• Диагностично и терапевтично трудните случаи се обсъждат планово или извънредно на клиничен съвет, каквито се провеждат ежеседмично;
• Изписването на болните се извършва ежедневно с оформени документи и връчена епикриза срещу подпис;
• Болните в клиниката се обгрижват от мед.сестри,които вземат изследванията, раздават лекарствените средства, извършват мускулни и венозни манипулации, венозни вливания и осъществяват лечебното хранене;
• В клиниката има 24 часа дежурен лекар, който отговаря за болните и спазването на реда в клиниката. При възникнали сериозни проблеми се консултира с началника на клиниката или негов заместник;
• Дежурният по клиника осъществява необходимите консултации по профила на клиниката съгласно Заповедта на Управлението на Болницата.

Извършване на високоспециализирани и специализирани дейности по профила на клиниката:
• Ултрасонография на ставите и околоставните тъкани;
• Ставна артроцентеза– с диагностична цел и за инжектиране на медикамент;
• Пункционна биопсия на синовиална тъкан;
• Артроскопия на колянната става с целенасочена биопсия;
• Компенсирана поляризационнамикроскопия на СТ за диагностика на кристалните артропатии (подагра и други артропатии);
• Биопсия на подкожна абдоминална мастна тъкан за откриване на системна амилоидоза;
• ЕКГ изследване и Ехокардиографско изследване на болните.
Преддипломно обучение и следдипломна специализация:
• Клиниката служи за клинична база за обучение и на студентите-медици от III курс по дисциплината Пропедевтика на вътрешните болести;
• Обучение по ревматология на студентите – медици от IV курс се осъществява циклично през зимния семестър;
• Следдипломна специализация на лекари по Обща медицина се извършва в 4 лекционни курса годишно в подмодул “Ревматология”;
• В клиниката се обучават лекари, специализиращи Вътрешни болести или Ревматология по съответна програма. Специализиращите профилна специалностРевматология преминават двегодишен курс на обучение в Клиниката.
На базата на научни изследвания в клиниката са защитени следните дисертации:
„Диагностични и терапевтични проучвания на ревматологичните заболявания на колянната става” (д.м.н) от проф.д-р П.Солаков, „Диагностични проучвания при ревматоиден артрит и остеоартрит” (д.м.) и „Клинично приложение на артроскопията в ревматологията” (д.м.н.) от проф.д-р Ст.Кузманова, „Имунологични промени в ранен стадий на инфаркт на миокарда” (д.м.) от д-р А.Атанасов, “Значимост и сигурност на критериите за активност на системния лупусеритематозус в клиничната практика” (д.м.) от д-р ДжибрилГиуа, “Сравнителна оценка на лечението на ревматоидния артрит с базисни средства” (д.м.) от д-р ШехуАбубакар, „Клинични и имуно-генетични проучвания върху синдрома на Сьогрен”(д.м.) от проф.д-р М.Панчовска, “Ултрасонография на колянната става при болни с ревматоиден артрит”(д.м.) от проф.д-р Анастас Баталов,“Прогностични маркери при ранен ревматоиден артрит”(д.м.) от д-р Недялка Стайкова. От създаването на клиниката през 1993 г. досега лекарите в нея имат над 800 научни публикации и съобщения на международни и световни ревматологични конгреси и конференции. Провеждане на клинични проучвания за лечение на ревматологичните заболявания със съвременни медикаментозни средства. Клиниката е база за провеждане и участва в многоцентрови международни и одобрени от ИАЛ клинични проучвания за лечение на болните с ревматоиден артрит със съвременни биологични средства, за лечение на болните с остеоартроза, за лечението на болни със системен лупус, на остеопорозата при постменопаузални жени.

ЕКИП:
1. Проф.д-р Стефка Ив.Кузманова,д.м.н.- Началник клиника
Медицински Университет-Пловдив.
Специалности: Доктор на медицинските науки,Научно звание “Професор по Ревматология”, 2006 г.; Магистър по Здравен мениджмънт- МУ, Пловдив.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести - МА, София; Кардиология и Ревматология - МА,София.
Член на: СНС по белодробни болести, кардиология, нефрология, ревматология, спортна и военна медицина при ВАК (2007 г. – 2010 г.), БЛС, Българското дружество по ревматология, Научното дружество по остеопороза и остеоартроза, СУБ,Пловдив, представител за България в EULAR комитета за следдипломна квалификация. От 2009 г. Председател на Експертна комисия към НЗОК за лечение на ревматичните заболявания с реимбурсирани биологични /антицитокинови/ средства.
От 1994 г. въвежда за първи път в България артроскопския метод на изследване в ревматологията. Научен ръководител на 4 защитени докторантури.

2. Проф.д-р Анастас Баталов, дм
Медицински Университет-Пловдив
Специалности: Научна степен “Доктор”, 2005 г.; Придобито научно звание – “Професор”,Магистър по Здравен мениджмънт - МУ, Пловдив.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести - МА, София;Ревматология - МА,София.
Член на: Българското дружество по ревматология, СУБ- Пловдив, Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, Тенис и ски клуб на лекарите в България.
Въвежда през 1994 г. ставната ехография като нов метод на изследване в ревматологичната практика в страната.

3. Д-р Петър Русафов
Медицински Университет-Пловдив
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести - МА, София, 1975 г.; Кардиология - 1991 г.

4. Д-р Лина Стоянова-Краева
Медицински Университет-Пловдив
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести - МА,София, 1989 г.;Ревматология - 1999 г.
Член на: БЛС, Българското дружество по ревматология, СУБ- Пловдив.

5. Д-р Мариела Генева-Попова,дм
Медицински Университет-Пловдив
Специалности: Научна степен “Доктор” – 1999 г.,Магистър по Здравен мениджмънт - МУ, Пловдив.
Придобити клинични специалности: Инфекциозни болести - 2001 г., Вътрешни болести- МА, София, 2004 г., Ревматология - 2009г.
Член на: БЛС, Българското дружество по ревматология, СУБ-Пловдив, Българското научно дружество по остеопороза и остеоартроза.

6. Д-р Татяна Симеонова-Николова
Медицински Университет-Пловдив
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести - МА,София, 1985 г., Кардиология - 1993 г.
Член на: БЛС, Българското дружество по кардиология, СУБ- Пловдив.

7. Д-р Милен Карагьозов
Медицински Университет-Пловдив, 1999 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести - МА,София, 2008 г.,Ревматология - 2012 г.
Член на: БЛС, Българското дружество по Ревматология, СУБ-Пловдив.

8. Д-р Ивайло Соколов
Медицински Университет-Пловдив, 2013г.

9. Д-р Христо Славов
Медицински Университет-Пловдив, 2013г.

10. Д-р Гергана Митева.
Медицински Университет-Пловдив, 2013г.

11. Старша медицинска сестра: Евгения Ангелова Николова
Медицински колеж-Пловдив, 1981 г.
Бакалавър по здравни грижи, МУ, Пловдив, 2001 г.
Член на: Асоциация на специалистите по здравни грижи.

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/602-532;
Секретар/Канцелария: 032/602-389;
Ст.мед.сестра: 032/602-515;
Лекарски кабинети: 032/602-540;602-411; 602-391; 602-273;
Манипулационна: 032/602-390.

Начало

Клиника по Ортопедия и Травматология на УМБАЛ „ Св. Георги” ЕАД- гр. Пловдив

ИСТОРИЯ:
През октомври 1955г. в рамките на Катедрата по Болнична хирургия се разкрива Клиника по Ортопедия и Травматология. Неин пръв ръководител е проф. д-р Б. Хаджистамов. Първоначално Клиниката е базирана в приземния етаж на Първа хирургия и разполага с 25 болнични легла. В първите години след откриването се поема преди всичко лечението на ортопедични заболявания и някои по-тежки травми на опорно-двигателния апарат, поради ограничената леглова и амбулаторно-поликлинична база. Лекарският колектив е малък – 1 асистент и 2 ординатори. Тъй като с наличната база Клиниката сериозно изостава от нуждите на практическото здравеопазване и учебния процес, се налага да бъдат търсени алтернативни решения за разширения. Благодарение на тогавашното ръководство на ВМИ (ректор – проф. Тодор Захариев) и на Градския здравен отдел (н-к – д-р Методиев) и благодарение на усилията на проф. Б. Хаджистамов се стига до интеграция между двете съществуващи институции. В резултат на това се създава на базата на Първа градска болница – Пловдив мощно ортопедо-травматологично заведение, намиращо се на ул. ”Карл Маркс” 7 (сега ул. "Л. Каравелов"). Там се разкриват последователно 85 болнични легла, след което те нарастват до 120. Поема се цялата ортопедо-травматологична помощ за гр. Пловдив, окръга и някои по-тежки травми за района на Южна България. Лекарският колектив е разширен и достига до 30 щатни бройки, част от които са предоставени от Първаградска болница – Пловдив. От 1968 г. Клиниката се ръководи от проф. д-р Ж. Желев, кмн. Благодарение на неговото енергично ръководство тя придобива облика на съвременно ортопедо-травматологично заведение със здравна, учебна, научна и лечебно-диагностична дейност. От 1991 г. Клиниката прераства в Катедра със собствен учебен хорариум и самостоятелен изпит. През 1993 г. след пенсионирането на проф. Желев за ръководител на катедрата е избран проф. д-р П. Токмаков, дмн. След пенсионирането на проф. д-р Токмаков ръководството на катедрата се поема от проф. д-р П. Ставрев, дмн. Установените традиции се продължават и се доразвиват. В момента катедрата разполага със съвременна болнична база, добре оборудван операционен сектор и възможности за лечебнодиагностична дейност на най-високо ниво. В нея работят 1 професор и 2-ма доценти, 9 главни асистенти, 10 ординатори. Като клинични ординатори са получили специалност 20 български лекари и 8 чуждестранни. Учебната работа се провежда на високо ниво, като се обръща особено внимание на практическите упражнения. Целият лекционен курс се провежда на мултимедия. Практическите упражнения са с клинична насоченост в спешната амбулатория или пред леглата на болните. Обучават се 10 души клинични ординатори, от които 4-ма са чужденци (2-ма от Индия и 2-ма от Гърция).

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Ортопедия и Травматология е ситуирана в База 2 /Хирургичен блок/на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ №66.
• Партерен етаж - приемен кабинет, манипулационна стая, гипсовъчна зала за извършване на имобилизиране на пострадалите, операционна зала – в нея се обработват спешните случаи, при строго спазване на правилата за стерилност.
• На 5-ти етаж е разположена самата клиника, която е секторирана: предоперативен, реанимационен, постоперативен и гнойно-септичен сектори.
Пациентите се селектират при приемането им. Обслужват се здравно осигурени лица, както пациенти желаещи да се самофинансират, чужди граждани с гарантиран източник на плащане, също така се обслужват пациенти неосигурени като им се оказва спешна първична помощ, при необходимост оперативна интервенция. Обръща се внимание на всеки пациент потърсил ортопедо-травматологична помощ в лечебното заведение. Осъществяват се консултации по заявки от съответните клинични звена. Има установен ред, при септични случаи или състояния, пациентите задължително да се изолират в септични стаи.Осъществява се отделно сортиране и извозване на мръсното бельо и отпадъчни материали. Използва се Централна стерилизационна служба за материална база. Операционните зали се разполагат на обособен етаж, проектиран за целта според ХЕИ изисквания и медицинските стандарти, с директна връзка с интензивно отделение на болницата. Във всяка операционна са налични сухи стерилизатори за ежедневна стерилизация на инструментите. Налични разтвори за бърза стерилизация. Установен правилник за ползване на предстерилизационна апаратура за подготовка на инструментариума.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
• Оперативно и консервативно лечение на всички травми на опорно-двигателния апарат с приложение на най-съвременни средства за остеосинтеза;
• Оперативно лечение на артрозната болест (ендопротезиранена тазобедрена и колянна става);
• Профилактични операции по отношение на заплашените от артроза стави;
• Хирургия на гръбначния стълб с приложение на най-новите концепции в това отношение;
• Хирургия на ръката;
• Артроскопска хирургия;
• Хирургия на костните тумори;
• Консервативно и хирургично лечение на вродените аномалии на опорно-двигателния апарат и др.
В клиниката са защитени 12 кандидатски и 2 докторски дисертации. Общо са публикувани от сътрудници на клиниката над 480 труда, 20 от които в чуждестранни списания. Днешната Клиниката по Ортопедия и Травматология е структура изпълняваща всички критерии на Медицински стандарт „Ортопедия и Травматология“, отговаря на хигиенните изисквания на нивото на лечебното заведение, притежава всички изградени структури за контрол, управление и решаване на възникващите проблеми. Обслужва пострадали от всички краища на България 24-часа в денонощието. Изградена структура за спешни и планови прегледи, диагностика и лечение, както оперативно така и консервативно. Има регламентирани, уредени взаимодействия с останалите звена на болничното заведение. Осъществява съвременни методи на лечение, своевременно и качествено. Стреми се чрез тези методи да се оптимизира и скъси болничния престои. Определя насоченост към миниинвазивните методи на лечение, разполага в близост с много разнородни от други специалности лекари. При възможност прилага най-съвременните импланти и техники за операции, осигуряващи най-добрия резултат от прилаганото лечение. Състава на Клиниката е от 13 лекари с придобита специалност, преминали и придобили сертификати за извършваната от тях дейност. Извършва учебна дейност, като обучава в момента 9 специализанта и един докторант, като се осигурява всички необходими теоретични материали за подготовка и практическото им приложение. Извършват се оперативни интервенции в областта на костно-мускулната система, възстановително-реконструктивна хирургия, детска ортопедична хирургия, туморни образования в костно-мускулната система, задна-транспедикуларнафиксация при фрактури на гръбначния стълб, перкутаннакифопластика при остеопоротични фрактури на гръбначния стълб, цялата гама ортопедични и травматологични оперативни техники. Има наличен инструментариум за извършването им. Началник на Клиниката е хабилитирано лице- Професор, притежава необходимото количество персонал за качественото обслужване на пациентите.

Клиничните пътеки, по които се работи в Клиниката по Ортопедия и Травматология са:
КП 178-Оперативна интервеции при диабетно стъпало ,без съдови реконструктивни операции;
КП 184. 1- Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани;
КП 184.2- Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани;
КП 204 - Периферни и черепномозъчни нерви/ екстракраниална част/ - опер. Лечение;
КП 205-Гръбначни и гръбначно-мозъчни интервенции;
КП215-Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник;.
КП.216-Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става;
КП 217-Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност;
КП 218-Малки оперативни процедури на таза и долния крайник;
КП 219-Артроскопски процедури в областта на скелетно- мускулната система;
КM 220 –Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник;
КП221-Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник;
КП222-Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник;
КП 223-Малки оперативни процедури в областта на раменен пояс и горен крайник;
КП 224-Оперативни заболявания на гръдния кош.

Дейност по КП за 2013 г.:
• Ср. брой легла - 70бр.;
• Леглодни - 21 407;
• Изпълн. в дни - 305,81;
• Изпълнение в % - 83,78%;
• Преминали болни – 3436;
• Оборот на леглата - 49,08;
• Изписани - 3 338;
• Починали - 18;
• Болничен леталитет - 0,53%;
• Среден Престой - 6,23;
• Съвпадение на поликлинична с клинична диагноза - 100%;
• Съвпадение на предклинична и след клинична оперативна диагноза - 100%.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дм – Началник Клиника
Медицински университет – Пловдив – 1995 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Професор“.
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: АО-Alumni-асоциацията за радиационно лечение на фрактурите; Spine Expert Group, обединяваща гръбначните експерти от балканските страни. Автор е на множество научни трудове, обхващащи почти всички области на опорно- двигателния апарат, от които по- голяма част са на латиница. Съавтор е на учебник по Обща медицина за общопрактикуващи лекари и учебник по ортопедия и травматология за студенти по медицина.

2. Д-р Стефан Димов
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/

3. Д-р Петър Дамянов
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/

4. Д-р Ангел Станчев
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/

5. Д-р Кети Токмакова
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/

6. Д-р Румен Минчев
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БОТА.

7. Д-р Крум Петров
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

8. Д-р Иван Чирпъков
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

9. Д-р Станислав Карамитев, дм
Медицински университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

10. Д-р Спас Кръстев
Медицински университет
Член на: БЛС, БОТА.

