структура » АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Административно-стопанският компонент е композиран в съответствие с идеята да осигури ефективно управление на основните функции на болницата. Структуриран е по следния начин:

ОТДЕЛ „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА“

„ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ“

ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"

ОТДЕЛ „КОМПЮТЪРНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

- ЗВЕНО "ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА"

ОТДЕЛ „ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ“

ОТДЕЛ "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА"

ЗВЕНО „БОЛНИЧНА КУХНЯ“

ЗВЕНО „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ“

ЗВЕНО „УПРАВЛЕНИЕ НА ТОПЛИННИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ“

ЗВЕНО „АВТОТРАНСПОРТ“

ЗВЕНО „ПЕРАЛНЯ И ШИВАЛНЯ“

ЗВЕНО „ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ"

ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

БОЛНИЧНА АПТЕКА

ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА, МАРКЕТИНГ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

ОТДЕЛ „ИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“

- ЗВЕНО „ПРОПУСК И ПАРКИНГИ“

„ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“ ОТДЕЛ

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Финансово-административно звено, в което се формират и управляват приходите и разходите на болницата, съгласно законовите нормативни уредби, регламентираните вътрешни правила и договореностите с корпоративни клиенти.

ЕКИП:
Марияна Гешева – Главен счетоводител и Началник отдел
Елена Янчева – Заместник главен счетоводител

КОНТАКТИ:
Началник отдел и Главен счетоводител – 032/60-28-66
Счетоводители – 032/60-28-41; 032/60-28-42; 032/60-28-43
Разчети – 032/60-28-39
Каса БАЗА 1 – 032/60-23-88
Каса БАЗА 2 – 032/60-27-37


Начало

ОТДЕЛ „КОМПЮТЪРНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
На служителите в отдел КИО са възложени дейности, свързани с комуникационната и информационната инфраструктура в болницата; дейности по внедряването, развитието и поддръжката на информационните системи, ползвани от клиничните, параклиничните и административните звена; нормалното функциониране на външни, вътрешни, мобилни, телефонни и компютърни комунукации; обезпечаване нормалното функциониране на свързаните с информационните и комуникационните технологии услуги в болницата.

Основни отговорности:
1. Отговаря за нормалната експлоатация на компютърната и офис техника.
2. Отговаря за наличната компютърна, офис и комуникационна техника.
3. Съблюдава за спазване на правилата при употребата на компютърна, офис и комуникационна техника, за нуждите на болничните организационни единици.

Организационни отговорности:
1. Осигурява професионална ИТ помощ на ръководителите на болничните звена по компетенция; практическа помощ на служителите при работа с техниката и информационните системи; системна помощ и решения на текущите ИТ проблеми на потребителите.
2. Поддържа комуникация с външни организации, чиято дейност е свързана с ИТ средата и услугите в болницата.
3. Отговаря за документалната кореспонденция с външни фирми по отношение на доставките, ремонта и нормалната работа на болничната техника и информационните системи.
4. Координира разпределението на наличната компютърна техника с цел оптималното й натоварване.
5. Съдейства на ръководството на болницата при управлението на компютърната, офис и комуникационна техника.
6. Контролира и ръководи потока на компютърната техника в УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД - възникване на необходимост, заявяване, доставка, правилна експлоатация и извеждане от употреба.
7. Изпълнява всички възложени от Изпълнителния директор и ръководството на болницата задачи, свързани с ИТ средата, услугите и комуникациите.

ЕКИП:
1. Пламен Едрев - ръководител отдел
2. Галя Арамазова - технически секретар в КИО
3. Георги Лесов - системен администратор в КИО
4. Екатерина Димитрова - системен администратор в КИО
4. Николай Главчев - системен администратор в КИО
5. Петър Сугарев - системен администратор в КИО
6. Стефан Хаджийски - телефонен техник

КОНТАКТИ:
Офис ръководител отдел: 032/60-21-20
КИО БАЗА 1: 032/60-21-21
КИО БАЗА 2: 032/60-21-22
Телефонен техник: 032/60-21-23


Начало

ОТДЕЛ „ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
• Организира и осъществява деловодната обработка посредством електронна информационна система;
• Извършва архивиране и съхраняване на вътрешна и външна кореспонденция и документация;
• Приема, завежда, пренасочва по компетентност входящата кореспонденция;
• Извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
• Извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния архив.

