структура » ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

ЗВЕНО "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ"

ЗВЕНО "ХИРУРГИЯ"

ЗВЕНО "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"

ЗВЕНО "ПЕДИАТРИЯ"

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА - ЗВЕНО „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Звено „Вътрешни болести“ към Отделение по Спешна медицина е ситуирано на първи етаж в База 2 на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ №66
Състои се от следните обособени части:
• Спешни приемни кабинети;
• Манипулационна;
• Зала за наблюдение.
Това е специализирано звено за работа по спешност при пациенти със заболявания в три области – вътрешни болести, неврология и токсикология. Базата на звеното е в съответствие с нормативните изисквания. Разполага с необходимата апаратура и необходимия брой квалифициран персонал. Има добре изразена комуникативна връзка с всички клинични звена. Цялостната структура, обзавеждане и наличния персонал отговарят на изискванията на медицинския стандарт за качествено обслужване, своевременна спешна медицинска помощ, бърза диагностика и при необходимост хоспитализация в съответните клинични звена на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Обслужването на пациентите по спешност следва изработени Алгоритми по нозологични единици и е в съответствие на Медицинския стандарт „Спешна медицина“. Звеното работи на 24-часова непрекъсната спешност на дневни и нощни дежурства по 12 часа.
Звено „Вътрешни болести“ на Отделение по Спешна медицина е осигурено с всички диагностични структури за осъществяване на дейността си. Тези структури осигуряват 24-часова непрекъсната диагностична помощ в спешен порядък. Взаимодействието с тях е регламентирано чрез Правилника за вътрешния ред на УМБАЛ „Св. Георги”, Медицинския стандарт „Спешна медицина“, Правила за добра клинична практика.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
През 2013 г. в Звено „Вътрешни болести“ са обслужени 20 165 пациенти, 47% от които са хоспитализирани по профил на заболяването след диагностично уточняване, начална терапия и реанимация. Останалите 53% се диагностицират и след стабилизиране на състоянието им и писмена консултация се насочват за продължаване на лечението под контрол на Общо-практикуващ лекар и/или съответния специалист от ДКЦ.

ОБОРУДВАНЕ:
• Монитори за проследяване на жизнените функции – 3 бр.;
• АМБУ – 2 бр.;
• ЕКГ – 4 бр.;
• Дефибрилатор – 2 бр.;
• Централна кислородна и вакуум-инсталация с 8 поста.;
• Мобилна кислородна бутилка – 2бр.
• Аспиратор – 1бр.;
• Перфузори – 2 бр.

ЕКИП:
1. Д-р Венцислав Филипов – Ръководител звено
Медицински Университет – Пловдив – 1987 г.
Придобити специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Здравен мениджмънт
2. Д-р Пламен Милушев
Медицински Университет – Пловдив – 1987 г.
3.Д-р Евгений Хорозов
Медицински Университет – Пловдив – 1985 г.
4.Д-р Ергюн Шевкедов
Медицински Университет – Пловдив – 2012 г.
5.Д-р Вълкан Михайлов
Медицински Университет – София – 2000 г.
6.Д-р Боян Семов
Медицински Университет – Пловдив – 2013 г.
Придобити клинични специалности: Обща хирургия през 2011 г.
7. Старша медицинска сестра Иванка Топалова
Висsше образование: магистър по „Управление на здравни грижи”

КОНТАКТИ:
Ръководител звено – 032/602-899
Спешна регистратура – 032/602-738
Лекарски кабинет /дежурен лекар/ - 032/602-420

Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА- ЗВЕНО „ХИРУРГИЯ“


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Звено „Хирургия“към Отделение по Спешна медицина е ситуирано на партерен и първи етаж в Хирургически клиники на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД,
бул. „Пещерско шосе“ №66
Състои се от четири обособени части:
• Спешни приемни кабинети;
• Противошокова зала;
• Операционни зали;
• Зала за наблюдение.
Това е специализирано звено за работа по спешност с деца и възрастни с хирургически проблеми.
Базата на звеното е в съответствие с нормативните изисквания. Разполага с необходимата апаратура и необходимия брой квалифициран персонал.
Има добре изразена комуникативна връзка с всички клинични звена. Цялостната структура, обзавеждане и наличния персонал
отговарят на изискванията на медицинския стандарт за качествено обслужване, своевременна спешна медицинска помощ,
бърза диагностика и при необходимост хоспитализация в съответните клинични звена на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Обслужването на пациентите по спешност следва изработени Алгоритми по нозологични единици и е в съответствие на Медицинския стандарт „Спешна медицина“. Звеното работи на 24-часова непрекъсната спешност, както и спешните специализирани кабинети по УНГ, Детска хирургия и Очни болести - ситуирани на партерен етаж.
Хирургическото звено на Отделение по Спешна медицина е осигурено с всички диагностични структури за осъществяване на дейността си.
Тези структури осигуряват 24-часова непрекъсната диагностична помощ в спешен порядък. Взаимодействието с тях е регламентирано чрез Правилника за вътрешния ред на УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД,Медицинския стандарт „Спешна медицина“, Правила за добра клинична практика.
Звеното разполага слеглова база за 24 часово наблюдение на пациенти.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
През 2013 г. в Звено „Хирургия“ са обслужени 24000 пациенти, 40% от които са хоспитализирани по профил на заболяването или в спешната за деня клиника след диагностично уточняване и начална терапия и реанимация. Останалите 60% се диагностицират и след стабилизиране на състоянието им и писмена консултация се насочват за продължаване на лечението под контрол на Общо-практикуващ лекар и/или съответния специалист от ДКЦ.