11. Д-р Неделчо Георгиев
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

12. Д-р Панче Димитриев, дм
Медицински университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

13. Д-р Алберт Чифлигаров
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

14. Д-р Огнян Енчев
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

Медицински специалисти работещи в КОТ:
Всички медицински специалисти работещи в КОТ притежават необходимите образование за заемане длъжността изпълнение медицинска сестра.
1. Старша медицинска сестра Нина Чаталбашева – Магистър „ Управление на здравни грижи”;
2. Старша операционна медицинска сестра Маргарита Стоянова – Професионален бакалавър – специалност Медицинска сестра.

Рехабилитатори работещи в КОТ:
1. Нели Манева;
2. Стефка Ванчева;
3. Вера Баташка.

КОНТАКТИ:
Началник Клиника: 032/602-946;
Старша мед. сестра: 032/602-791
Канцелария: 032/602 - 946;
Лекарски кабинети: 032/602-991; 032/602-947;


Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиника по Професионални болести е създадена от Проф. д-р Петър Миронов през 1966 г.
към Катедра по терапия на Вътрешните болести. В периода 1985 – 2007 г. неин ръководител е
Доц. д-р Станка Андонова, дмн, а от 2007 г. до 2009 г. се обединява в Клиника по токсикология и професионални
заболявания с ръководител Доц. д-р НиколаАнанощев, дм. Отделението по професионални заболявания към Клиниката
е ръководено отД-р Адриана Маджурова. От 2010 г. Отделение по Професионални болести се отделя като самостоятелно
звено с Началник Отделение - Доц. д-р Светлан Дерменджиев, дм.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделение по Професионални болести е разположено в База 1 /Терапевтични клиники/ на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив, бул. ”В. Априлов” 15А.
Отделение по Професионални болести е разположено на третия етаж, над Клиниката по Клинична токсикология.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. Диагностика, лечение и експертна оценка на пациенти с признати по съответния регламент професионални
заболявания и на такива, които са в процедура за признаване или подлежат на преосвидетелстване от СТЕЛК по ПЗ и НЕЛК;
2. Отделението извършва диагностично-лечебна дейност по НРД с НЗОК /РЗОК/ по КП №7; 92; 94; 99; 290; 291и 293;
3. Диагностика, лечение и експертна оценка на пациенти по договор с Фонд „Условия на труд” към Министерството на Труда
и Социалната политика, съгласно Наредба №8/26 ноември 2007г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести;

ЛЕГЛОВА БАЗА: 12 легла.

ОБОРУДВАНЕ:
• ЕКГ - CardimaxFX;
• Капиляроскоп;
• Динамометър;
• Палестезиометър;
• Реохидродермометър;
• Термометър електронен, иглен;
• Термометър стрелкови за нормална температура.

ЕКИП:
1. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм - Началник Отделение

ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 1988г.
Специалности: Магистър по медицина; Магистър по здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Клинична токсикология; Клинична алергология;
Професионални болести.ОНС „Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” – 2012г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско алергологично дружество; Българско научно дружество по Професионални болести;
Асоциация „Българска клинична токсикология”; Член на WAO.
2. Д-р Ангел Николаев Димитров
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив - 1979г.
Специалности: Магистърска степен по медицина; Магистърска степен по здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести /1984г./ Професионални болести /1986г./; Завършено обучение по специалност „Трудова медицина”.
Член на: Български лекарски съюз; Съюз на учените в България.Главен административен асистент в Секция по Професионални
заболявания към Втора Катедра по Вътрешни болести - МУ - гр. Пловдив. Председател на Специализирания ТЕЛК по Професионални и белодробни заболявания – 2006г.
3. Д-р Илия Ангелов Аролски
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 1982г.
Специалности: Магистърска степен по медицина.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Професионални заболявания.Проведено обучение по:Палестезеометрия, реодермометрия, кожна термометрия, капиляроскопия, динамометрия, електрокардиография.
Член на: Български лекарски съюз; Българско научно дружество по професионални болест.
4. Д-р Велчо Христев Велев – специализант по Клинична алергология
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 1997г.
Специалности: Магистърска степен по медицина.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести.
Член на: Български лекарски съюз.
5. Д-р Красимира Райчева Асенова – специализант по Професионални болести.
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 2004 г.
Специалности:Магистърска степен по медицина.
Член на: Български лекарски съюз.
6. Старша медицинска сестра – Гергана Аролска

КОНТАКТИ:
Началник Отделение – 032/60-24 -88;
Канцелария –032/60-22-58;
Лекарски кабинет /дежурен лекар/ - 032/60-25-72;
Старши мед. специалист - 032/60-24-72;
Манипулационна – 032/60-24-72.

Начало

Отделение по Пластична и Краниофациална хирургия

ИСТОРИЯ:
Отделението по Пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца е основано през 1996 год. и е част от Катедрата по Пропедевтика на хирургическите болести и Клиниката по Детска Хирургия. Отделението е създадено благодарение на договор за сътрудничество и побратимяване с Университетската Клиника по Пластична хирургия в Лил, Франция, ръководена от професор Пелерен и за да спомогне развитието в България на съвременна пластична хирургия и в частност в МУ-Пловдив. Съществена заслуга, за това има тогавашният ръководител на Клиниката по Детска хирургия – доцент Никола Чаталбашев.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделението заема част от 4 етаж на сградата на База 2 /Хирургичен блок/на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ №66, източното крило на болницата. Разполага с една операционна зала, 4 стаи с 10 болнични легла и 4 бебешки кошари, като разчита на анестезиологичната помощ на детските анестезиолози от ОДАРИЛ. Организират се курсове и лекции, като има възможност за препредаване на операции в рапортната зала от типа „Life surgery”. Цялото отделение е оборудвано със собствена компютърна мрежа. Налице са 4 болнични стаи, които са изцяло реновирани и имат локална климатизация.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
• Пластично – възстановителна и естетична хирургия;
• Лечение на лицеви аномалии;
• Краниофациална хирургия.
В Отделението се извършва съвременно хирургично лечение основано на най-добрите утвърдени световни практики. Доказателство за това са няколкото международни договора за сътрудничество (ЕUROCLEFT, EUROCRAN, SMILETRAIN, TFW, ERASMUS–SOCRATES с Университета Лил 2, Франция, Университета la Coruna, Испания). Научната и учебна дейности са свързани с обучение на специализанти, докторанти и студенти, участия в научно-изследователски проекти, в това число и международни. През годините Отделението се обособи като център за лечение на вродени лицеви аномалии, който лекува 80% от случаите в страната. Същевременно се развиват съвременни реконструктивни методи за лечение чрез васкуларизирани ламба, краниофациална, ортогнатична хирургия, както и цялата гама от естетични операции.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ - Клинични пътеки по НЗОК:
1. Пластично-Възстановителна хирургия:
• КП №180 - Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локалнаексцизия и биопсия;
• КП № 185 - Лечение на тумори на кожа и лигавици –злокачествени новообразувания;
• КП № 186 - Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния;
• КП №259 - Хирургично лечение в л.ч.о. с много голям обем и сложност;
• КП №260 - Хирургично лечение в л.ч.о. с голям обем на сложност;
• КП №261 - Хирургично лечение в л.ч.о. със среден обем на сложност;
• КП №265 - Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област;
• КП №284 - Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан;
• КП №285 - Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване.
2. Естетична хирургия:
• Операции на ушната мида – отопластика;
• Операция на нос –ринопластика;
• Операция на клепачи;
• Цервикофациален лифтинг (на лицето и шията);
• Лифтинг на челото;
• Увеличаване на бюста;
• Намаляване или повдигане на бюста;
• Гинекомастия;
• Липосукция и лазерна липолиза;
• Липофилинг – трансплантиране на мастни клетки;
• Абдоминопластика;
• Глутеални импланти.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
1. Участия в научно-изследователски проекти:
От 2000 година Отделението участва в съвместни научни проекти с Университетската Клиника по Пластична хирургия в Лил, Франция, на тема лицеви аномалии, трансплантация на мастни клетки, а от 2012 г. се разработва нов проект за развитието на микрохирургията. През 2005 г. Отделението участва в европейски проект за причините за появата на цепнатини на устната и небцето – ЕВРОКРАН, а от 2011 г. - ЕВРОКЛРЕФТНЕТ. През 2010 г. стартира проект финансиран по програма на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката на тема „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, РЕГИСТЪР И БАЗА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ” През 2010 г. Участва и във втори проект финансиран по програма на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката на тема - Кефалометрично изследване и 3D виртуално моделиране на лицето с цел конструиране и визуализиране на 3D лицева статистика и създаване на кефалофациални база данни. От 2011 г. – Отделението е основен партньор на БИС и СЕН за създаване на европейски стандарти за първи грижи и лечение на деца с лицеви аномалии.

2. Докторантски програми:
В Отделението са защитени няколко дисертационни труда –
2003 – „Клинико-анатомично проучване и приложение на васкуларизирани педикулизирани ламба при дефекти в областта на главата и гръдния кош”. Васкуларизирани ламба – Хр. Шипков – за получаване на научната степен “Доктор”. 2009 – „Мултидисциплинарно лечение на вродените лицеви аномалии” – Ю. Анастасов – за получаване на научната степен „Доктор на медицинските науки” 2009 г. - Автоложна мастна трансплантация - клинични и експериментални проучвания. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор".
3. Специализации – дългосрочни специализации в Лил, Франция са имали всички лекари на щатно място в Отделението.

МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ:
• От 2000 година има договор за сътрудничество и побратимяване между Университети и Болници в Лил, Франция, както и по програмата Еразъм. Обмяна по Еразъм има и с Университета Ла Коруня – Испания.
• От 2000 година има договор за сътрудничество между американската фондация – Смайл Трен, Асоциация АЛА (Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители) и Отделението. Чрез АЛА, Отделението по пластична и краниофациална хирургия осъществява различни международни контакти, партнира в проекти отнасящи се както до лечението така и до психологическия аспект на отглеждането на деца с лицеви аномалии.
• Transforming Faces Worldwide и European Cleft Organization финансират проекти за обучение на медицински специалисти за грижи и хранене на новородени с лицеви аномалии. Благодарение на тях и на английската организация CLAPA са издадени и множество книжки и брошури предназначени за родители, учители и акушер–гинеколози.
• Фондация TULIP финансира проект за изграждане на мрежа от обучени родители за взаимопомощ.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
През 2013г. през отделението са преминали общо 660 пациенти.

ОБОРУДВАНЕ:
• Операционен микроскоп;
• Апарати за конвенционална и лазерна липолиза;
• Осцилиращи остетомни апарати;
• Краниотом;
• Стоматологичен стол;
• Дерматоми;
• Доплер и други.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн – Началник Отделение
Медицински университет – България /София/; Франция
Специалности: Доктор на медицинските науки; Научно звание „Професор“.
Придобити клинични специалности: Хирургия;Пластично-възстановителна хирургия.
Член на: Франкофонското дружество за лицеви цепнатини от 2000 г. Диплома за преподаване по пластична хирургия във Франция „Мaître es sciences médicales” от 2002 г. Асоцииран член на европейското дружество по краниофациална хирургия от 2002 г. Член на Българското Дружество по Пластична хирургия и Изгаряния. Представител за България в Европейската мрежа ЕВРОКРАН от 2000 г.От 2012 г. е и председател на Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ).

2. Д-р Костадин Гигов
Медицински Университет

3. Д-р Регина Хатър дм
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия

4. Д-р Радослав Симов
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Хирургична стоматология.

5. Старша медицинска сестра Недялка Сланинкова

КОНТАКТИ:
Началник отделение: 032/602-009;
Технически изпълнител: 032/602-935.

Начало

Клиниката по акушерство и гинекология

Клиниката по акушерство и гинекология е създадена през 1946г. на базата на съществуващото до тогава АГ отделение към бившата Държавна болница. Акушеро-гинекологичната клиника при Университетската болница „Св. Георги” ЕАД се намира в гр. Пловдив на бул. „Пещерско шосе” 66, ет. 3, Хирургичен блок. През 2011г през клиниката са преминали раждане и лечение 9077 пациентки и новородени. Клиниката по Акушерство и гинекология работи по всички клинични пътеки в акушерството и гинекологията и всички клинични пътеки по Неонатология.

Легловата база на клиниката се състои от пет клинични звена:
1.Родилно отделение – с 35 легла. Стаите за родилките са с по две легла и във всяка стая има климатик, телевизор и хладилник. са с подновени санитарни възли и подови настилки и с много добър интериор. Новородените деца са при майките.
2.Неонатологично отделение с Интензивен сектор – 6 легла и Постинтезивен сектор с 12 легла – на постоянен денонощен график, където се осъществява дихателна реанимация на новородени, приемат се деца с Rh несъвместимост, преждевременно родени деца и деца с всякаква друга патология. Отделението работи по Наредба № 34 по която се осгиурява сърфактант необходим за деца с Хиалино-мембранна болест. В отделението работят 8 неонатолози, 15 акушерки
Клиниката разполага с четири родилни зали
* Зала А – раждат само здрави бременни
* Зала Б – бременни носители на Австралийски антиген и други инфекции
* Зала С – ВИП Зала където може да присъстват до двама близки на раждащата по нейно желание
* Зала Г – водно раждане където може да присъстват до двама близки на раждащата по нейно желание
3.Отделение по Патологична бременност – 18 легла. Тук се лекуват високорискови бременности:
* бременни с предшестващи спонтанни аборти
* ранни и късни токсикози на бременността
* изостанали в развитието плодове
* бременност и диабет и други заболявания
* извършват се амниоцентези за отхвърляне на генетични заболявания.
4.Отделение по Оперативна гинекология – 35 легла.
Извършва се целият обем гинекологични оперативни интервенции - доброкачествени и злокачествени заболявания на вътрешните и външните женски полови органи.
5.Отделение по Консервативна гинекология и Онкология – 25 легла. Извършва се:
* консервативно лечение на възпалителните заболявания на женските полови органи

Клиниката разполага с пет операционни зали от които една спешна на етажа, две на втория етаж и две на първия етаж.
Амбулаторният сектор се състои от четири кабинета № 4, № 5, № 6 на партера в Хирургичен блок Всички звена на клиниката разполагат с ехографски апарати. Клиниката осъществява 24 часов планов и спешен прием.
В редовното работно време работят 22 акушер-гинеколози, 25 акушерки, 10 санитарки. След 1300 часа в работни дни и в празнични дни в клиниката работи следният дежурен персонал – 3-ма акушер-гинеколози със специалност, неонатолог и анестезиолог от КАРИТ, 8 акушерки и 5 санитарки. Единствената клиника в която дежурният персонал е достатъчен и в състояние да окаже спешна помощ на всеки нуждаещ се от такава. Клиниката денонощно осигурява консултация с Началника на клиниката и осигурява спешна помощ за цяла Южна България В Клиниката работят пет хабилитирани лекари – 4 акушер-гинеколози и един Неонатолог. Клиниката е втората по големина след Университетската клиника в гр. София. Телефони за връзка: 032/ 602 827; 602 732 в АГ Клиника.

