структура » КОМИСИИ И ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ

КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ

ЛЕЧЕБНО-КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ

СЪВЕТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

КОМИСИЯ ПО ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТТА И РАЦИОНАЛНАТА УПОТРЕБА НА КРЪВНИТЕ СЪСТАВКИ

КОМИТЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

КОМИСИЯ ПО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

КОМИСИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ ПО ЛЕКАРСКИ ПОКАЗАНИЯ

КОМИСИЯ ПО НАРЕДБА № 11

КОМИСИЯ ПО НАРЕДБА № 10

ОБЩА КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЧНА КОМИСИЯ

КОМИСИЯ ПО ЕТИЧНО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ НА НЕУТОЧНЕНИ СЛУЧАИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК

КОМИСИИ ЗА РАБОТА С НЗОК

КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

 

Във връзка с настъпили промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приети с ДВ бр. 84/2018 г., както и на основание чл. 69, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, както и във връзка с изискването за водене на отделен регистър за всички документи по клинични изпитвания


Заповед 380/11.06.2019год.

Правила за разглеждане и приемане на договори, сключвани между УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр.Пловдив и възложители на клинични изпитвания и научни изследвания и приложенията към тях (приет със Заповед 380/11.06.2019год.)

Заповед 168 "Текущ надзор на клинични изпитвания от лицата по чл. 107а от ЗЛПХМ"Начало

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ

Медицинският съвет
е консултативен орган при осъществяване управлението на лечебното заведение и се състои
от началниците на клиники, отделения и медико-диагностични лаборатории,
управителя на болничната аптека. Председателства се от изпълнителния директор,
който има право на съвещателен глас.
Медицинският съвет консултира:
• Изпълнението на плана за дейността на лечебното заведение и неговата медицинска, социална и икономическа ефективност;
• Предложенията на началниците на клиники, отделения и лаборатории за подобряване дейността на техните структури;
• Информационната дейност на лечебното заведение и предлага мерки за подобряването й;
• Въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на медицинските услуги;
• Програми за научната дейност на лечебното заведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Карен Джамбазов, дм – Изп. директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - ПловдивНачало

ЛЕЧЕБНО-КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Лечебно-контролната комисия
в болницата е контролен орган по диагностично-лечебния процес. Нейната функция е да:
• Следи за цялостното спазване на диагностично-лечебния процес в болницата в съответствие с утвърдените медицински стандарти;
• Извършва проверки по ефикасността, ефективността и качеството на диагностично-лечебните дейности в болницата;
• Произнася се по трудни за диагностика и лечение случаи, когато е сезирана от съответното структурно звено в болницата;
• Контролира спазването на правилата за добра медицинска практика;
• Анализира несъвпадението на клиничната с патологоанатомичната диагноза на починали болни в болницата;
• Изготвя доклад за своята дейност и прави предложения на директора за подобряване на лечебната дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Жанет Грудева, дм - Зам.-директор „ДЛД“, База 1Начало

КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ

Комисията за борба с вътреболничните инфекции:
Разработва, обсъжда и приема планове за профилактика на вътреболничните инфекции въз основа на извършени проверки и проучвания;
Упражнява текущия контрол върху състоянието на болничната хигиена и противоепидемичния режим;
Анализира заболеваемостта от вътреболнични инфекции и предлага решения на ръководството на болницата;
Разработва антибиотичната политика на болницата и контролира изпълнението й;
Активно издирва вътреболнични инфекции, организира проверки и контролира регистрацията им;
Разработва програми и указания за повишаване квалификацията на кадрите по проблемите на
вътреболничните инфекции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. д-р Марин Атанасов, дм – Зам.-директор „ДЛД“, База 2Начало

СЪВЕТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Съветът по здравни грижи в болницата е консултативен орган на главната медицинска сестра.
В Съвета по здравни грижи участват старшите медицински сестри (акушерки, лаборанти, рехабилитатори)
на клиниките, отделенията и лабораториите.
Съветът по здравни грижи организира и координира качеството на сестринските грижи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивелина Божинова - Главна медицинска сестра на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - ПловдивНачало