ЕКИП:
Атанаска Гъркова – деловодител
Ивелина Минчева - деловодител
Велина Димитрова - деловодител
Ангелина Делижанска - куриер
Нели Топалова – завеждащ архив
Райна Томова – завеждащ архив

КОНТАКТИ:032/60 29 79


Начало

ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА, МАРКЕТИНГ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Обезпечаване договорните отношения на лечебното заведение с НЗОК, МЗ, доброволни здравноосигурителни дружества:
- Подготовка на документи и сключване на договори;
- Ежедневно електронно отчитане на болничната дейност по клинични пътеки, клинично процедури и амбулаторни процедури;
- Отчитане и фактуриране на дейността;
- Остойностяване на лечението на пациенти, чието лечение не се заплаща от здравноосигурителен фонд.

Медицинска статистика:
- Ежемесечно, тримесечно, на полугодие и за година представяне на данни за качествените показатели за дейността на стационара, хирургичната активност, сложност на операциите, движението на болните и анализ на показателите;
- Изготвят се други отчети за РЗИ като: леглови фонд, починали пациенти, суициди, дейност на ДКБ, инсулти, инфаркти, интоксикации, съвпадение на диагноза и др.

Социална дейност:
– Обработка и изпращане на молби-декларации за заплащане лечението на пациенти от Агенция за социално подпомагане;
- Контакти със социални служби за уреждане на отношения при изписване на пациенти без близки, чрез съпровождане на пациентите до домовете им или специализирани институции;
- Извеждане на пациенти в безпомощно състояние от болницата и настаняване в подходяща за здравословното им състояние институция;
- Изготвяне на писма до районния прокурор за извършване на служебни погребения на починали пациенти без близки;
- Предоставяне на съобщения за смърт на пациенти без близки за издаване на смъртен акт в регламентирания от закона срок.

РЪКОВОДИТЕЛ – г-н Веселин Калинчев
КОНТАКТИ:
Началник отдел – 032/602-814
Специалисти Здравен мениджмънт - 032/602-814
Специалисти Статистика- 032/602-927

Начало

ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Осигурява дейността по снабдяването и доставките на стоково-материалните ценности на лечебното заведение.Води отчетност за закупените стоки. Следи за количеството, качеството, приемането и придвижването на стоковоматериалните ценности от възложените му групи; Контролира за спазване на реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките в складовете на лечебното заведение.

ЕКИП:
Началник отдел - Здравка Василева

Склад "Канцеларски /хигиенни/ материали"
Домакин Мария Касандрова
Домакин Диана Недева
Складове:
„Технически материали";
„Стоково-малотрайни ценности“;
„Дълготрайни материални активи“;
„Постелъчно и операционно бельо, и работно облекло“
Домакин Мирослава Джингарова
Домакин Светлана Павлова

КОНТАКТИ:
Началник отдел - 032/60-20-21

Склад "Канцеларски /хигиенни/ материали":
БАЗА 1 - 032/60-25-11
БАЗА 2 - 032/60-28-21

Склад "Технически материали":
Домакин – 032/60-20-21


Начало

БОЛНИЧНА АПТЕКА

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Основна задача на аптеката е осигуряване на необходимите лекарствени продукти, превързочни материали, консумативи и медицински изделия за лечение на хоспитализираните пациенти, както и отпускане по специални рецептурни бланки на лекарствени продукти за домашно лечение. Болнична аптека разполага с над 1000 лекарствени форми/вкл.и магистрални/.Има обособен асептичен сектор, който е оборудван с необходимите апарати за изготвяне на стерилни разтвори. Тя е част от Интегрираната болнична информационна система.

ЕКИП:
Болнична аптека:
Магистър фармацевт Недялка Червенкова - Ръководител Болнична аптека
Магистър фармацевт Павлин Петков - Зам. - ръководител Болнична аптека
Магистър фармацевт Надежда Григорова
Магистър фармацевт Петър Кавлаков

Склад "Медицински изделия и консумативи":
Управител склад - Станимира Колева
Домакин - Олга Тодоров
Домакин - Мария Целева

КОНТАКТИ:
Болнична аптека:
Ръководител Болнична аптека - 032/64-38-61
Зам.-ръководител - 032/60-25-21
Приемно - 032/60-28-67
Компютри - 032/64-03-22

Склад "Медицински изделия и консумативи"
Управител склад - 032/60-29-21


Начало

ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
• Организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
• Съвместно със структурата, за чиято нужда се провежда конкретната поръчка, разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
• Администрира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство.
• Отделътадминистрира сключването надоговори за услуги с лечебни заведение, граждански договори с външни лица, също така и процедури по ПРУПДТДДУК.
• Разглеждат се и се обсъждат с Етична комисия договори за клинични проучвания.