Лекари в АГ Клиника:
Д-р ЕКАТЕРИНА УЧИКОВА, дм – Началник Клиника
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 11, в чужди издания – 2, участия в монографии - 2
Доц. д-р МАРИЯ МАЛИНОВА, дм
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 25, монографии – 2, участия в конгреси – 11 в страната, в чужбина - 3
Доц. д- ЕЛЕНА ДИМИТРАКОВА, дм
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 30, в чужди издания – 3, монографии – 2, участия в конгреси и конференции – в страната 14, в чужбина – 1.
Доц. д-р МАЯ КРЪСТЕВА,дм – Началник Отделение Неонатология
Образование висше – медицина, специалност – педиатрия, втора специалност - неонатология, член на БЛС.
Д-р ХРИСТИНА ИВАНЧЕВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 1, в чужди издания – 1
Д-р ИЛИЯ АМАЛИЕВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, гинекологична ендокринология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология
Д-р ВИОЛЕТА ПАСКАЛЕВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 1, в чужди издания – 1


Проф. д-р БЛАГОВЕСТ ПЕХЛИВАНОВ, дмн – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 59, в чужди издания – 13, монографии – 3,

Д-р КАМЕН ЯМАКОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, втора специалност - онкогинекология член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ГЕОРГИ АМАЛИЕВ – лекар акушер-гинеколог Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 9, участия в конгреси – 3
Д-р ИЛИЯН ТРАЯНОВ – лекар
Образование висше – медицина, член на БЛС.
Д-р КОСТАДИН КЕРЕЗИЕВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология
Д-р ВЕСЕЛИН КОЛАРОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология
Д-р БОРИС КЕРЕЗИЕВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ТОДОР СТАМЕНОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ЕЛЕНА ДИМИТРОВА, дм – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, детско-юношеска гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ВАЛЕНТИН ИРМОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ДИНКО ПОРЯЗОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.Д-р ЛЮБОМИРА КОТЕВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ЕЛЕНА ЛЕВИ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р РАДОСЛАВ ТЕРЖУМАНОВ – лекар
Образование висше – медицина, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р МЛАДЕНА МЛАДЕНОВА – лекар
Образование висше – медицина, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, публикации в български издания – 5.
Д-р ДЕСИСЛАВА МАРКОВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р МАРИЯ ТЪРНЕВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, втора специалност – неонатология, член на БЛС.
Д-р МАРИАНА МИЛАНОВА – лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, втора специалност - неонатология , член на БЛС.
Д-р АНГЕЛИНА ГЕНОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.
Д-р РАЙНА СТОЯНОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.
Д-р ПЕНКА ПЕТЛЕШКОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, втора специалност неонатология, член на БЛС.
Д-р АЛБЕНА МОЛЕВА – лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.
Д-р СОФКА СЛАВОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:
Ак. ДОРА МРЯНОВА – Главна акушерка - Образование – висше „магистър”
Ак. КРАСИМИРА ПЕТРОВА ДАЛЕВА – Старша акушерка - Образование – висше „бакалавър”
Ак. СТОЯНКА ДЕДЕВСКА – Старша акушерка - Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПЕТЯ ЗАПРЯНОВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. БЛАГА БАЙЛОВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. ВЕСЕЛИНА ДЕЛЕВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. МИЛЕНА САНДЕВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. МАНУЕЛА ПОПОВА - Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕЛЕНА МАРИНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЗОЯ ИЛИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МИЛЕНА КУЦЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ВАСИЛКА КИЧУКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРГАРИТА КУТРЯНСКА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕЛЕНА ХРИСТОВА- Образование – висше „магистър"
Ак. АННА ПОЛИТОВА-КАЛАЙДЖИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. СТЕФКА НЕСТОРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ТОДОРКА ПЕЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. КРИСТИНА МАРЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯ КИСЬОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. БЛАГОВЕСТА ПИСОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЗЛАТКА ПАНАЙОТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЦИЛА ГЕОРГИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕЛЕНА ПАПАЗОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ИВАНКА ТАКЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЖИВКА ЧАПЛИКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПАНКА ТОШЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. АНГЕЛИНА ХРИСТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЛАЛКА ПОНДЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. НИКОЛИНА МАРТИНОВА- Образование – висше „магистър"
Ак. СНЕЖАНА ДРАГАНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПЕТЯ ЙОРДАНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДИМИТРИЯ ПАУНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЦОНКА СТАМАТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДОНКА ГЕОРГИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯ АНДРЕЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЛЮБКА ГЕНЧЕВА- Образование – висше „магистър”
Ак. ЛИЛЯНА ГАЛЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДЕНКА УЗУНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. АЛЕКСАНДРИНА ДИКЛИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МОШАНКА НЕДЯЛКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРГАРИТА ПАШОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЛЕМАН ХАЛИЛОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. НЕШКА НЕНКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ГЕРГАНА ИВАНЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ТЕОДОРА СТАНЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. СНЕЖАНА ДЖАМБАЗОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯНА АТАНАСОВА- Образование – висше „магистър”
Ак. КАЛИНА СТОЯНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯНА ДИМИТРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ИРЕНА ТОДОРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ХАМИДЕ ИЗЕТ- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ШЕНГЮЛ РАМАДАН- Образование – висше „бакалавър”
Ак. БЕЛГИН МЮМЮН- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯНА ИВАНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯ СТОЯНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЙОРДАНКА КОСТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. СНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ВЕЛИЧКА МАРИНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДАНИЕЛА БИРИНЖИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. АДЕЛА ПЕТРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ИРИНА ДИМИТРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕМИЛИЯ ГЕРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДАНИЕЛА ВАКЛИНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПЕНКА КАШЕВА- Образование – висше „магистър”
Ак. ВИОЛЕТА КИСЬОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЗЕЙНЕПКА ХАВАЛЬОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПАУНА СТОЯНОВА-КИРИЛОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ТЕОДОРА СТОИМЕНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. КЕРИМЕ МЮМЮН- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДЕТЕЛИНА ВЕЛКОВА- Образование – висше „бакалавър”


САНИТАРИ:
Сан. РОЗИНА ПЕЙКОВА
Сан. РАДКА ДИМОВА
Сан. ВАСИЛКА ЩЕНГЕЛОВА
Сан. ЗЛАТКА ВАСЕВА
Сан. ПЕНКА СИНИКЛИЙСКА
Сан. ЕЛЕНА ЦАВКОВА
Сан. ХРИСТИНКА ИВАНОВА
Сан. БОРЯНА МИХАЙЛОВА
Сан. АСИЕ МЕХМЕДОВА
Сан. СТОИЛКА ПЕТРОВА
Сан. ЗАХАРИНКА СЕРДАРОВА
Сан. ЛИЛИ КЕРАНСКА
Сан. МАРИЯ ОВЧАРОВА
Сан. КРЪСТАНКА ГИЧЕВА
Сан. ИВАНКА ИВАНОВА
Сан. ЮЛИЯНА АТАНАСЯН
Сан. КАТИНА ПЕНЧЕВА
Сан. ВАСИЛКА АНГЕЛОВА
Сан. ДОБРИНКА КОЧМАЛАРСКА
Сан. ТОДОРА ПОПОВА
Сан. ДАРИНА ЙОВКОВА
Сан. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА
Сан. КАЛИНА БОЖЕВА
Сан. МАРИЯ АЛАНДЖИЙСКА
Сан. АННА АПОСТОЛОВА
Сан. ФАТМА СТОЯНОВА
Сан. ЩИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА
Сан. РУМЯНА ИЛИЕВА
Сан. АНЕЛИЯ МАДЖИРОВА
Сан. НИНА ДИМИТРОВА
Сан. ВЕРА ЛЮЛЕНИНА
Сан. СТОЯНКА СТАНЕВА
Сан. РУМЯНА КУЗМАНОВА
Сан. АЙТЕН САЛИФ
Начало

КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕВА ТЕРАПИЯ СЪС СЕКТОР НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

История

Лъчелечение в лечебното заведение се провежда от 1965г. Използван е апарат за дълбока рентгенова терапия, който по-късно е заменен от 2 телегаматерапевтични апарата. През 2005г е инсталирана модернизирана комплексна лъчетерапевтична апаратура за лъчелечение с мултимодален линеен ускорител. През 2011 г бе пуснат в експлоатация и втори мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор, с което клиниката става водещ онкологичен център за извършването на високотехнологично перкутанно лъчелечение.

Структура и организация

Клиника по лъчева терапия със сектор нуклеарна медицина се намира на територията на База 1 на бул. В. Априлов 15А. В нея са обособени сектори за провеждане на високотехнологично перкутанно лъчелечение, брахитерапия, и нуклеарна медицина.
Клиниката разполага с висококвалифицирани специалисти и е оборудвана с модерна лъчетерапевтична и диагностична апаратура.
І .Стационарът за лъчелечение разполага с 40 легла.
ІІ. Пациенти, насочени за нуклеарно-медицински изследвания, се приемат в приемно-консултативнен кабинет – амбулатория, кабинет № 15 след предварително записан час (вход от северната страна на сградата).
Консултациите и приема за лъчелечение на пациентите се осъществява в приемно-консултативнен кабинет - амбулатория, кабинет № 28

СЕКТОР ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Лечебна дейност

Целта ни е да осигурим модерно лъчелечение на всички пациенти, като предоставим възможно най-доброто, навременно и висококачествено лечение на онкологично болните пациенти и подобрим качеството им на живот. Наличната апаратура позволява съвременно високотехнологично перкутанно лъчелечение на всички видове онкологични и някои неонкологични заболявания, чрез използване на лечебния ефект на йонизиращи лъчения (фотонни и електронни). На близкодистанцирана или контактна брахитерапия подлежат болни с добракачествени и някои гранично-малигнени образувания на кожата, конюнктивата, пениса и др. Метаболитна брахитерапия се осъществява чрез орално въвеждане на радиоактивен 131I. Този метод се използва за лечение при карцином на щитовидната жлеза, както и при хипертиреоидизъм.

Апаратура

Клиниката разполага с два лъчетерапевтични апарата за високотехнологично перкутанно лъчелечение:
Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS MID с многолистов колиматор; номинални фотонни енергии- 6MV и 10MV, и 6 електронни енергии: 5, 7, 8, 10, 12 и 14MeV;
Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS HE с номинални фотонни енергии- 6MV и 18MV, и 6 електронни енергии: 6, 9, 12, 15, 18 и 21MeV.


Модерна съвремена апаратура за планиране на лъчелечението:
Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIEMENS SOMATOM SPIRIT;
Рентгенов симулатор SIEMENS SIMVIEW NT;
Две 3D-планиращи системи CMS XiO с висок клас алгоритми на изчисление на дозното разпределение;
Система за управление на комплексна база данни LANTIS, гарантираща максимална сигурност и надежност, необходими за защита на пациента;
Дозиметрична апаратура, необходима за оптимално и адекватно дозиметрично калибриране, осигуряване на качеството на лъчетерапевтичната апаратура и верифициране дозата на пациента.

Екип

В сектор Лъчелечение работи висококвалифициран екип от 6 лекари, 4 медицински физици,12 рентгенови лаборанти,10 медицински сестри и административен персонал. Всеки един от екипа играе съществена роля, като предоставя на пациентите най-всеобхватна възможна помощ.
Персоналът от Клиника по лъчева терапия работи в тясно сътрудничество с лекари от други клиника, включително хирурзи, онколози, уролози, патолози.

Планиране и провеждане на лъчелечението

Планирането на лъчелечението представлява комплекс от медицински, физико-технически, биологични и организационни подготвителни мерки. Това e многоетапен процес, който включва: клинико-биологично планиране, анатомо-топографско планиране, дозиметрично планиране.
Лъчелечението се извършва, отразява и контролира според стандартите за лъчелечение.
Лекарят-лъчетерапевт следи за състоянието на пациента, който провежда лъчелечение.
Всеки пациент получава пълни грижи от персонала по време на лечението.
Проследяването на болните е част от лечебния процес за уточняване на изхода от лъчелечението.

Секторът по Нуклеарна медицина към Клиниката по Лъчева терапия е звено за извършване на високоспециализирани медико-диагностични дейности с приложение на открити радиоактивни вещества. Той е изграден на базата на законови разпоредби и в своята дейност се подчинява на действащите Нормативни документи и Норми за радиационна защита и безопасност.По своята структура и квалификация на работещите в НМ звено ,то отговаря на изискванията на Националния стандарт по Нуклеарна Медицина.
Разположението на сектора е съобразено с изискванията за оптимално координиране на работата с клиничните звена и с диагностично-консултативните сектори по всички съвременни изисквания.

Апаратура :

Звеното разполага със съвременна и модерна двуглава Спект гама-камера Symbia E. За провеждането на нуклеарно-медицинските изследвания се използват два радиоизотопа 131I и съответните за вида изследвания китове,маркирани с 99мТс.
Обемът на дейност в настоящия момент включва:
сцинтиграфия на щитовидната жлеза
целотелесна сцинтиграфия с 131 йод
динамична бъбречна сцинтиграфия
сцинтиграфия на кости и стави
целотелесна костна сцинтиграфия
туморотропна сцинтиграфия
хепатобилиарна сцинтиграфия
сцинтиграфия на слюнчени жлези
пурфузионна сцинтиграфия на бял дроб
сцинтиграфия на паращитовидни жлези
сцинтиграфия на тестиси
SPECT и целотелесни изследвания
Нуклеарно-медицинската образна диагностика е от голямо значение при стадирането, в локо-регионалната диагностика и контрол на ефекта от лечението при онкологични заболявания и ранното или своевременно откриване на далечни метстази.Костната сцинтиграфия е „златен стандарт” при скрининга на костните метастази.

Екип:
В сектор Нуклеарна Медицина работят 5 високо квалифицирани лекари:
5- мед. и рентг. лаборанти, 1-радиохимик и 1-медицински физик
Планиране и провеждане на нуклеарно-медицинска образна диагностика:
Пациенти,насочени за нуклеарно-медицинска образна диагностика, се приемат в приемноконсултативен кабинет –каб.№15 след предварително записан час (вход от северната страна на сградата)
тел 032.602 351

Началник КЛТ с НМ
Проф. д-р Марианна ЯНЕВА, дмн
Завършва медицина през 1975 г. във МУ-Пловдив и като първенец по успех на курса е назначена в Радиоизотопен център като асистент.
През 1979 г. придобива специалност “Радиобиология”; 1982 г. придобива степен“к.м.н.”;
1984 г. - специалност “Медицинска радиология”;
2002 г. - специалност “Онкология”. Придобива степен “Доктор на медицинските науки” през 2006 г. От 2007 г. е Професор по медицинска радиология. 2011 г.- магистър по Здравен мениджмънт.
Има специализации и множество курсове в страната и чужбина, между които 1 година в Каролинска болница, Стокхолм, Швеция в Националния раков институт и Академичния медицински център , Амстердам-Холандия; Флоренция и Милано- Италия и др.
От 1975 до 1995 г. работи последователно като асистент, ст. асистент, гл. асистент и адм. гл. асистент в Радиоизотопен център-Пловдив. Ст. н.с. II ст. - хабилитирана през 1995 г.
През 1999 г. е избрана за Ръководител на Радиоизотопен център-Пловдив.
От 2002 г. е Началник Клиника по Лъчева терапия със сектор НМ.
От 2012 г. е Ръководител на Катедра по медицинска Онкология.
Владее писмено и говоримо английски, руски и немски езици.
Има 168 научни труда, от които 77 публикации в наши и чужди списания, 15 участия в международни конгреси и 76 доклада на конгреси и конференции у нас. През 2008 год. издава Ръководство по лъчелечение за студенти в съавторство.
Член на Българската Асоциация по медицинска радиология, ESTRO, BUON, EANM, Национален консултант по лъчелечение за 2002 и 2003 г. Вицепрезидент на Гилдията на лъчетерапевтите.

Местонахождение на КЛТ с НМ
УМБАЛ “Св. Георги”ЕАД
Бул.” Васил Априлов” 15А>
Телефони:

+ 032 602 334 Началник Клиника по лъчева терапия
+ 032 602 333 Дежурна сестра
+ 032 602 333 Техн. секретар
+ 032 602 322 Медициски физици
+ 032 602 335 Химик и физик в НМ
+ 032 602 351 НМ амбулатория
Начало

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Разположена е в блок №8, База 1, бул. “В. Априлов” №15а на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.
Клиниката има 12 легла и се състои от функционален сектор за интензивно-токсикологично лечение с 6 интензивно-реанимационни легла и терапевтичен токсо-алергологичен функционален сектор с 6 легла.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
• Диагностика и лечение на остри на заболявания от въздействие на отрови - лекарства, токсични газове, пестициди, органични разтворители, тежки метали, наркотици, биологични токсини (от инсекти, змии и растения), алкохол, битови препарати;
• Диагностика и лечение на тежки токсо-алергични състояния (ангиоедем, орален алергичен синдром, бронхоспазъм - астма, шок, генерализирана гигантска уртикария и съчетанията по между им);
• Детоксикация;
• Съдебно-токсикологична експертиза за целите на досъдебното и съдебно производство;
• Лечението е чрез високо специализирана токсикологична и реанимационна дейност, включително и чрез апаратна дихателна вентилация и се извършва от състава на клиниката.

Работи се по клиничните пътеки № - 129, 291, 292, 293, 294, 295 и 296:
КП №129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
КП №291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
КП №292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
КП №293 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
КП №294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
КП №295 Фалоидно гъбно отравяне
КП №296 Болест на Лайел

През консултативния кабинет на клиниката средногодишно преминават над 1 200 болни с остри отравяния и токсо-алергични реакции. В стационара се лекуват над 650 болни годишно. Има възможност да се извършва и специализирана детоксикация срещу заплащане според ценоразписа на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД.