КОМИСИЯ ПО ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

Следи за цялостното спазване на принципите и особеностите на медикаментозното лечение в болницата;
Извършва проверки по ефикасността, ефективността и качеството на назначаваните медикаменти при
диагностично-лечебните процедури на пациентите;
Осигурява периодична информация за нови и утвърдили се като ефективни медикаменти и схеми на
лечение и взема отношение по разработването и периодичното актуализиране на рационални схеми
за медикаментозно лечение при определени нозологични единици с цел избягване на полипрагмазията;
Обсъжда и предлага за изпитване и внедряване в болницата на нови лекарствени средства;
Предприема актуализация на списъците с медикаменти в лекарствените шкафове в клиниките,
отделенията и кабинетите по отношение на техния вид, качество и количество;
Предлага периодично да се актуализира минималният резерв от медикаменти в болницата с оглед
нормалното протичане на диагностично-лечебния процес и оптималното използване на финансовите ресурси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Стефан Горанов, дмн – Началник Клиника по клинична хематология

Начало

КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТТА И РАЦИОНАЛНАТА УПОТРЕБА НА КРЪВНИТЕ СЪСТАВКИ

Комисията за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта
и кръвните съставки: Контролира предписването, съхраняването и рационалната употреба на
кръвта и кръвните съставки и спазването на стандарта по Чл. 1, ал. 4 от Закона за кръвта,
кръводаряването и кръвопреливането; Анализира сериозните нежелани реакции, инциденти и грешки;
Дава предложения за подобряване на работата с кръв и кръвни съставки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Жанет Грудева, дм - Зам.-директор „ДЛД“, База 1Начало

КОМИТЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Комитетът по условията на труд:
Обсъжда всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на
безопасността на работещите и предлага мерки за подобряването й;
Обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното
състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина
и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работниците и служителите;
Обсъжда планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места
и предлага решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работниците и служителите;
Извършва проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Следи състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
Участва в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Карен Джамбазов, дм – Изп. директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - ПловдивНачало

КОМИСИЯ ПО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Комисията по трудоустрояване осъществява дейност по определяне на работните места,
подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.
Броят на тези места е от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в
зависимост от икономическата дейност. От общия брой на работните места подходящи за трудоустрояване
комисията определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Карен Джамбазов, дм – Изп. директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив

Начало

КОМИСИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ ПО ЛЕКАРСКИ ПОКАЗАНИЯ

Комисията оформя решението си в протокол по образец (учетна форма № 600 на МЗ) в два екземпляра,
единият от които се предава на бременната жена, а другият се съхранява в архива на комисията.
Заключението на комисията, с което не се разрешава извършването на аборт може да се обжалва в
7-дневен срок пред специалната комисия, назначена от министъра на здравеопазването.
В 7-дневен срок от постъпване на жалбата комисията взема решение, което е окончателно.
Аборт по медицински показания се извършва в лечебното заведение, след решение на комисията, разрешила аборта.
Лечебното заведение осигурява хоспитализирането на жените, които са насочени за аборт
в дневен или друг стационар съобразно състоянието им въз основа на представеното направление или
решение за извършване на аборт. При изписване на пациента, лекуващият лекар задължително дава указания за ефективно предпазване от последваща нежелана бременност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. д-р Екатерина Учикова, дм - Началник Клиника по Акушерство и ГинекологияНачало

КОМИСИЯ ПО НАРЕДБА № 11 (от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея)

С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки
към нея на работниците и служителите, които работят в лечебното заведение със специфичен характер
и организация на труда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Жанет Грудева, дм - Зам.-директор „ДЛД“, База 1Начало

КОМИСИЯ ПО НАРЕДБА № 10 (от 24.04.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарсвени продукти по чл.262, ал.5, т.1 от Закона за лекрсвените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели)

Комисията предписва неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти, съгласно разпоредбите
на Наредба №10 за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба за Република България
лекарствени продукти, както и условията и реда за включване, промени, изключване и доставка
на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а от Закона за лекарствени продукти в хуманната
медицина. За своята работа представя протокол за утвърждаване от Изпълнителния директор на
лечебното заведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Жанет Грудева, дм - Зам.-директор „ДЛД“, База 1Начало