ЕКИП:
Тенчо Василев – Главен юрисконсулт и Началник отдел „ПООП“
Владимира Костова – Юрисконсулт
Ивелина Кусева – Юрисконсулт
Борис Гитев – Юрисконсулт
Ангел Стоянов – Юрисконсулт
Рангел Христозов – Специалист „ОП“
Мария Дишева – Сътрудник по управление на Европейски проекти и програми
Христо Петков – Специалист „ОП“

КОНТАКТИ:
Началник отдел – 032/602-930;
Юристи – 032/602-930;
Обществени поръчки – 032/602-849.


Начало

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Изготвят се документите, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на служителите, работните заплати, както и други документи по реда на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

ЕКИП:
Ръководител отдел – Дарина Стойчева
Икономисти, организация на труда – Жана Дойчева, Лиляна Георгиева,Валентина Георгиева, Татяна Целева, Анелия Арсова.
Личен състав – Недка Кузманова, Румяна Найденова, Теодора Петева, Красимира Тодорова.
Специалист, здраве и безопасност при работа – инж. Стефан Калфов

КОНТАКТИ:
Ръководител отдел – 032/60-28-33;
Икономисти, организация на труда – 032/60-29-61 и 032/60-28-38;
Личен състав – 032/60-29-37;
Специалист, здраве и безопасност при работа – 032/60-26-94.


Начало

ОТДЕЛ „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол за законосъобразност преди поемане на финансови задължения и извършване на разходи на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив и структурните му звена, с цел добро финансово управление, прозрачност и оптимално оползотворяване на ресурсите. Анализ на дейността на структурните звена на лечебното заведение с цел оптимизиране на разходите и спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност. Осъществяване на контрол върху болничната документация за съответствие с нормативните изисквания. Разкриване, анализиране и оценка на рисковете, застрашаващи постигането на целите на лечебното заведение и предлагане на мерки за отстраняването им. Актуализиране на системата за финансово управление и контрол по отношение на предварителния контрол за законосъобразност с цел адаптирането й към динамично протичащите процеси и промените в нормативните актове.

ЕКИП:
Началник отдел – Диана Стоева
Финансов контрольор – Биляна Димова
Финансов контрольор – Емилия Малева
Лекар, контрольор – Д-р Янка Барганова-Захариева
Икономист, контрольор – Рада Ружинова
Икономически анализатор – Елвира Атанасова

КОНТАКТИ:
Началник отдел – 032/602 815
Финансов контрольор – 032/602 844
Лекар, контрольор – 032/602 835
Икономист, контрольор – 032/602 835
Икономически анализатор – 032/602 844


Начало

ОТДЕЛ „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: Отдел „Медицинска техника” се занимава със сервиз на медицинска апаратура на двете бази на лечебното заведение, следи за ремонти, монтажи/демонтажи на медицинска апаратура, участва в европроекти касаещи въвеждането в експлоатация на медицинска апаратура, съставя технически спецификации по възникнала потребност при закупуването на медицинска апаратура по условията и реда на ЗОП, участва в комисии по условията и реда на ЗОП за малки и големи обществени поръчки с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура;
- Участва в бракуването на негодна, изчерпала своя ресурс медицинска апаратура;
- Консултира работещия медицински персонал за нормална и безопасна работа по отношение на безопасността при експлоатация с медицинска апаратура;
- Посещава международни изложения на медицинска апаратура на световни производители с цел иновативните тенденции на новите технологии да бъдат внедрявани в бъдещи проекти в лечебното заведение.

ЕКИП:
Началник отдел - Йордан Жилков
инж. Иван Русев - главен инженер физик
Красимира Роснева - технически изпълнител
Марин Узунов - техник медицинска техника

КОНТАКТИ:
Началник отдел 032/602 199
Технически изпълнител 032/602 650


Начало

ОТДЕЛ "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА"

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Поддържане на материално-техническата база в лечебното заведение – сграден фонд, вътрешни инсталации, съоръжения и оборудване – без медицинска техника.

ЕКИП:
Началник отдел „МТБ“ – Делчо Джукелов
КОНТАКТИ:
Началник – 032/602 929
Организатор – 032/602 929
Гл. ел. техник - 032/602 928


Начало

ЗВЕНО „ БОЛНИЧНА КУХНЯ “

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Сградата на „ БОЛНИЧНА КУХНЯ“ при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив с площ 3522м² е самостоятелно изградена, монолитна конструкция, разположена на територията на болничното заведение при спазване на всички действащи строителни и хигиенни изисквания за този тип заведения .

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Устройството на помещенията, последователността на извършваните операции, хода на придвижване на суровини, готови храни и кухненски отпадъци са в съответствие с технологичните изисквания. Болнична кухня, отговаря по капацитетни възможности за безопасно приготвяне на храна, както и такава осигуряваща диетичните режими, предлагани в болничното заведение.