В Клиниката се обучават съвместно с МУ, гр. Пловдив:
• Студенти по медицина и фармация;
• Бакалаври по здравни грижи;
• Специализанти по клинична токсикология;
• Специализанти по вътрешни болести;
• Специализанти по обща медицина;
• Докторанти;
• Фармацевти.
Специалистите в клиниката са Републикански консултанти към Центъра за спешна помощ и експерти за целите на досъдебното и съдебно производство.
Клиниката по Клинична токсикология е акредитирана за срок от 5 години с Трето ниво на компетентност.
В клиниката са спазени изискванията на Стандарта по Клинична Токсикология.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Янко Тодоров Илиев, дм – Началник отделение Медицински Университет, гр. Пловдив – 1981 г.
Специалности: Доктор по медицина – 2000 г.; Научно звание „Доцент“ – 2004 г.; Магистър „Здравен Мениджмънт“
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1990 г.; Токсикология – 1992 г.; Клинична токсикология – 2007 г.
Член на: Български лекарски съюз; Първа частна лекарска асоциация; Дружество на интернистите; Асоциация на клиничните токсиколози в България; Републикански консултант по токсикология към ЦСМП.

2. Д-р Саша Александрова Кръстева /Запрянова/
Медицински Университет – 1974 г.
Придобити клинични специалности: Анестезиология и Реанимация – 1978 г.; Токсикология – 1993 г.
Член на: Български лекарски съюз; Републикански консултант по токсикология към ЦСМП

3. Д-р Мария Георгиева Пранчева /Кумчева/
Медицински Университет – 1974 г.
Придобити клинични специалности: Анестезиология и Реанимация – 1979 г.; Токсикология – 1993 г.
Член на: Български лекарски съюз; Асоциация на клиничните токсиколози в България; Републикански консултант по токсикология към ЦСМП.

4. Д-р Стоилка Георгиева Туфкова, дм
Медицински Университет – 2000 г.
Специалност: Доктор по медицина – 2005 г
Придобита клинична специалност: Клинична токсикология – 2006 г.
Член на: Български лекарски съюз; Асоциация на клиничните токсиколози в България; Републикански консултант по токсикология към ЦСМП.

5. Д-р Веселина Веселинова Низамова
Медицински Университет – 2003 г.
Придобита клинична специалност: Специалност по вътрешни болести – 2009 г.
Член на: Български лекарски съюз.

6. Д-р Мария Димитрова Мурджева – Манолова
Медицински Университет – 1996 г.
Придобита клинична специалност: Клинична токсикология – 2013 г.
Член на: Български лекарски съюз.

7. Д-р Станка Маринова Николова
Медицински Университет - 2011 г.
Член на: Български лекарски съюз.

8. Старша медицинска сестра Румяна Красимирова Недева
Медицински Университет - Пловдив - ОКС-“Бакалавър”, специалност “Здравни грижи” – 2000 г.
Медицински колеж Хасково; Висше образование на ОКС, Специалист – 1998 г.

КОНТАКТИ:
Началник отделение: 032/602-244
Старша мед. сестра: 032/602-203
Лекарски кабинет: 032/602-403


Начало

КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ И ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката по педиатрия е създадена през 1946 г. от проф. Иван Андреев на базата на съществуващото от 1932 г.
Детско отделение към Първостепенна държавна болница.
От създаването си тя е база и на Катедрата по педиатрия.
При създаването си в нея са се лекували деца от новородени до 14-годишна възраст от общопедиатрична и инфекциозна патология.
През 50-те години на 20 век от нея се отделя Клиниката по инфекциозни болести като причината е основно появата на стандарти
за хигиенно-епидемиологична дейност при инфекциозните болести. През 80-те години се обособява отделение по неонатология.
От 1983 г. до 1987 г. съществува единно детско интензивно отделение, което успешно и ефикасно лекува новородени и по-големи деца.
Впоследствие интензивното отделение за новородени става част от Клиниката по акушерство и гинекология. От 2000 г.
към Клиниката е прибавен и Медико-генетичния център и тя придобива настоящото си име.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по педиатрия и генетични заболявания е ситуирана в две долепени и свързани отделни сгради в База I
/Tерапевтични клиники/на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД - Пловдив, бул.”Васил Априлов” 15А.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката изпълнява лечебно-диагностична дейност от трето ниво на компетентност съгласно Медицински стандарт по „Педиатрия“.
Тя се състои от следните отделения и звена:
• Отделение по реанимация и интензивно лечение с 6 легла. В него се извършва реанимация и съвременна интензивна терапия на
пациенти от клиниката или преведени от други болници с живото заплашващи състояния - кома, остри отравяния, епилептичен статус,
тежка дихателна, сърдечна, чернодробна и бъбречна недостатъчност и др.
• Звено „пулмология и алергология“ с 20 легла. В него се провежда адекватно лечение на деца с пневмония, бронхиална астма и други инфекциозни,
алергични и вродени заболявания на дихателната система, които подлежат на болнично лечение.
Към звеното функционира и център за лечение на болни с муковисцидоза. Проследяват се и деца с хронична пневмония и тежки респираторни алергози.
• Звено „детска онкохематология“ с 18 легла. В него се провежда конвенционална химиотерапия при злокачествените хемопатии и солидни тумори,
съобразена с европейските стандарти. Функционират мултидисциплинарни екипи за комплексни грижи при вродени анемии и коагулопати.
Провежда се съвременно диагностично уточняване и заместително лечение при първични имунни дефицити. Към звеното функционират и трансфузионен
център за болни с хронични хемолитични анемии, както и център за диспансеризация на деца с онкохематологични заболявания.
Звеното е референтен център за страната на флоуцитометрично проследяване за минимална резидуална болест при остра лимфобластна левкемия при деца.
• Звено „детска неврология“ с 12 легла. Провежда се лечение и диагностика на всички неврологични заболявания в детска възраст- епилепсия,
централни и периферни парези, нарушения в равновесието и други. Извършва се етиологично уточняване на детска церебрална парализа,
вродени аномалии, умствено изоставане, аутизъм и други вродени и придобити заболявания, засягащи нервната система.
Към звеното функционират кабинети по електроенцефалография, по електромиография,евокирани потенциали и по мозъчна ехография.
То е водещ център за страната е по отношение отклонения в нервно-психическото развитие.
• Звено “ранна интердисциплинарна рехабилитация на нарушения в развитието и за промоция на менталното здраве в ранна детска възраст“
с 3 легла. Извършва се комплексна диагностика на деца с ДЦП и други моторни, речеви и поведенчески нарушения. Оборудван е кабинет
за видео-диагностика на интеракциите майка-дете. Провежда се кинезитерапия по Войта и други методи. Психологическата и педагогическа
терапия са по методите на Монтесори, Папушек и други автори.
• Звено „детска ендокринология“ с 6 легла. Извършва модерно лечение и диагностика на деца с диабет, затлъстяване, заболявания на щитовидната
и другите жлези с вътрешна секреция, на нарушения в растежа и половото развитие. Звеното е снабдено с апарат за 24-часово
мониториране на нивото на кръвната захар. Провежда се ехографска диагностика на щитовидната жлеза.
Към звеното е изграден и център за обучение на болни с диабет.
• Звено „детска гастроентерология и детска нефрология“ с 15 легла. Извършва модерна диагностика и терапия на уроинфекции,
гломерулонефрити, нефротичен синдром и други инфекциозни, вродени и имунни заболявания на отделителната система,
както и на гастрити, дуоденити, язви, колити, хепатити и други заболявания на храносмилателната система в детска възраст.
Освен това тук се диагностицират и лекуват и новородени с удължена жълтеница и деца с не наддаване на тегло, повръщане или хронична диария.
Към звеното има кабинет по коремна ехография и кабинет по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия.
• Звено „кардиология и ревматология“ с 6 легла. Тук се изследват и лекуват деца с вродени сърдечни малформации,
придобити заболявания на сърцето, ритъмни и проводни нарушения на сърцето, артрити и други вродени и придобити
заболявания на опорно-двигателния апарат. Към звеното съществува кабинет по електрокардиография и по ехокардиография.
Извършва се и 24-часово мониториране на ЕКГ и артериално налягане.

Други структури:
• Кабинет по психология – извърша се диагностика и психологическа терапия с деца с когнитивни, емоционални и поведенчески нарушения.
• Детска кухня – осигурява диетично лечение на хоспитализираните деца.
• Клиниката е в непосредствена близост доЗвено „Педиатрия“към Отделение по Спешна медицина и до Отделението по образна диагностика за деца.

Клинични пътеки, по които клиниката работи през 2014г.:

КП № Наименование
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 Субарахноиден кръвоизлив
5 Остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
6 Остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови
синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулернинекоренчеви и коренчевиболкови синдроми
8 Диабетна полиневропатия
10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 г.
12 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС
14 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС
и моторния неврон (ЛАС), с продължителна апаратна вентилация
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
16 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
17 Мултиплена склероза
18 Епилепсия и епилептични пристъпи
19 Епилептичен статус
22 Миастениягравис и миастенни синдроми при лица под 18 г.
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
29 Болест на Крон и улцерозен колит
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
32 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
35 Хронични вирусни хепатити
36 Хронични чернодробни заболявания
37 Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
55 Заболявания на миокарда и перикарда
56 Ритъмни и проводни нарушения
57 Артериална хипертония при деца
58 Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 г.
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
63 Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 г.
65 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 г.
67 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 г.
69 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 г.
90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 г.
97 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 г.
98 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
98 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
100 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 г.
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
105 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 г.
106 Заболявания на щитовидната жлеза
107 Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика
109 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 г.
111 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 г.
113 Метаболитни нарушения при лица под 18 г.
116,1 онсервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
116,2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
251 Левкемии
252 Лимфоми
253 Хеморагичнидиатези. Анемии
254 Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
273 Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения
274 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
287 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 г.
289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 г.
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 г.
294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 г.
295 Фалоидно гъбно отравяне
296 Болест на Лайел
297 Палиативни грижи при онкологично болни
306 Лечение на доказани първични имунодефицити
308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

Специфични дейности:
В клиниката са създадени следните специализирани центрове:

• Трансфузионен център за болни с хронични хемолитични анемии;
• Център за диспасеризация на деца с онкохематологични заболявания;
• Диабетен център;
• Център за лечение на деца с муковисцидоза;
• Звено за интердисциплинарна диагностика и рехабилитация на нарушенията в нервно-психическото развите.
Клиниката няма договор с РЗОК за амбулаторна дейност!
В клиниката не се извършват амбулаторни прегледи!

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
През 2013 г. в Клиника попедиатрия и генетични заболявания са обслужени 5 302 пациенти.

ЛЕГЛОВА БАЗА: 86 легла (80стандартни и 6 интензивни легла)

ОБОРУДВАНЕ:
Клиниката е оборудвана с всичко необходимо за изпълнение на лечебно-диагностичната дейност по всички субспециалности на педиатрията:

• Отделение по реанимация и интензивно лечение е обзаведено с апарати за изкуствено дишане, дефибрилатор, монитори за следене на
виталните функции, перфузори, инфузионни помпи, кувьози, апарат за фототерапия, подвижен рентгенов апарат и др.
• За изпълнение на дейностите по ОРИЛ, разполага с модерна фототерапевтична система, приложима при неонатални жълтеници;
• Звеното по детска пулмология разполага с апарат за измерване на външното дишане;
• Звеното по детска онкохематология е обзаведено с модерни микроскопи и ехограф и има на разположение модерна и надежнацитологична
и биохимична лаборатория и два флоуцитометъра;
• Звеното по детска неврология има пълен набор диагностични средства – висококачествен видео-електроенцефалограф,
апарати за електромиография и евокирани потенциали, ехоенцефалограф за образна и доплерова диагностика,
психолог за изследване на когнитивни функции, емоционални и поведенчески нарушения. То има достъп до модерна генетична и метаболитна диагностика;
• Звеното по детска ендокринология разполага с апарат за постоянно измерване на кръвната захар;
• Звеното по детска гастроентерология е оборудвано с модерни фиброгастроскопски и фиброколонскопси апарати и с апарат за анестезия.
• Звеното по детска кардиология разполага с надежден ехокардиограф и холтер-апарати за електрокардиограма и измерване на артериално налягане.
Клиниката е богато компютъризирана и разполага с електронен архив от 1995 г.клиничните пътеки, за които е сключила договор с РЗОК.

ЕКИП:

1.Проф. д-р Иван Ст. Иванов, дм – Началник клиника
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Професор”, Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска неврология.
Член на: БЛС и на редакционната колегия на сп. FoliaMedica

В звено „Детска пулмология и алергология“:

2. Д-р Диана Иванчева (завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия.

3. Проф. Мирослава Бошева, дм (ръководител на Катедрата по педиатрия медицинска генетика)
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Професор”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия;
Член на: Редколегията на списание „Наука пулмология“.

4.Д-р Нели Генкова-Янева
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия.
Член на: Българска педиатрична асоциация, Българска асоциация по детска пулмология, EuropeanCysticFibrosisSosiety.
Ръководител на Муковисцидозен център за Южна България.

Звено „Детска онкохематология“:

5. Д-р Ангелина А. Стоянова (завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и клинична хематология.
Основател на съвременното онкохематологично звено на клиниката.
Член на: Множество български и международни научни организации.

6. Доц. Мария И. Спасова, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина;Научно звание “Доцент”; Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, клинична онкология и хематология.

7. Д-р Иван Н. Мумджиев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и клинична хематология.

8. Д-р Лилия Р. Иванова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия.

9. Д-р Хасан А. Бурнусузов, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности:Педиатрия.

10. Д-р Анна К. Карастанева
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.

Детска неврология:
11. Д-р Илиана Х. Пачева, дм (завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска неврология.
Член на: Международното дружество по главоболие; Европейското дружество по детска неврология;
Българско педиатрично дружество; Дружество по детска неврология и психология на развитието.

12. Д-р Маргарита В. Панова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска неврология.
Член на: Европейското педиатрично неврологично дружество; Българско педиатрично дружество;
Дружество по детска неврология и психология на развитието.

13. Д-р Иглика Г. Соткова-Иванова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Детска неврология.

14. Д-р Ралица В. Йорданова-Козарева
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.

Звено “ранна интердисциплинарна рехабилитация на нарушения в развитието и за промоция на менталното здраве в ранна детска възраст“:

15. Д-р Ина Е. Генева, дм (завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Докторпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска неврология.
Член на: Българско педиатрично дружество; Дружество по детска неврология и психология на развитието;
Асоциация по електромиография и евокирани потенциали; Европейско дружество по детска неврология.

16. Д-р Йорданка Н. Пискова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина. Придобити клинични специалности: Нервни болести.
Член на: Дружество по детска неврология и психология на развитиетои на WAIMH.

17. Симеон И. Чуканов - педагог
ПУ ” Паисий Хилендарски”.
Специалности: Бакалавър по социална педагогика.
Следдипломна квалификация по Монтесори педагогика в Интернационална академия за развитие и рехабилитация в университета
„Людвиг Максимилиан”, Мюнхен.

18. Елена А.Чуканова- педагог
ПУ ” Паисий Хилендарски”
Специалности: Магистър - педагог.
Следдипломна квалификация по Монтесори педагогика в Интернационална академия за развитие и рехабилитация
в университета „Людвиг Максимилиан”, Мюнхен.

19. Ренета А. Паунчева - психолог
СУ” Св. Климент Охридски”
Специалности: Магистърпо психология.
Следдипломна квалификация по рехабилитация на развитието в университета „Людвиг Максимилиан”, Мюнхен.

20. Светлана Д. Кръстанова - кинезитерапевт
НСА; ИСУЛ – София
Специалности: Бакалавър по кинезитерапия от НСА; Магистратура по медицинска физкултура в ИСУЛ – София.

Детска ендокринология:
21. Доц. Нарцис Н. Калева-Ходжева,дм(завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Докторпо медицина, Научно звание “Доцент”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска ендокринология.
Член на: Българската педиатрична асоциация; Дружеството по ендокринология; Българското сдружение на детските ендокринолози, ESPE, ISPAD.