ОБЩА КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЧНА КОМИСИЯ

В общоболничният онкологичен комитет взимат участие специалисти от различни специалности
свързани с онкологичните заболявания - онколози, хирурзи, патолози, лъчетерапевти и др.
След като разгледа всеки отделен случай, комитетът взима решение, с което се дава препоръка
за терапевтичния подход и последващия период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Иван Дечев, д.м. - Началник К-ка по УрологияНачало

КОМИСИЯ ПО ЕТИЧНО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Комисия по етично-правни въпроси осъществява дейност, с оглед необходимостта от разглеждане,
обсъждане и вземане на решения по етично-правни проблеми, възникващи в отношенията между работници
и служители на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включително възникващи в отношенията между персонала и
пациентите на основание чл. 69, ал. 2, т.1 от Закона за лечебните заведения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. д-р Марин Атанасов, дм – Зам.-директор „ДЛД“, База 2Начало

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ НА НЕУТОЧНЕНИ СЛУЧАИ

Комисията разглежда и анализира случаите на преминалите извън клинични пътеки пациенти и случаите,
при които е налице риск да не бъде извършено плащане от РЗОК, съгласно представената справка от
отдел „СМИО“ и доклади от Ръководителите на клиники и отделения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Жанет Грудева, дм - Зам.-директор „ДЛД“, База 1Начало

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК

Комисия с дейност по издаване на протоколи за технически помощни средства на хора с увреждания.
1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНА ЛКК“ :
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн - Ортопедия и травматология; Д-р Петър Дамянов - Ортопедия и травматология; Д-р Стефан Димов - Ортопедия и Травматология
2. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ПО СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ“:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Ана Тодоринска – УНГ болести
3. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА ГОВОРЕН АПАРАТ“:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. д-р Спас Консулов, дм – УНГ болести
4. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА ЛКК КЪМ ДКБ“ КЪМ ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Д-р Георги Иванов - Обща Хирургия
5. ЛКК КЪМ КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Нели Сивкова, дм – офталмолог
6. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО“.Начало

КОМИСИИ ЗА РАБОТА С НЗОК

Комисии с дейност по определяне на реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на
българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Клиника по Педиатрия и генетични заболявания:
1. Комисия за пациенти с муковисцидоза с председател: Проф. д-р Теньо Шмилев, дм;
2. Онкохематологична Комисия (за изписване на цитастатици, хелатори, коагулационни фактори), с председател:
Доц. д-р Мария Спасова, дм;
3. Комисия за провеждане на заместителна терапия при пациенти с наследствени имунодефицитни състояния, с председател:
Проф. д-р Мирослава Бошева, дм.
Клиника по Гастроентерология:
Председател: Доц. д-р Николай Кръстев - Вътрешни болести, Гастроентерология
Клиника по Медицинска онкология:
Председател: Проф. д-р Жанет Грудева, дм - Зам.-директор „ДЛД“, База 1
Клиника по Пневмология и фтизиатрия:
Председател: Доц. д-р Владимир Ходжев, дм
Клиника по Ендокринология и болести на обмяната:
Председател: Проф. д-р Мария Орбецова, дм
Клиника по Ревматология:
Председател: Проф. д-р Стефка Кузманова, дмн
Клиника по Клинична хематология:
Председател: Проф. д-р Стефчо Горанов, дмн
Комисия за лечение на болни с тежка персистираща алергична астма с Omalizumab Председател: Д-р Силвия Новакова - Педиатрия, Клинична Алергология. Клиника по Нервни болести:
1. Комисия по епилепсия, с председател – Проф. д-р Захари Захариев, дмн;
2. Комисия по множествена склероза, с председател – Доц. д-р Мария Манова, дм;
3. Комисия по паркинсонизъм, с председател – Проф. д-р Захари Захариев, дмн;
4. Комисия по съдови заболявания на мозъка, с председател – Проф. д-р Захари Захариев, дмн;
5. Комисия по полиневропатия, с председател – Проф. д-р Захари Захариев, дмн;
6. Комисия по алцхаймер, с председател – Проф. д-р Захари Захариев, дмн.
Клиника по Акушерство и Гинекология - Неонатология:
Председател: Проф. д-р Мая Кръстева, дм

 

Актуално към 24/11/2016 г.