Храната в Болнична кухня се приготвя от пресни и контролирани продукти при спазване на всички правила за хигиена и здравословно хранене.
Организатор хранене - Силвия Табакова

КОНТАКТИ:

Организатор - 032/602 980


Начало

ЗВЕНО „ПРОПУСК И ПАРКИНГИ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Осъществяване на контрол по влизането и движението на МПС и граждани в База 1 и База 2 на лечебното заведение.

Ръководител звено – проф. Златин Киряков

КОНТАКТИ:
Ръководител звено - 032/602 854
Дежурен на КПП – бариери „Спешен сектор“ - 032/602 428


Начало

ЗВЕНО „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Поддържане на зелените площи в района на лечебното заведение.

Ръководител звено – Иван Георгиев


Начало

ЗВЕНО „АВТОТРАНСПОРТ“


ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: Осигурява превоз на пациенти, болни на хемодиализно лечение, консултанти, лекарства и консумативи, продоволствия и всички видове материални средства, необходими за функционирането на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: Осигурява превоз на пациенти, болни на хемодиализно лечение, консултанти, лекарства и консумативи, продоволствия и всички видове материални средства, необходими за функционирането на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД.


Ръководство на звеното:

1.Изготвя графиците за работа/дежурства/ на екипите.

2.Организира и контролира всички мероприятия за безопасна експлоатация на автомобилната техника, както и обучение на личния състав за повишаване на квалификацията, според изискванията на регламентиращите документи.

3. Планира, организира и контролира подготовката и представянето на автомобилите, на технически преглед, сключването на застраховки, извършването на аварийните и планови обслужвания и ремонт на АТТ.

4. Планира и контролира разхода на горива и технически течности, води документооборота, отчета и отчетността за разхода на материални средства.

5. Провежда всички необходими мероприятия по почистване и дезинфекция на автомобилите.

Автомобили обслужващи лечебното заведение - 36 бр.
Ръководител звено – Димитър Учерджиев

КОНТАКТИ:
Ръководител звено - 0889 176200;
Диспечер - 0882 925246; 032/60-24-73
Дежурни линейки: Управляват се чрез Спешните регистратури и Централите в База 1 и База 2;


Начало

ЗВЕНО „УПРАВЛЕНИЕ НА ТОПЛИННИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Организира експлоатацията и ремонта на топло енергийното, климатичното и медицинското газово оборудване.

Ръководител звено – Гергана Налджиева

КОНТАКТИ:
Ръководител звено – 032/60-29-66;
факс: 032/64 29 06
БАЗА 1:
Организатор – 032/60-24-13;
Дежурни огняри лаборатория – 032/60-22-65.

БАЗА 2: Дежурни огняри лаборатория – 032/60-29-12;
Дежурни техници по климатични инсталации – 032/60-22-36;
Дежурни техници по медицински газове – 032/60-28-09.
e-mail:utes.umbal@abv.bg


Начало

ЗВЕНО „ПЕРАЛНЯ И ШИВАЛНЯ“

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Звено „ Пералня и шивалня“ е обособено като самостоятелно звено към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Сградата на звеното представлява стоманено-бетонна, сглобяема конструкция с площ 2808м². При проектирането и строежа са спазени строителни изисквания за „Болнична пералня“.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Работната площ е разделена на две основни зони – „МРЪСНА“ зона и „ЧИСТА“ зона, физически отделени една от друга, посредством стена и врата. При така съществуващите пространствени възможности са създадени условия за добро организиране на работните процеси от „МРЪСНО“ и „ЧИСТО“ бельо. Базата разполага със складови, битови, сервизни, административни и санитарни помещения.
Събиране на замърсено постелъчно и работно облекло, както и предаване на чисто и дезинфекцирано бельо в самостоятелни офиси, разделени на отделни сектори: „МРЪСНО“ - „ЧИСТО“, и в двете бази на лечебното заведение.

Магдалена Пенкова - Ръководител звено

КОНТАКТИ:
Ръководител звено - 032/602 970


Начало

ЗВЕНО ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Обработката и стерилизацията на медицинските изделия в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД - Пловдив е самостоятелна дейност, която обслужва основната медицинска дейност на лечебното заведение. Болницата има отделно обособено действащо звено - Централна стерилизационна служба.Тя се намира в сградаблизо до Хирургичния блок на болницата, обособено като самостоятелно звено към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, на бул. „Пещерско шосе“ №66.