22. Проф. Ескапет К. Караханян, дмн
Медицински Университет
Специалности: Докторпо медицина, Научно звание “Професор”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска ендокринология и болести на обмяната.
Основател на специалността детска ендокринология.
23. Д-р Елена В. Василева-Калинчева
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска ендокринология.

24. Д-р Цветана А. Цветанова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска ендокринология.

Детска гастроентерология и детска нефрология:

25. Д-р Дафина Г. Грозева (завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, профилиран специалист по детска гастроентерология, фиброгастроскопия и коремна ехография.

26. Проф. Борис Г. Бойкинов, дмн
Медицински Университет
Специалности: Докторпо медицина, Научно звание “Професор”
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска нефрология.
Един от създателите на специалността детска нефрология.

27. Д-р Петьо Г. Хаджийски
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрияи детска гастроентерология.

28. Д-р Мина Б. Димова-Йонкова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности:Педиатрияи детска гастроентерология.

29. Д-р Кръстина Х. Стефанова-Кели
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрияи детска нефрология.

Детска кардиология и ревматология:

30. Д-р Любов А. Чочкова-Букова (завеждащ звеното) Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности:Педиатрияи детска ревмокардиология.

31. Д-р Василка Т. Джеджерова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрияи детска ревмокардиология.

32. Д-р Анастасия И. Шишманова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрияи детска ревматология.
Член на: Българското педиатрично дружество; Члена Българското дружество по ревматология.

33. Д-р Надежда Г. Джелепова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска кардиология.

Отделение по реанимация и интензивно лечение:

34. Проф. Тоньо И. Шмилев, дм - Началник на отделението
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Професор”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия.

35. Д-р Иван В. Янков
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска гастроентерология; свободен докторант по педиатрия.

36. Д-р Иван И. Стоев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия.

37. Д-р Иванка Илиева Алексиева
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия.

36. Д-р Петя П. Маркова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия; специализант по детска нефрология.

37. Д-р Вилиана Н. Драгнева
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия; специализант по детска кардиология.

38. Д-р Николай К. Гечев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия; специализант по детска нефрология.

39. Д-р Костадин И. Кетев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска пулмология и фтизиатрия.

40. Д-р Бонка Г. Маринска
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия.

41. Д-р Димитър Н. Чаталбашев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Анестезиология и реанимация.

Специалисти по здравни грижи:
В клиниката работят 53 специалисти по здравни грижи, които изпълняват функциите на медицински сестри или старши медицински сестри.
Те са отдадени на грижите за болните деца. Мнозинството от тях притежават огромен опит при тяхното лечение и обгрижване.
Съветите им за храненето и отглеждането на децата са ценни за родителите.
42. Старша медицинска сестра Снежана Миткова Делева– към Клиника по педиатрия и генетични заболявания.
43. Старша медицинска сестра Ирина Георгиева Георгиева – към Отделение по реанимация и интензивно лечение.

Други специалисти с висше образование:
Анелия Н. Петкова – магистър по психология; специализирала диагностична и консултативна психология и психотерапия.
Съдебен експерт и член на множество други експертни съвети. Даниела Д. Димитрова –магистър по приложна социална психология.

КОНТАКТИ:
Началник клиника: факс - 032/ 602-295
Канцелария: 032/ 602-247
Архив, епикризи: 032/602-586
ОРИЛ: 032/ 602-255
Детска пулмология и алергология: 032/602-248
Детска неврология: 032/602-251
Детска онкохематология: 032/602-252
Детска ендокринология: 032/602-253
Детска кардиология: 032/602-513
Детска гастроентерология и нефрология: 032/602-542
ЕЕГ, ЕМГ, евокирани потенциали: 032/602-468
Психолог: 032/602-546

Уважаеми пациенти, молим Ви да звъните в отделенията само при спешни случаи. За информация използвайте е-mailна клиниката:
klinikadetska@gmail.com или звънете на канцеларията на клиниката на телефон: 032/ 602-247Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ


ИСТОРИЯ:
Отделение по Паразитология е формирано през 1988 г. и е единствено за територията на гр. Пловдив, Пловдивска и другите области на Южна България. Отделението работи съгласно изискванията на Медицински стандарт „Медицинска паразитология„ от 2002 г.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Oтделение по Паразитология е ситуирано в Административния блок на Клиника по инфекциозни болести с адрес: гр. Пловдив – 4002, ул. „Пещерско шосе” №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. Осъществяване на високоспециализирана, квалифицирана, своeвременна и ефективна лабораторна диагностика на местни и тропически паразитози.
2. Оказване на високоспециализирана, квалифицирана и ефективна амбулаторно - консултативна и лечебна помощ на пациентите.
3. Осигуряване на високоспециализирана консултативно – диагностична, лечебна и методологична помощ.
4. Теоретично и практическо обучение по "Медицинска паразитология" и частта "Тропически паразитози" от дисциплината "Тропическа медицина" на съвременно ниво и съобразно изискванията на ЗВО на студентите по медицина МУ– Пловдив.
5. Провеждане на следдипломно обучение и квалификация в областта на медицинската паразитология (местна и тропическа, респ. екзотична патология) на лекари, специализиращи "Медицинска паразитология" и "Обща медицина" по определените за целта програми на МЗ.
6. Извършване на научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на паразитологията, вкл. извършване на изпитания на лекарства и медицински продукти в клинични и амбулаторни условия по установения ред.

Отделение по Паразитология хоспитализира и лекува пациенти по Клинични пътеки „Паразитози”. Извършва пълен набор от морфологични, културелни, серологични и санитарно-паразитологични изследвания. За 2013 г. в Отделение по Паразитология са обслужени повече от 1 900 пациента и са извършени над 4 000 изследвания.
Отделението има три функционално обособени звена:
1. Лабораторно - диагностичен сектор:
• Лаборатория за микроскопска диагностика със съответна апаратура;
• Лаборатория за културелна и серологична диагностика;
• Лаборатория за диагностика на тъканни паразитози;
• Манипулационна − приемна за биологични материали.
2. Амбулаторно-консултативен кабинет по паразитни и тропически болести /с манипулационна/.
3. Учебен сектор:
• Учебна зала - 1;
• Лекарски кабинет с библиотека.
Отделение по Паразитология покрива задължителния обем показатели, за извършване на специализирана: лечебно-диагностична, консултативна и диспансерна дейности в лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ - съгласно изискванията на Медицинския стандарт „Медицинска паразитология“ - за III ниво на компетентност.
Отделение по Паразитология при УМБАЛ „ Св. Георги“ ЕАД извършва:
• Хоспитализиране и лечение на болни с паразитози;
• Насочване за диспансеризация след преболедуване;
• Осигуряване на консултативна помощ на междуградско и междуобластно ниво;
• Контрол на паразитозите, съгл. Нормативни актове на МЗ;
• Пълния обем лабораторни изследвания, предвидени за профилираните лаборатории /морфодиагностична, културелна, серологична, санитарно-паразитологична/, като структури в звената за доболнична и болнична медицинска помощ от III ниво на компетентност.
Отделението разполага със задължителната лабораторна апаратура - за извършване на паразитологични изследвания – съгласно изискванията на Медицински стандарт „Медицинска паразитология“, както и изискванията за звено от болнична помощ с III ниво на компетентност.

ЕКИП:
1. Д-р Албена Масарлиева – Началник Отделение
Медицински Университет – 1988 г.
Специалности: 2013г. - магистър „Здравен мениджмънт”
Придобита клинична специалност: 1996 г. – специалност „Медицинска паразитология”

2. Д-р Весела Благоева
Медицински Университет - 1996 г.
Придобита клинична специалност: 2002 г. - специалност „Медицинска паразитология”

3. Д-р Красимира Енева
Медицински Университет - 2003 г.
Придобита клинична специалност: 2010 г.- специалност „Медицинска паразитология”

4. Ангелина Андреева – лаборант

5. Кръстина Найденова – лаборант

Квалификацията на лекарския състав /всички с призната специалност/ и помощния персонал е висока и съобразена със спецификата на дейността в отделението.

КОНТАКТИ:
Началник отделение: 032/602-284;
Лабораторен сектор: 032/602-239.Начало

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА


ИСТОРИЯ:
Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната е създадена през 1993 г. като специализирана клиника към Катедрата по Вътрешни болести и наследява Втора Вътрешна клиника, основана през 1946 г.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Разположена е в База 1 на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, ул. „Васил Априлов” №15 А. Към нея функционират: приемно-консултативен кабинет; ехографски кабинет за изследване на щитовидна и паращитовидна жлези, вкл. извършване на тънкоиглена аспирационна биопсия; кабинет за измерване на костна плътност; кабинет за функционални изследвания; център за обучение на диабетно болни и обучаващи екипи.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Клиника по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД се явява основен център за лечебна, диагностична, консултативно-методична, профилактична, научно-изследователска и обучителна дейност по ендокринология. Мисията на Клиниката се изразява в осигуряване навременно, качествено и ефективно обслужване и проследяване на хоспитализирани болни с ендокринни заболявания с оглед подобряване качеството им на живот. Профил на дейностите:
• Диагностика, лечение, проследяване и профилактика на ендокринните заболявания;
• Внедряване и реализиране на иновативни високо-специализирани диагностични и лечебни методи и подходи при ендокринни заболявания;
• Спешна хоспитализация на пациенти с ендокринни заболявания; периодична спешна хоспитализация на пациенти с други вътрешни заболявания;
• Консултативна помощ в рамките на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, вкл. диагностично-консултативния блок;
• Лечебна и консултативно-методична ендокринологична помощ за гр. Пловдив и Южна България;
• Провеждане на клинични изпитвания на медикаменти при реализиране правилата на добрата клинична практика;
• Научна дейност – разработване на дисертационни теми и научно-изследователски проекти по проблеми, касаещи синдроми на инсулинова резистентност - захарен диабет, метаболитен синдром, затлъстяване, заболявания на щитовидната жлеза и калциево-фосфорния метаболизъм, репродуктивни нарушения, тумори на хипофизата и надбъбречните жлези, ендокринни хипертонии и пр.
• Преподавателска дейност - лекционен курс и практически занятия по вътрешни болести – раздел “Ендокринология и обмяна на веществата” на студенти от V медицински курс, медицински сестри и акушерки за степен „Бакалавър”; обучение на стажант-лекари, чуждестранни студенти по програма „Еразъм”, специализиращи лекари по ендокринология и вътрешни болести; лекционни курсове за общопрактикуващи лекари, интернисти и ендокринолози по линия на СДК; индивидуално обучение за високоспециализирани дейности; обучение на пациенти със захарен диабет и на обучаващи диабетни екипи; повишаване квалификацията на районни специалисти-ендокринолози.
• Здравно-просветна дейност с помощта на средствата за масова информация.

Клиниката разполага с леглова база от 27 легла, вкл. стая за интензивно наблюдение.
В Клиника се работи по всички ендокринни клинични пътеки в съответствие със стандарта по Ендокринология за звено от ІІІ ниво на компетентност - извършва се лечение на остри, обострени и хронични заболявания на ендокринната система с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури. През последните години средният брой хоспитализации за 1 календарна година надхвърля 1 500.

Клинични пътеки:
КП № 104 – Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 г.;
КП № 106 – Заболявания на щитовидната жлеза;
КП № 107 - Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика;
КП № 108 – Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 г.;
КП № 110 – Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево–фосфорната обмяна при лица над 18 г.;
КП № 112 – Метаболитни нарушения при лица над 18 г.

ОБОРУДВАНЕ:
1. Остеоденситометър - апарат „LUNAR-DPX-A”, версия 1.15 (двуенергийна, рентгенова абсорбциометрия);
2. Ехограф – дигитален ултразвуков апарат APOGEE 3500 с транскутанни и трансмукозни детектори за тъканна характеристика; видео-принтер Sony, LCD монитор, DICOM софтуер, перкутален водач за биопсия, трансмукозен водач за биопсия (с възможност за изследване на щитовидна жлеза и паращитовидни жлези);
3. Ехограф – апарат „Соноаки 1500” (допълнителен);
4. Професионален био-импедансен анализатор на телесен състав ВС-530.

С дейността си във времето на хоспитализация и проследяване в рамките на 1 месец след дехоспитализация, както и в рамките на регламентирани консултантски услуги в Клиниката изцяло се отстраняват, лекуват и/или периодично облекчават основни ендокринни нарушения, свързаните с тях усложнения и съпътстващи заболявания.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, д.м. – Началник клиника
ВМИ, Медицинска Академия, София (1986 г.)
Специалности: Доктор по медицина (2003 г.); Научно звание „Професор“.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (1991 г.); Ендокринология и болести на обмяната (1993 г.); Обществено здраве и здравен мениджмънт (2011 г.) – МУ, София.
Член на: Научно Дружество по Ендокринология – Управителен съвет; Български Институт Метаболитен Синдром – Управителен съвет; Асоциация по Ендокринни Хипертонии /Алианс/ - Управителен Съвет; Съюз на Учените в България; Европейско Дружество по Ендокринология; Европейска Асоциация по Гинекологична Ендокринология; Международна група за обучение по диабет към Европейска Асоциация за Изучаване на Диабета; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 2300006133.

2. Доц. д-р Митко Димитров Митков, д.м.
Медицински Университет, Пловдив (1989 г.)
Специалности: Доктор по медицина (2008 г.); Научно звание „Доцент“ (2013 г.)
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (1994 г.); Ендокринология и болести на обмяната (1998 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Европейска асоциация по репродуктивна ендокринология; Регистриран в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700002490.

3. Д-р Мария Василева Павлова
Медицински университет, Пловдив (1980 г.)
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (1986 г.); Нефрология (1989 г.); Ендокринология и болести на обмяната (2001 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Европейска асоциация за изучаване на диабета; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700002265.

4. Д-р Боян Иванов Нончев, д.м.
Медицинки Университет, Пловдив (1999 г.)
Специалности: Доктор по медицина (2006 г.).
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (2007 г.); Ендокринология и болести на обмяната (2011 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Европейска тиреоидна асоциация Регистриран в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700003925.

5. Д-р Димитър Александров Илиев
Медицински Университет, Пловдив (1990 г.)
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (2000 г.); Ендокринология и болести на обмяната (2003 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Българско дружество по Дензитометрия; Европейска асоциация за изучаване на диабета. Регистриран в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700001050.

6. Д-р Димитър Манолов Троев
Медински Университет, Пловдив (1990 г.)
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (1995 г.); Ендокринология и болести на обмяната (1998 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Европейска асоциация за изучаване на диабета; Регистриран в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700001120.

7. Д-р Павел Енчев Станчев
Медицински Университет, Пловдив (2006 г.)
Придобита клинична специалност: Ендокринология и болести на обмяната (2012 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Регистриран в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 2800000712.

8. Старша медицинска сестра Ваня Рангелова Карагьозян
ВМИ – МУ ,,Здравни грижи” - бакалавър - 2000 г.
ПУ ,,П. Хилендарски”-,,Административен и здравен мениджмънт” бакалавър – 1998 г.
ПМИ Пловдив - Мед. сестра ,,общ профил” - 1978 г.

КОНТАКТИ:
Началник Клиника – 032/602-486;
Канцелария – 032/602-395;
Ст. мед сестра – 032/602-281;
Лекарски кабинет – 032/602-394;
Дежурен лекар – 032/602-530;
Манипулационна – 032/602-493.


Начало

КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ИСТОРИЯ:
Клиниката по Инфекциозни болести е основана през 1948г.и първият ръководител е проф. Б.Юруков. Структурното звено по паразитология е разкрито през 1955г. на територията на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, ръководено от проф. д-р Крум Атанасов.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Инфекциозни болести е разположена на: Бул. ,,Пещерско шосе” №66. Клиникатае „ павилионен” тип болница, с устройство съобразено с противоепидемичната дейност според действащите нормативни документи. Разполага с три терапевтични и един административен блок.
Терапевтичните блокове са обособени за лечение от Вирусни хепатити (първи блок), Чревни инфекции с диариен синдром (втори блок) и Общи инфекции (трети блок).
Обособен е сектор за лечение на болни със СПИН.
• Първи блок разполага с 22 стаи и 8 бокса.
• Втори блок разполага с 16 болнични стаи „полубокс” и 2 стаи за индивидуална изолация. На първия етаж на този блок е Отделение по интензивно лечение.
• Трети терапевтичен блок разполага с 26 бокса „Малцеров тип”(пълен бокс). Там е разположен и Приемно-диагностичния сектор, който включва три приемни кабинета и кабинет за тежко болни, всеки с отделен санитарен възел, за да се предотврати контакт между чакащите болни с различни инфекциозни заболявания.
Функционално са обособени сектори за сепариране на болните по пол, възраст (кърмачета, деца, възрастни) и според етиологичния агент на заболяването.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката осъществяванепрекъснато денонощно спешно обслужване на амбулаторните пациенти и лежащо болни. Разполага с боксове за разделно настаняване на приетите болни, както и с VIP-боксове с ново оборудване срещу минимална такса. Значителните пространствени възможности и изразената сезонност на инфекциозните заболявания правят възможен функционалния обмен между различните отделения и осигуряват необходимия леглови фонд, освен в епидемична обстановка. В Клиника по Инфекциозни болести се лекуват: вирусни хепатити; менингити; менингоенцефалити; чревни инфекциозни болести с диариен синдром; заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги; покривни инфекции; контагиозни вирусни и бактериални заболявания; вирусни хеморагични трески; паразитози.

Клиничните пътеки по които работи Клиника по Инфекциозни болести са:
• КП №9 - остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразити менингити, менингоенцефалити и миелти при лица над 18 години;
• КП №10 – остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразити менингити, менингоенцефалити и миелти при лица под 18 години;
• КП №36 – токсично увреждане на черен дроб;
• КП №102 – Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст;
• КП №129 - Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма;
• КП №226 – остро протичащи чревни инфекциозни болести сдиаричен синдром, при лица над 18 години;
• КП №227 – остро протичащи чревни инфекциозни болести сдиаричен синдром, при лица под 18 години;
• КП №228 – инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години;
• КП №229- инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години;
• КП №230 – Остър вирусен хепатит А и Е;
• КП №231 – Остър вирусен хепатит В, С и Д;
• КП №232 –Паразитози;
• КП №233 – Покривни инфекции;
• КП №234 – Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения;
• КП №235 – Вирусни хеморагични трески;
• КП №308 - Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
През 2013 г в Клиника по Инфекциозни болести са хоспитализирани 2929 пациента.

ОБОРУДВАНЕ:
Клиниката е снабдена с апаратура за дихателна реанимация при деца и възрастни. Разполага с автоматизирана кислородна и вакуум-инсталация. Има всички условия за реанимация на застрашаващи живота състояния.
• Инфузионни помпи;
• Перфузори;
• Респиратори;
• Амбурезосцелатор;
• ЕКГ апарат;
• Монитори;
• Ехографски апарат.

ЕКИП:
1. Професор д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн – Началник клиника
Медицински Университет, гр. Варна.
Специалности: Доктор на медицинските науки – 2004 г.; Научно звание „Професор“ – 2006 г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 1980 г.
Член на: Редакционната колегия на две специализирани научни списания; Европейската асоциация по клинична микробиология и инфекциозни болести и БЛС. Председател е на Южно българско научно дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология; Заместник председател на Научно дружество на инфекционистите в България.

2. Доц. Радка Тодорова Комитова, дм
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1980 г.
Специалности: Образователна и научна степен „доктор”. – 2000 г.; Научно звание „доцент по инфекциозни болести” – 2006 г.; Магистратура по здравен мениджмънт – 2009 г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 1990 г.

3. Доц. д-р Андрей Иванов Петров, дм
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1982 г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 1988 г.

4. Д-р Олиана Борисова Бойкинова, дм
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1983 г.
Специалности: Научна степен “Доктор” – 2008 г.

5. Д-р Иван Георгиев Балтаджиев,дм
Медицински Университет, гр. Пловдив – 2001 г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 2009 г.
Специалности: Научна степен “Доктор” – 2012 г.

6. Д-р Христиания Христова Димитрова
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 2006г.

7. Д-р Цветанка Иванова Казакова
Медицински Университет, гр.Плевен – 1984г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 1995г.

8. Д-р Вакрил Ангелов Николов
Медицински Университет, гр. Пловдив
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести.

9. Д-р Антонина Петкова Динева
Медицински Университет, гр. Пловдив - 1985г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести –1994г.

10. Д-р Христина Благоева Георгиева
Медицински Университет, гр. София – 1984г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести –1994г.
Член на: Българското дружество по Инфекциозни болести.

11. Д-р Атноанета Стойкова Гочева
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1987г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести –1995г.

12. Д-р Чавдар Петков Венчев
Медицински Университет, гр. София – 1975г.
Придобити клинични специалности: Детски болести; Инфекциозни болести.

13. Д-р Миглена Ангелова Божилова-Стефанова
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1987г.
Член на: Българското дружество по Инфекциозни болести.

14. Д-р Иван Петков Боев - Началник Отделение по Интензивно лечение
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1984г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 1990 г.

15. Д-р Аглая Цонева
Медицински Университет, гр. Пловдив - 1980г.
Придобити клинични специалности: Спортна медицина – 1988 г.; Инфекциозни болести – 1995 г.

16. Д-р Георги Петров Тодоров
Медицински Университет, гр. Пловдив - 1986г.
Придобити клинични специалности: Инфекциозни болести – 1997 г.; Вътрешни болести – 2002г.

17. Д-р РайнаРангелова Велчева
Медицински Университет, гр. Пловдив - 2008г.

18. Д-р ВаняБорисова Георгиева
Медицински Университет, гр. Пловдив - 2009г.

19. Старша медицинска сестра Нина Асенова Бочева-Кодинова – Клиника по Инфекциозни болести
ПМИ „Д-р Мара Малеева-Живкова” с общ профил „Медицинска сестра” – 1980 г.
Медицински колеж - бакалавърска степен по специалност „Здравни грижи” и „Ръководител на здравни грижи и преподавател в Медицински колеж“ – 2004 г.

20. Старша медицинска сестра Марийка Иванова Памукова – Отделение по Интензивно лечение
Специалност – анестезия и интензивни грижи.

КОНТАКТИ:
Проф. Стойчева 032/60 29 89
Д-р Венчев 032/60 27 49
Канцелария 032/60 27 48
Ст. м.с. Бочева 032/60 28 51
СПИН кабинет 032/60 27 46
І ви блок лекарски кабинет 032/60 27 42
І ви блок І етаж 032/60 27 45
І блок ІІ етаж 032/60 29 31
СИР 032/60 29 32
ЛекариІІ ри блок І етаж 032/60 27 43
ІІ ри блок ІІ етаж 032/60 29 88
Лекари ІІІ блок І етаж 032/60 27 41
ІІІ блок І етаж 032/60 29 33
ІІІ блок ІІ етаж 032/60 27 44


Начало

КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Медицинска Онкология е най-новата клинична структура на УМБАЛ –„ Свети Георги” ЕАД - функционира от 01.11.2008 г.. Създаването й позволява да се постигне комплексност на онкологичната помощ в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД (хирургична, химиотерапевтична и лъчетерапевтична). Разполага с приемно-консултативен сектор и Отделение по Клинична хематология с общо 35 легла. Намира се в База 1 /Терапевтични клиники/ на УМБАЛ „Св.Георги”ЕАДс адрес: бул. „В. Априлов“ №15 А, 4002гр. Пловдив

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката предлага съвременни възможности за диагностика и лечение на пациенти със солидни тумори и хематологични заболявания.

Клиника по Медицинска онкологияработи по договор с НЗОК по следните клинични пътеки:
• КП 251 Левкемии;
• КП 252 Лимфоми;
• КП 253 Хеморагичнидиатези. Анемии;
• КП 298 Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години.

Клиника по Медицинска онкологияработи и по следните клинични процедури:
• КПр 05 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания;
• КПр 06 Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания;
• КПр 07 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия.

Клиниката по Медицинска онкология е успешно сертифицирана по ISO 9001: 2000. Тя осъществява своята дейност в няколко направления:
• Диагностично-лечебна – съвременна диагностика и терапия на малигнени заболявания (солидни тумори и онкохематологична патология) в атмосфера на психологически комфорт за пациентите.
През 2013г. в Клиниката по Медицинска онкология са осъществени 2780 хоспитализации на пациенти и 850 клинични процедури.
• Учебна дейност – обучение на студенти по клинична хематология и медицинска онкология; стажант-лекарипо вътрешни болести.
• Следдипломно обучение – единствен център в Южна България за специализация по медицинска онкология. Тематични модули за лекари, специализиращи обща медицина и вътрешни болести.
• Научнадейност –насоченост по проблемите на миелодиспластичните синдроми, хроничната лимфоцитна левкемия, хронични миелопролиферативни заболявания, нарушената хомеостаза на желязото, вторични злокачествени заболявания;
• Център за международни клинични проучвания.
Клиниката разполага с висококвалифициран екип от професионалисти ( 50% от лекарите имат по 3 специалности, свързани с профила на клиниката, 25% са с по две специалности и 25% са с една специалност. Двама от лекарите са с научна степен „Доктор по медицина” и един с научно звание „Професор”). Специалистите на Клиниката по Медицинска онкология имат важно участие в Общоболничния Онкологичен Комитет на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, който консултира клиничните структури на болницата, а по договор извършва консултативна дейност и за други Многопрофилни болници в областта. Клиниката осъществява консултативна и лечебна дейност по профил за пациенти от УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД и Южна България. Разполага с VIP стаи и предлага възможност за избор на индивидуален лечебен екип от пациента.

ЕКИП:

1. Проф. д-р Жанет Грудева – Попова,д.м. - Началник клиника
Медицински университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание „Професор“, Магистър по Икономика и Здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология и Медицинска онкология.
Член на:
• 2010 – Project Management Institute (PMI)
• 2010 -American Society of Clinical Oncology (ASCO)
• 2009 -European Society of Medical Oncology (ESMO)
• 2004– European Hematology Association (EHA)
• 2001– American Society of Hematology (ASH)
• 2000 – Българскo Медицинско Сдружение по Хематология
• 1999– Balkan Union of Oncology
• 1985 – Съюз на учените в България
• Български лекарски съюз
Експерт към Министерството на Здравеопазването за оценка и акредитация на лечебни заведения.
Сертифициран вътрешен одитор по ISO 9001:2000
Заместник Директор ДЛД - База 1, УМБАЛ “Свети Георги”

Отделение по Клинична хематология:
2. Д-р Иванка Неновад.м.,
Медицински университет
Специалност: Доктор на науките.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология и Медицинска онкология

3. Д-р Мариана Вълчева
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Медицинска онкология.

4. Д-р Дора Тумбева
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология и Медицинска онкология.

5. Д-р Антоанета Георгиева
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.

6. Д-р Милена Кьосева
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Медицинска онкология.

7. Д-р Цветелина Пейчева
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Медицинска онкология.

8. Старша медицинска сестра: Панка Димитрова Неделчева

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/602 880
Канцелария/Ст. м. с.: 032/602 879
Манипулационна: 032/602 877
Дежурен лекар: 032/602 878
Приемен кабинет: 032/602 875

E-mail:koh_plovdiv@abv.bgНачало

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

ИСТОРИЯ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката е основана през 1947 г. и е разположена на територията на База 1 - /Терапевтични клиники/ на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД, намираща се на бул. “В. Априлов” 15А., в блок №15.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Основната дейност на клиниката е медицинска: диагностично-лечебна, консултативна, профилактична, научна, научно-приложна и учебно-преподавателска в областта на медицината.
Клиниката работи на непрекъснат спешен график 24 часа в денонощието. Болничната медицинска дейност на клиниката осигурява непрекъснат диагностично-лечебен процес. Приемат се болни по спешност 24 часа (чрез Отделение по Спешна медицина в Хирургическия блок – База2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, с адрес - бул. „Пещерско шосе” №66) и планувани болни от 11ч.-13ч. в понеделник, вторник и четвъртък (в приемно-консултативен кабинет № 42, намирщ се в ДКЦ „Св. Георги” на бул. „Васил Априлов” №15А). Плануват се за хоспитализация на тел: 032/602-282.

Статут на клиниката:
Болнична помощ:
1. Диагностика, лечение и рехабилитация на неврологично болни;
2. Наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
3. Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
4. Мерки за укрепване и опазване на здравето.
Учебна база и научно-изследователска дейност:
1. Обучение на студенти по медицина, дентална медицина („Магистър”), медицински сестри, акушерки („Бакалавър”), рехабилитатори, общо-практикуващи лекари, лекари за професионална квалификация по специалността „Неврология”, невролози по високо специализирани дейности (ВСД – ЕЕГ/ЕМГ, Доплер сонография, евокирани потенциали и други).
• Център за подготовка и развитие на преподавателски кадри.
Структура на клиниката:
Клиниката по Неврология има 50 легла и включва:
1. Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти – 25 легла в това число 6 интензивни легла;
2. Отделение по обща неврология – 25 легла;
3. Лаборатория по Високо специализирани дейности :
- Лаборатория по ЕЕГ;
- Лаборатория по полисомнография;
- Лаборатория по ЕМГ;
- Лаборатория по РЕГ;
- Лаборатория по Доплерсонография;
- Лаборатория по евокирани потенциали;
- Офталмоневрологичен кабинет.
4. Национални диагностично-лечебни и експертни центрове към НЗОК по:
- Мултиплена склероза;
- Съдови заболявания на мозъка;
- Епилепсия;
- Паркинсонизъм;
- Деменции;
- Склерозис латералис амиотрофика;
- Главоболие;
- Полиневрити.
В центровете се извършва диагностична, лечебна и експертна дейност.
5. Приемно-консултативен кабинет.
В клиниката има 58 щатни длъжности, от тях 15 са лекари /1 - професор, 3-ма доценти, 7 - асистенти и 11 - ординатори/, 25 - мед. сестри / ст. м. сестра – 1/, 13 - санитари, 1 - технически изпълнител, 1 - секретар, 1 - рехабилитатор.
От 15 лекари научна степен имат – 7 от тях (1 – дмн, 6 – дм). Всички други, освен специалност по неврология са високо квалифицирани и по електрофизиологичните методики и участват като експерти в някои от Експертните комисии. Със сертификати по ВСД са: по ЕЕГ – 8 лекари, по ЕМГ – 4-ма лекари, Доплер – 1 лекар, Полисомнография – 2-ма лкари, Евокирани потенциали – 3-ма лекари, Диагностика на автономната нервна система – 1 лекар, Деменции – 1 лекар.
В клиниката се лекуват всички неврологични заболявания.

ЕКИП:
1. Доц. д-р Мария Георгиева Манова-Славова, дм – Началник клиника
Медицински Университет-Пловдив - 1965 год.
Специалности: Доктор на медицинските науки – 1997 г., Научно звание „Професор“ – 2001 г.
Придобита клинична специалност: Неврология - 1977 г.
Член на: Множество български и международни научни дружества, както и участва в ръководствата на някои от тях.

2. Доц. д-р Тонка Василева Стоева, дм – Началник Отделение по Oбща неврология
Медицински Университет-Пловдив - 1972 г.
Специалности: Доктор по медицина – 1983 г.; Научно звание „Доцент“ – 1989 г.
Придобита клинична специалност: Неврология - 1977 год.
Член на: Националното медицинско дружество по неврология; Българско хронобиологично и биометеорологично дружество.

3. Доц. д-р Мария Георгиева Манова, дм
Медицински Университет-Пловдив
Специалност: Доктор по медицина – 2003 г.; Научно звание „Доцент“ – 2009 г.
Придобита клинична специалност: Нервни болести 1981 г.
Член на:
Комисията за получаване на правоспособност за изследване на зрителни и слухови потенциали; Комисията към НЗОК/РЗОК за отпускане на скъпоструващо лечение на болните от Множествена склероза.

4. Доц. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дм
Медицински Университет – 1993 г.
Специалности: Доктор по медицина – 1999 г.; ОКС „Магистър” по „Здравен мениджмънт” – 2010 г., Научно звание „Доцент“ – 2012 г.
Придобита клинична специалност: Неврология – 2000 г.

5. Д-р Анастасия Георгиева Треновa, дм
Медицински Университет – 1996 г.
Специалности: Доктор по медицина – 2011 г.
Придобита клинична специалност: Неврология – 2001 г.
Член на: Българско дружество по Неврология; Съюза на учените.