ОБОРУДВАНЕ:
Разполага с добра материална база със съвременно оборудване за деконтаминиране, професионално опаковане и стерилизация на медицински изделия:
• Шест апарата за стерилизация с влажна топлина автоклави с автоматично управление;
• Нискотемпературен водородно-прекисен/плазмен/ стерилрзатор с автоматично управление;
• Две машини за автоматична деконтаминация на медицински изделия;
• Две машини за опаковане на медицински изделия в еднократна опаковка /комбинирано фолио/.

Пълният обхват на дейностите по обработка и стерилизация на медицинските изделия се извършват от квалифициран персонал разпределен в отделни работни групи.

В Централна стерилизационна се използват стандартизирани методи за стерилизация на медицинските изделия:
• Стерилизация с влажна топлина;
• Нискотемпературна плазмена стерилизация.

ЕКИП:
Магдалена Пенкова - Ръководител звено - медицински специалист, преминал профилирано курсово обучение по Българо-Швейцарски проект за "Централна болнична стерилизация", притежава сертификат за Мениджмънт и управление на Централна стерилизационна;
София Кокошарова - Началник склад;
• Осем оператори на автоклав, с придобита квалификация за работа със стерилизационна техника в Централна болнична стерилизационна;
• Двама оператори на машини за деконтаминация на медицински изделия.
• Девет комплектовачи на медицински изделия;
• Четирима товаро-разтоварачи за доставка на нестерилните и стерилни медицински изделия;
• Хигиенист;

КОНТАКТИ:
Ръководител звено - 032/602 971
Работен салон – 032/602 607


Начало

ОТДЕЛ „ИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. Управлява и координира дейности по подготовка и изпълнение на проекти, финансирани по европейски и международни програми;
2. Проучва възможности, предлага и разработва концепции, теми и проектна документация за участие на ЛЗ по различни европейски и международни програми;
3. Ръководи и развива всички дейности относно връзките с обществеността;
4. Взаимодейства с пресата в страната и чужбина и с всички трети лица по отношение нуждите на дружеството и осигурява писмени и фотоматериали; 5. Извършва дейности по организиране и осъществаване на публични събития, кампании, рекламиране, популяризиране и др.;
6. Създава и обновява фирмената база данни за пресата;
7. Обновява информацията за УМБАЛ „Свети Георги” в сайта на болницата и социалните мрежи;
8. Организира и осъществява предварителен контрол по въвеждане и разпространяване на промените във вътрешно-нормативните документи на лечебното заведение;
9. Осъществява координация, консултация и надзор на всички звена, относно осигуряване на качеството в дружеството;
10. Изготвя Доклад за самооценяване: Оценяване на обучението на студенти и/или специализанти в УМБАЛ „Свети Георги” по програмата за акредитация на лечебни заведения за болнична помощ;
11. Планира, подготвя и предлага мерки и мероприятия в материално-стопанската област на сътрудничество и отношения между УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД и МУ-Пловдив;

ЕКИП:
Началник отдел – инж. Борис Янчев
Експерт, връзки с обществеността – Петър Чапанов
Мениджър по качество – Гълабинка Ташева
Организатор, УБСДС – инж. Стоян Парахулев
Консултант УКБУ – проф. Петър Николаков

КОНТАКТИ:
Началник отдел – 0884/604 738
Експерт, връзки с обществеността – 032/602 694
Мениджър по качество – 032/602 818
Организатор, УБСДС – 032/602 595
Начало

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

Организира, ръководи, консултира и контролира дейността по управление при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка на УМБАЛ „Свети Георги”


Основни отговорности:
1. Изготвя годишен план на УМБАЛ „Свети Георги” за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;
2. Изготвя план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
3. Съвместно със службите за сигурност и службите за обществен ред извършва проучване по индустриална сигурност за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги”;
4. Изготвя вътрешно нормативни документи свързани с действия за защита на класифицираната информация при нерегламентиран достъп и при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
5. Предотвратява нерегламентирана дейност до материали, документи, техника и съоръжения класифицирани като „служебна тайна”;
6. Предотвратява злоупотреба, предоставяне, разгласяване и унищожаване на класифицирана информация с гриф „служебно ползване”;
7. Осигурява физическа защита;
8. Осигурява противопожарна безопасност;

ЕКИП:
Началник отдел - Проф. Златин Киряков
Организатор на системими за физическа сигурност - Красимир Манолов
Инспектор „ППО” - Радка Ганева

КОНТАКТИ:
Началник отдел: 032/60-28-71/
Начало

ИНТЕГРАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ И ТРАВМИ

КАНЦЕЛАРИЯАктуално към 17/11/2015 г.