6. Д-р Екатерина Иванова Витева–Велкова, дм
Медицински университет-Пловдив – 2002 г.
Специалности: Доктор по медицина – 2010 г.
Придобита клинична специалност: Неврология – 2007 г.

7. Д-р Албена Георгиева Джуркова
Медицински университет-Пловдив – 1985 г.
Придобита клинична специалност: Неврология – 1992 г.
Член на: Научно дружество по Неврология; Научно дружество по Неврофизиология.

8. Д-р Веселина Стоянова Дошева
Медицински университет-Пловдив – 1984 г.
Придобита клинична специалност: Неврология – 1990 г.
Републикански консултант по Неврология за Южна България - от юни 2011 г.

9. Д-р Красимир Шукерски
Медицински университет-Пловдив – 2004 г.
Придобита клинична специалност: Неврология – 2010 г.
Член на: Местна комисия по паркинсонова болест и паркинсонизъм.

10. Д-р Мариета Валериева Пейчева
Медицински университет-Пловдив – 2005 г.
Придобита клинична специалност: Неврология – 2012 г.

11. Д-р Стефка Георгиева Вълкова-Мантарова, дм
Медицински университет-София - 2005 г Пловдив
Специалности: Доктор по медицина – 2013 г.
Придобита клинична специалност: Нервни болести – 2011 г.

12. Д-р Емилия Николова Сиракова
Медицински Факултет на Тракийски университет–Стара Загора – 1999 г.
Придобита клинична специалност: Неврология – 2010г.

13. Д-р Георги Светославов Славов
Медицински университет-Пловдив – 2011 г.

14. Д-р Карамфил Митков Бахчеванов
Медицински университет-Пловдив – 2007 г.

15. Д-р Здравка Николаева Василева
Медицински университет-Пловдив - 2013 г.

16. Старша медицинска сестра Мариана Борисова Кръстева
Медицински колеж–Пловдив – Медицински специалист по Здравни грижи – 1979 г.
Факултет по Обществено здраве към МУ-Пловдив - Бакалавър по „Управление на здравните грижи” – 2009 г.

17. Рехабилитатор Лъчезар Иванов Божилов
ПМИ–Пловдив - специалност – Рехабилитатор – 1993 г.
Факултет по Обществено здраве към МУ-Пловдив - Бакалавър по „Управление на здравните грижи” – 1999 г.

КОНТАКТИ:
Началник Клиника – 032/602 700, 602 278;
Началник отделение по обща неврология - 032/ 602 279;
Лаборатория по Високо специализирани дейности :
- Лаборатория по ЕЕГ – 032/ 602 282;
- Лаборатория по полисомнография – 032/ 602 282;
- Лаборатория по ЕМГ – 032/ 602 497;
- Лаборатория по РЕГ – 032/ 602 497;
- Лаборатория по Доплерсонография – 032/ 602 477;
- Лаборатория по евокирани потенциали – 032/ 602 205;
Национални диагностично-лечебни и експертни центрове към НЗОК по:
- Мултиплена склероза - 032/ 602 205;
- Съдови заболявания на мозъка – 032 /602 477;
- Епилепсия – 032/ 602 282, 602 700;
- Паркинсонизъм – 032/ 602 477;
- Деменции – 032/ 602 212;
- Склерозис латералис амиотрофика – 032/ 602 497;
- Главоболие – 032/ 602 282;
- Полиневрити - 032/ 602 282;
Приемно-консултативен кабинет - 032/ 602 282, 602 232.Начало

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ: Клиника по Клинична хематология води началото си от 1968 г., когато към Трета вътрешна клиника се отделя сектор с 18 легла. Първите хематолози работили в сектора са д-р И. Балтов, д-р В. Кирова, д-р В. Вакрилов, д-р К. Пенчева, д-р И. Христова, д-р Жанет Грудева, д-р Ст. Горанов. През месец декември 1989 г. секцията се обособява като самостоятелна клиника към Първа катедра Вътрешни болести със 35 легла, с ръководител проф. д-р К. Атанасов, дмн. По-късно ръководители на Клиниката са проф. д-р И. Карастанев, дмн, проф. д-р И. Кърнолски, дмн, а от 2001 г. и досега – проф. д-р Ст. Горанов, дмн.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Клинична хематология е разположена на бул. „Васил Априлов” 15А - База 1 /Tерапевтични клиники/, блок 7, етаж 3 на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД. Състои се от 2 основни звена: приемно-консултативен блок, разположен в ДКЦ „Свети Георги” и клиничен стационар.

Приемно-консултативният блок се състои от:
• Приемно-консултативен кабинет;
• Регионален център за вродени коагулопатии и хемолитични анемии с кабинет и дневен стационар;
• Кабинет за диспансеризация на пациентите със заболявания на кръвта и кръвотворните органи;
• Дневен статионар за пациенти с малигнени хемопатии;
• Манипулационна.
Клиничното звено се състои от :
• Клиничен стационар с 30 легла;
• Сектор за хипо и аплазийни състояния с 10 легла;
• Сектор за стволовоклетъчна трансплантация с 4 бокса;
• Лабораторен блок за събиране, съхраняване и преливане на хемопоетични стволови клетки;
• Кабинет за костномозъчни биопсии;
• Кабинет за международни клинични проучвания;
• 2 манипулационни;
• 3 лекарски кабинета;
• Рапортна зала;
• Лекарски и сестрински дежурни стаи;
• Кабинети на началник клиника, гл. административен асистент, ст. мед сестра, канцелария и санитарни възли.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В клиниката се прилагат пълен обем от клинико-лабораторни дейности за диагностика, лечение, проследяване и регистрация на пациенти с доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания. Диагностиката на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи се осъществява чрез всички конвенционални и най-съвременни методи: цитоморфология, цитохимия, фенотипизация, имунохистохимия, генетични и молекулярно-генетични методи, образна и нуклеарна диагностика. Лечението се извършва чрез конвенционални, високодозови и/или спасителни режими на лечение при пациенти с малигнени хемопатии Клиниката разполага с условия и квалифициран персонал за реанимация на пациентите след химиотерапия. В клиниката има обособено звено – регионален център за диагностициране, лечение и проследяване на пациенти с вродени коагулопатии и хемолитични анемии. Извършват се научни изследвания и се осигурява теоретично и практическо обучение по основните раздели на клиничната хематология за студенти по медицина, специализиращи вътрешни болести, обща медицина и Клинична хематология. Към клиниката функционира Клинична комисия по хематология, която осъществяват цялостна оценка на пациенти със злокачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи по отношение на окончателната диагноза, клиничния стадий, прогностична група и терапевтично стратегия в различните етапи от еволюцията на заболяването. В клиниката се извършват специализирани медицински дейности по клинични пътеки 251, 252 и 253, както и по клинични процедури 05, 06 и 07. В клиниката се осъществяват над 3 000 хоспитализации годишно, от екип с 11 лекари , 8 от които със специалност Клинична хематология, 12 медицински специалисти и 7 санитари. Клиниката по Клинична хематология със своите структури, материално-техническа база, висок професионализъм и научен потенциал на своите кадри не само покрива изискванията за Трето ниво на компетентност, но е водещо специализирано хематологично звено от регионален и национален мащаб.

ЛЕГЛОВА БАЗА: 40 легла

ОБОРУДВАНЕ:
Клиника по Клинична хематология разполага с високотехнологична апаратура за диагностика и лечение на пациентите:
• EКГ апарат;
• Ехографски апарат;
• Перфузор - 3 бр.;
• Инфузомат - 4 бр.;
• Камера CCD за микроскоп;
• Микроскоп Лаборлукс - 7 бр.;
• Холтер за топъл серум;
• Центрофуга екстактсепариране – плазмаекстрактор;
• Фризер-ракла Крайотек;
• Камина за разтваряне на цитостатици;
• Бенчтоп центрофуга Хетих;
• Устройство за термален трансфер.

ЕКИП: 1. Проф д-р Стефан Горанов, дмн – Началник клиника
Медицински университет – 1972 г.
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание „Професор“.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Нефрология; Клинична хематология и онкология.
Член на: Българското сдружение на хематология, European Hematology Association (ЕНА) и American Society of Hematology (ASH). Носител е на сребърно отличие на БЛС за „Лекар на годината“ за 2011 г. и Наградата Проф. К. Чилов на МЗ, БАН, БЛС за принос към Българското здравеопазване, висок професионализъм и медицинска етика. Експерт към НЗОК и БЛС, член на експертните групи към НАОА, член на ФС и АС на МУ Пловдив. Председател на Държавната комисия за специалността клинична хематология. Главен редактор е на списание Хематология и член на редколегията на списание Folia medica. Проф. Горанов е председател на работните групи, изработили Медицински стандарт по клинична хематология и Методичните указания за диагностициране, лечение и проследяване на пациенти със заболявания на кръвта и кръвотворните органи.

2. Д-р Емил Анков Спасов
Медицински университет – Пловдив – 1990 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Клинична хематология.
Член на: БЛС, Българскo медицинско дружество по клинична хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA) и American Society of Hematology (ASH). Член на българската лимфомна група към научното дружество по хематология.

3. Д-р Иванка Христова Христова
Медицински университет – Пловдив – 1974 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Клинична хематология.
Член на: БЛС и Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

4. Д-р Веселина Стефанова Горанова–Маринова, дм
Медицински университет – Пловдив – 1999 г.
Специалности: Доктор по медицина, Магистър по Здравен мениджмънт – 2011 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Клинична хематология.
Член на: БЛС, Българскo медицинско дружество по клинична хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA) и American Society of Hematology (ASH). От 2008 г. е рецензент за издателство Elsevier по проблемите на моноклоналните гамопатии.

5. Д-р Катя Николова Сотирова
Медицински университет – Пловдив – 1996 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.
Член на: Българската лимфомна група към научното дружество по хематология, БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

6. Д-р Пенчо Георгиев Георгиев
Медицински университет – Пловдив – 1999 г. със Златен Хипократ.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

7. Д-р Мария Александрова Димитрова
Медицински университет – Пловдив – 1987 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология и допълнителна квалификация – абдоминална ехография.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

8. Д-р Катя Георгиева Сапунарова
Медицински университет – 1993 г.
Придобити клинични специалности: Детски болести - 1999 г.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология. Член на българската група по остри левкемии към научното дружество по хематология.

9. Д-р Виктория Викторова Бабачева-Бахчеванова
Медицински университет – Пловдив – 2007 г.
Придобити клинични специалности: Клинична хематологогия – 2014 г.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

10. Д-р Васко Ацо Гркланов
Медицински университет – Пловдив – 2008 г.
Придобити клинични специалности: Клинична хематологогия – 2013 г.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

11. Д-р Денка Иванова Костова
Медицински университет – Пловдив – 1975 г. във ВМИ
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

12. Старша медицинска сестра Гергана Стефанова Боева
ПМИ – Пловдив през 1976 г.
Медицински университет – Пловдив – 2009 г.
Специалности: Бакалавър „Здравен мениджмънт”.

КОНТАКТИ:
Началник клиника - 032/602 481
Технически изпълнител - 032/602 596
Лекарски кабинети - 032/602 298
Дежурна сестра - 032/602 421
Приемен кабинет - 032/602 305
Сектор за вродени хемолитични анемии – 032/602 216Начало

КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиника по Психиатрия е създадена през 1953 г. от Проф. К. Чолаков. Оттогава началник клиника са били Проф. Т. Ташев, Проф. В. Йончев, Проф. М. Роглев, Доц. Н. Машонов, Проф. Н. Маджирова. От 2008 г. клиниката е под ръководството на Проф. В. Акабалиев.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Психиатрия е разположена в База 1 (Терапевтични клиники) на УМБАЛ “Св. Георги”, намираща се на бул. “Васил Априлов“ 15-А,етаж 1 на блок №15.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В Клиниката поПсихиатрия работят висококвалифицирани специалисти - професор, асистенти, медицински специалисти и санитари. Разполага с 30 легла стационар и 20 легла дневен стационар. Състои се от следните звена:
1. Мъжко отделение;
2. Женско отделение;
3. Домашен стационар;
4. Лаборатория по клинична психология.
В Клиниката се извършва диагностична, лечебна, експертна, научно-изследователска и учебна дейност в областта на психичните разстройства. Приоритетни за клиниката са пациенти с психотични и афективни разстройства, първични и диагностично сложни случаи, терапевтично резистентни състояния. Осъществява се психологична оценка и психологично консултиране. Провежда се комплексно и индивидуално лечение, като водеща е медикаментозната терапия по правилата за добра клинична практика. В клиниката пациентите се приемат и лекуват след подписване на информирано съгласие. Не се хоспитализират пациенти на задължително лечение, назначено от съда. Лекарите в клиниката участват в изготвянето на тройни и комплексни съдебно-психиатрични експертизи. От създаването си клиниката е база за обучение на студенти по медицина и стоматология, медицински сестри, специализанти по психиатрия, а в последните години и на лекари, специализиращи обща медицина. Научните интереси на лекарите и психолога в клиниката са в областта на психотичните и афективни разстройства, хронобиологията, сексуалните разстройства, самоубийството, детската психиатрия и деменциите.

ОБОРУДВАНЕ:
• ЕКГ;
• ЕКТ.

ЕКИП:

1. Проф. д-р В. Акабалиев, дмн – Началник клиника Медицински Университет – Пловдив - 1985 г.
Специалности: Научна степен „Професор по психиатрия“ – 2012 г.; Доктор на медицинските науки – 1999 г.
Придобити клинични специалности: Психиатрия.
Автор и съавтор е на над 50 научни публикации, включително и в чужди списания.
2. Д-р П. Нончев, дм
3. Д-р С. Попов, дм
4. Д-р И. Митрев
5. Д-р С. Георгиев
6. Д-р М. Мантарков
7. Д-р Т. Атанасов
8. Д-р В. Котетаров
9. Д-р С. Хаджиева
10. Д-р Г. Алексиев
11. Д-р В. Майсторова
12. Д-р З. Арабаджиев
13. Психолог З. Попова
14. Психолог Ю. Николова
15. Старша медицинска сестра Мария Радева


КОНТАКТИ:
Началник Клиника – 032/60-25-57;
Канцелария – 032/60-22-87;
Старши мед. специалист - 032/60-24-34;
Лекарски кабинет /дежурен лекар/ - 032/60-23-08;
Манипулационна – 032/60-22-86.


Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделение по Инвазивна кардиология е разположено в База 2 /Хирургичен блок/ на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, която се намира на бул. „Пещерско шосе“№66., ет.8.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В Отделението по Инвазивна кардиологиясе обслужват пациенти в планов и спешен порядък. Извършват се коронарни интервенции /инвазивни диагностични процедури – т. нар. цветна снимка на сърцето и интервенционални процедури/ на пациенти със стабилна и нестабилна стенокардия и първична ангиопластика на пациенти с остър миокарден инфаркт. Използваните съвременни методи позволяват диагностика и лечение до първите 6 часа след откриване на заболяването. При пациенти с периферно-съдови заболявания се извършват диагностични и лечебни /балоннидилатации; имплантиране на стентове/ интервенции. Допълнителни диагностични възможности дава вътресъдовото ултразвуково изследване, което показва морфологията на атеросклеротичната плака. Отделението по инвазивна кардиология разполага с три ангиографски лаборатории, оборудвани с високотехнологична апаратура от последно поколение. Системата за наблюдение на физиологичните данни (ЕКГ, кръвно налягане, температура и др.) дава на лекуващия екип много прецизна и широко обхватна информация за състоянието на пациента и така подобрява значително грижата за него. В отделението се обучават студенти от Медицински университет, като се водилекционен курс по кардиология и семинарни упражнения. Клиниката е база за специализация по вътрешни болести и кардиология.

Видове диагностични и терапевтични услуги:
• Неинвазивна диагностика на сърдечно-съдови заболявания; сърдечно-съдов тест с натоварване; 24-часово амбулаторно мониторванена кръвно налягане и ЕКГ; ЕхоКГтрансторакална и трансезофагиална; Ехографско изследване на периферни съдове;
• Инвазивни диагностични процедури, включващи лява и дясна сърдечна катетеризация, коронарни ангиографии, аортографии, ангиографии на перикардни съдове вкл. каротидографии, лява и дясна вентрикулаграфии, транссепталнакатетеризация;
• Интервенционални процедури: коронарна ангиопластика в съчетание с интракоронарностениране на болни с ОМИ и планови пациенти; ангиопластика на периферни съдове, вкл. каротидни, ренални и периферни артерии; перкутаннипроцедури на аорта;
• Електрокардиостимулация — имплантиране на пейсмейкъри;
• Други видове диагностични процедури - Септалнааблация при Хипертонична обструктивнакардиомиопатия. Телеметрично мониторно наблюдение на сърдечно болни. Интрааортнабалоннаконтрапулсация. Перикардни пункции;
• Имплантиране на вена кава филтър - при пациенти с БТЕ.
Екип от високоспециализирани лекари, медицински сестри и санитари се грижи денонощно за пациентите в отделението.

Клиничните пътеки по които работи отделението са:
КП№2 - Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза;
КП№38 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания;
КП№ 39- Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация;
КП№40.1 - Постоянна електрокардиостимулация с имплантация наантибрадикарденпейсмейкър -еднокамерен или двукамерен;
КП№40.2 - Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматиченкардиовертердефибрилатор;
КП№ 41 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностичникатетеризации при сърдечни аритмии;
КП№42 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностичникатетеризации при вродени сърдечни малформации;
КП№43 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация;
КП№44 - Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове;
КП №45 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания;
КП №47.2 - Нестабилна форма на Ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без SТ-елевация/ без инвазивно изследване и/или интервенционалнолечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни;
КП №48 – Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване;
КП №49 - Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение;
КП №50 - Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на SТ сегмент с фибринолитик;
КП №51 - Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на SТ сегмент с интервенционалнолечение;
КП №52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация;
КП №53 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас с механична вентилация;
КП №54 - Инфекциозен ендокардит;
КП №55 - Заболявания на миокарда и перикарда;
КП №56 - Ритъмни и проводни нарушения;
КП №59 - Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик;
КП №60 - Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
По клинични пътеки за 2013 година в отделението са преминали следния брой пациенти:
КП№ БРОЙ
2 5
38 677
40,1 326
42 1
45 650
47.2 20
48 772
49 961
50 1
51 405
52 49
53 2
55 2
56 61
60 1
ОБЩО 3933

ОБОРУДВАНЕ:
Отделението разполага с високотехнологична апаратура от ново поколение:
• Три ангиографски апарата, като единият от тях е произведен през 2012 година по поръчка на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД;
• Ехографски;
• ЕКГ апарати;
• Телеметрично мониторно наблюдение на сърдечно болни;
• Интрааортнабалоннаконтрапулсация;
• IVUS система за вътресъдовутразвук.

ЕКИП:

1. Д-р Гинчо Тонев –Началник отделение
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.

2. Д-р Иван Мануков
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.

3. Д-р Ценко Цветковски
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.

4. Д-р Мариян Маринов
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.

5. Д-р Ирина Дееничина
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиология.

6. Д-р Георги Горанов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиология и инвазивна кардиология.

7. Д-р Мариан Алексиев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Вътрешни болести. Специализант по кардиология.

8. Д-р Емилия Милчева
Медицински Университет
Специализант по кардиология.

9. Д-р Христо Мануков– кардиолог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиология.

10. Д-р Душко Шереметов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиология.

11. Д-р Деспина Барекова-Стефанова
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиология.

12. Д-р Красимир Джинсов
Медицински Университет
Специализант по кардиология.
13. Старша медицинска сестра Райна Митова

КОНТАКТИ:
Канцелария: 032/60-29-41;
Манипулационна: 032/60-29-25;
Приемен кабинет: 032/60-27-23.


Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ:
Отделение по Кардиохирургия е основано през 2002г. от Проф. Генчо Начев, дмн и е първата структура в България, разкрита извън гр. София. В него се практикува и развива високотехнологична медицина по стандартите на най-добрите световни кардиохирургични центрове. В отделението се извършва оперативно лечение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, осъществява се учебна и научна дейност.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделение по Кардиохирургияе разположено в База 2 /Хирургичен блок/ на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, която се намира на бул. „Пещерско шосе“№66., ет.2.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. Оперативно-лечебни дейности:
• Аортокоронарен байпас в условия на ЕКК;
• Аортокоронарен байпас без ЕКК /ОРСАВ/;
• Аортноклапнопротезиране;
• Митралноклапнопротезиране;
• Митралнавалвупластика;
• Трикуспидалноклапнопротезиране;
• Трикуспидалнавалвупластика;
• Дисекация на аортата I и II тип по ДеБейки;
• Хирургично лечение на аневризма на торакална аорта;
• Хирургия на аортен корен;
• Хирургия при белодробна тромбемболия /пулмоналнатромемболектомия/;
• Перикардиектомия /хирургия при хроничен констриктивен перикардит/;
• Хирургично лечение на аневризми на лява сърдечна камера;
• Хирургично лечение на вродени сърдечни малформации при възрастни.
2. Структура:
Отделение по Кардиохирургия има следните звена:
• Операционен сектор с три операционни зали;
• Реанимация с 12 реанимационни легла;
• Стационар за предоперативнаподготвка и следоперативни грижи с 22 легла.
3. Клинични пътеки:
• КП № 206 - Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условия на ЕКК. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години;
• КП № 208 - Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условията на ЕКК;
• КП № 209- Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение;
• КП№210-Хирургично лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпоралнокръвообръщение, при лица над 18 години;
• КП № 213- Разширени /големи/ операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация;
• КП № 52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас, без механична вентилация;
• КП№167- Оперативни процедури при хернии.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
Оперирани пациенти за 201З г. - 723 бр.

ОБОРУДВАНЕ:
Отделението разполага с високотехнологична апаратура от ново поколение:
• Операционна- Машини „сърце-бял дроб“ /ЕКК/, системи за хипо и хипертермия, вакуум регулатор, апарат за автохемотрансфузия от най-ново поколение анестезиологични апарати, дефибрилатори, монитори за следене на хемодинамични показатели, дефибрилаторни лъжици за директна дефибрилация, възможност за използване на тъканно фибриново лепило, оптична система за работа с коронарни съдове, светлинна оптична система;
• Стационар - ехокардиограф с линеарна сонда и сонда за ТЕЕ, устройство за активна аспирация, временен електрокардиостимулатор– 3 бр., дефибрилатори, монитори;
• Реанимация- мониторна станция, фибробронхоскоп, рентгенов апарат, респиратори, дефибрилатори;
• Лаборатория- апаратура, коята осигурява изработване на тестове от: биохимия, хематология, коагулация, кръвно-газов анализ, имунология;
• Кабинет - велопътека, холтер за ЕКГ, холтер за кръвно налягане,ехокардиограф с линеарна сонда.

ЕКИП:
1. Д-р Заприн Въжев, дм–Началник отделение
Медицински Университет
Специалности: Научна степен „Доктор по медицина“; Магистър по Здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Кардиохирургия; Обща хирургия; Гръдна хирургия.

2. Д-р Светослав Дарбоклиев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиохирургия.

3. Д-р Красимир Костадинов
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Кардиохирургия.

4. Д-р Камен Станев
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия. Специализант по Kардиохирургия.

5. Д-р Христо Рахман
Медицински Университет
Специализант по Кардиохирургия.

6. Д-р Тодор Гоновски
Медицински Университет
Специализант по Кардиохирургия.

7. Д-р Христо Стоев
Медицински Университет
Специализант по Кардиохирургия.

8. Д-р Асен Иванов
Медицински Университет
Специализант по Кардиохирургия.

9. Д-р Димитър Баташки
Медицински Университет
Специализант по Кардиохирургия.

10. Д-р Иванка Адова
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Анестезиология.

11. Д-р Димитър Йондов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Анестезиология.

12. Д-р Екатерина Дърмонова
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Анестезиология.

13. Д-р Йордан Котларов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Анестезиология.

14. Д-р Стоян Ранделов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Анестезиология.

15. Д-р Дончо Ташков
Медицински Университет
Специализант по анестезиология.

16. Д-р Красимира Бербенлиева
Медицински Университет
Специализант по анестезиология.

17. Д-р Кремена Въжева
Медицински Университет

18. Д-р Костадин Габров
Медицински Университет
19. Д-р Вера Семерджиева
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Кардиология;Вътрешни болести.

20. Д-р Йордан Топкаров
Медицински Университет
Специализант по Кардиохирургия.

21. Д-р Галя Дойчинова
Медицински Университет
Специализант по Кардиохирургия.

22. Д-р Илия Янев
Медицински Университет
Специализант по Кардиохирургия.

23. Д-р Силвия Александрова
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

24. Старша медицинска сестра Елена Михайлова

КОНТАКТИ:
Канцелария: 032/60 28 12;
Факс: 032/60 28 00;
Стационар: 032/60 28 04;
Реанимация: 032/60 28 05.Начало

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Нарасналите нужди от урологична помощ (планова и спешна) не са могли да бъдат задоволени от съществуващия урологичен сектор към Катедрата по факултетска хирургия с урология, основана от проф. Ст. Димитров, който я оглавява и чете лекции от 1946 г. до 1951г. Поради тази причина на 01.03.1967г. се създава самостоятелно клинично звено- Клиника по урология.Неин основател е проф. Пейо Мишев, тогава ръководител на катедрата по факултетска хирургия, а първи ръководител на клиниката е доц. Атанас Мурджев. Той ръководи клиниката от 1967г. до пенсионирането си през 1984 г. След него от края на 1984г. до края на септември 1986г. ръководител на клиниката е доц. Асен Маргаритов. От месец октомври 1986г. ръководител на клиниката е доц. Божидар Дичев, който се пенсионира през 1995 г. За кратко времеот пролетта на 1988г. до месец август същата година,ръководител на клиниката е проф. Петър Дееничин. От началото на 1991г. по време на ръководството на доц. Дичев клиниката се обособява катосамостоятелна Катедра по урология. От създаването си до тази година клиниката е в състава на общата катедра по специална хирургия или Вторахирургия на Медицински Университет-Пловдив. След пенсионирането на доц. Дичевпоради липса на хабилитирани лица катедрата по урология временно е със статут на клиника към катедрата по хирургически болести с ръководител проф. Франц Митов.След назначаването на доц. Тинко Златанов за редовен ръководител през м. юни 1995 г. в края на същата година катедрата по урология е отново самостоятелна. Доц. Златанов оглавява катедрата по урология до края на 1999г. От м. януари 2000г. до 2010 год. ръководител на катедрата и клиниката по урология е доц. Ангел Банчев.От м. октомври 2010 г. до настоящия момент – началник на клиниката е проф.д-р Иван Дечев, дм.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по урология е разположена на 9-ия етаж в База II /Хирургичен блок/ на УМБАЛ ”Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, която се намира на бул. ”Пещерско шосе“ №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Учебно-преподавателска дейност - Клиника по урология е база на Катедрата по урология при Медицински Университет – Пловдив, която извършва обучение на:
• Студенти от IV и V медицински курс. Преподаването на дисциплината урология е в два семестъра и се води от опитни преподаватели. Обучението включва основен лекционен курс и практически упражнения. Има специализирани упражнения по уродинамика, конвенционална и инвазивна еходиагностика на урологичните заболявания, рентген-урологична диагностика и др.;
• Проф. Иван Дечев, дм води курс за медици с преподаване на английски език;
• Стажант –лекари (VI медиценски курс);
• Клинични ординатори- под формата на 5 годишна клинична ординатура. Клиниката е една от 5-те бази за специализация по урология в България. Тук са получили професионалния си старт както специализанти от страната, така също и специализанти от Европа (Гърция) и Азия. В момента специализират 6 лекари и 3 докторанти;
• Общопрактикуващи лекари. Обучението включва лекционни и практически занятия;
• Индивидуални курсове за специалност по хирургия, акушерство и гинекология;
• Специализирани курсове за уролози.

Научната дейност - Акценти в научноизследователската дейност са:
• Нефролитиазата и нейните усложнения;
• Смущения в уродинамиката на долните пикочни пътища;
• Мъжки инфертилитет;
• Хирургичните аспекти на ериктилнатадисфункция;
• Онкоурология (туморите на тестиса, пикочния мехур и половия член).

Лечебна дейност -Лечебната дейност на клиниката е на съвременно ниво.
Въведени са много нови диагностични методи: доплерова и ехографска диагноза на острия скротум, трукут биопсия на простата под ехографски контрол, мейпинг биопсия на пикочен мехур, трансректална ехография, уретерореноскопия с литотрипсия на конкременти в горните пикочни пътища, уродинамика на долните пикочни пътища, извънтелесно разбиване на бъбречни и уретерни камъни. Всички тези съвременни методи позволяват максимално точно и бързо да се постави диагнозата на различни урологични заболявания. В клиниката се лекува обикновено тежък контингент от болни , нуждаещи се от планови и спешни операции и тя е предпочитана за лечение не само от пациенти от региона, но и от цялата страна. Извършват се цистектомии със всички видове деривации на урината(вкл. ортотопичен пикочен мехур, една от най-сложната по обем операция в оперативната урология), ретроперитонеални лимфни дисекции, пластично- реконструктивни операции, радикална простатектомия и др. Рутинна практика вече е трансуретралната хирургия- вътрешна уретротомия, трансуретралнатарезекция на простатната жлеза при бенигнена простатна хиперплазия и рак на простатата, резекции при заболявания на мехурната шийка, трансуретралнирезекции при повърхностни тумори на пикочния мехур, електорохидравличналитотрипсия при конкременти на пикочния мехур, уретерореноскопия с контактна литолиза и др.
Част от лекарския състав на клиниката има опит за лапароскопска хирургия. Медицинската дейност се отличава с високо качество и удовлетвореност на пациентите поради добрата организация на работата, високата квалификация на персонала и стриктно спазване на правилата за добра медицинска практика.

Клинични пътеки:
Клиниката по Урология работи по 20 клинични пътеки, според НРД от КП 70 до КП 89 включително.


КП
70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
71 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
72 Трансуретралнапростатектомия
73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
75 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—екстракорпоралналитотрипсия
76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение
77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
78 Оперативни процедури върху мъжка полова система
79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
82 Реконструктивни операции в урологията
83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
87 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
88 Радикална простатектомия
89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
За 2013 год. в Клиника по урология са преминали 2791 пациенти, от които 2604 са оперирани с преобладаване относителния дял на много големи и големи операции.

ЛЕГЛОВА БАЗА: 40 легла.

ОБОРУДВАНЕ:
• Ехограф;
• Урокомпакт 6000 плюс( Buecm);
• Самостоятелен рентгенов кабинет с рентгеноурологична маса за конвенционална и инвазивна диагностика под рентгенов контрол;
• Богат набор от инструментариум за трансуретрална хирургия;
• Апарат за извънтелесно разбиване на бъбречни и уретерни камъни.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм – Началник Клиника
Медицински университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание „Професор“
Придобити клинични специалности: Урология;Онкология.

2. Доц.д-р Ангел Николов Шопов, дм
Медицински университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание „Доцент“
Придобити клинични специалности: Урология; Анатомия, хистология и ембриология.

3. Доц.д-р Ангел Владимиров Банчев, дм
Медицински университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание „Доцент“
Придобита клинична специалност: Урология.

4. Д-р Йордан Делчев Делчев
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

5. Д-р Делчо Стайков Стайков
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

6. Д-р Красимир Борисов Цеков
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

7. Д-р Жан Радоев Читалов
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

8. Д-р Георги Рангелов Кошничарски
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

9. Д-р Стефан Атанасов Здравчев
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Урология;Хирургия.

10. Д-р Маджид Наджи Кадим
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

11. Д-р Иван Валериев Бакърджев
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

12. Д-р Илиана Илиева Пампорова
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

13. Д-р Вихрен Ангелов Пеев
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

14. Д-р Петър Антонов Антонов
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

15. Д-р Димитър Тодоров Делков
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Урология.

16. Старша медицинска сестра Росица Ралева-Симидова

КОНТАКТИ:
Началник клиника - 032/ 60 27 82
Канцелария - 032/ 60 26 91
Ст. мед. сестра - 032/60 28 74
Лекарски кабинет - 032/ 60 29 14
І-ви сектор - 032/60 29 13
ІІ-ри сектор – 032/60 29 24
Рентген – 032/60 26 14
Операционна - 032/60 23 92
Амбулатория - 032/60 26 56
Литотриптер – 032/60 28 73
Дежурен лекар - 032/ 60 28 74


Начало