ОБОРУДВАНЕ:
• Монитори за проследяване на жизнените функции – 5 бр.;
• АМБУ – 1 бр.;
• ЕКГ – 4 бр.;
• Дефибрилатор – 2 бр.;
• Централна кислородна и вакуум-инсталация с 12 поста.;
• Мобилна кислородна бутилка – 2бр.
• Анестезиологичен апарат;
• Инфузомати – 5 бр.;
• Перфузори – 4 бр.

ЕКИП:
1. Д-р Кирил Атлиев – Ръководител звено
Медицински Университет – Пловдив – 1991 г.
Придобити клинични специалности:Обща и гръдна хирургия през 1999г.;Здравен мениджмънт – 2011 г.
2. Д-р Димитър Манчев
Медицински Университет – Пловдив – 1996 г.
Придобити клинични специалности: Обща и гръдна хирургия през 2001 г.
3. Д-р Йордан Йорданов
Медицински Университет – Пловдив – 1996 г.
Придобити клинични специалности: Обща и гръдна хирургия през 2004 г.
4. Д-р Анастас Палавуров
Медицински Университет – Пловдив – 2003 г.
Придобити клинични специалности: Обща и гръдна хирургия през 2011 г.
5. Д-р Даниела Донеска
Медицински Университет – Пловдив – 2006 г.
Придобити клинични специалности: Обща хирургия през 2011 г.
6. Д-р Пенчо Карадинев
Медицински Университет – Пловдив – 2001 г.
Придобити клинични специалности: Обща хирургия през 2009 г.
7. Д-р Тихомир Тенчев
8.Старша медицинска сестра Иванка Топалова
Висше образование - бакалавър по „Управление на здравни грижи”.
Придобити специалности: „Контрол ВБИ и болнична хигиена”, „Анестезиология и реанимация”.

КОНТАКТИ:
Ръководител звено – 032/60-27-74;
Старши медицински специалист – 032/60-28-94;
Спешна регистратура – 032/60-27-38;
Лекарски кабинет /дежурен лекар/ - 032/60-29-83.

Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА - ЗВЕНО „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Звено „Ортопедия и травматология“ към Отделение по Спешна медицина се обособява като такова през м. октомври 2011г., като преди тази дата съществува като спешен приемен кабинет към Клиника по ортопедия и травматология. Намира се на първи етаж в Хирургическия блок на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул.„Пещерско шосе”№66.
В звено „Ортопедия и травматология“ се извършва диагностика и активно лечение на болни, които не могат да бъдат диагностицирани и лекувани в условията на извънболнична помощ, съобразени с медицинските стандарти по ортопедия и травматология и добрата клинична практика.
Звеното разполага с приемно-консултативен кабинет, манипулационна и гипсовъчна зала, както и с две операционни зали и два стационара с общо 8 легла,като всички са разположени в зоната на Отделение по Спешна медицина.Приетите за болнично лечение пациенти се насочват към стационара на Клиника по ортопедия и травматология.
Звено „Ортопедия и травматология“ към Отделение по Спешна медицинаработи в условията на непрекъсната спешност 24 часа в денонощие.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В Звено „Ортопедия и травматология“ към Отделение по Спешна медицинасе лекуват всички заболявания в областта на ортопедията и травматологията. Прилагат се всички параклинични и образни диагностични методи, с които разполага УМБАЛ”Св.Георги” ЕАД.
Използват се следните методи на лечение: имобилизация, репозиция, екстензия, открита репозиция, всички видове остеосинтеза, ендопротезиране. Обслужването на пациентите се извършва според състоянието и диагнозата, както следва:
• Спешно състояние, подлежащо на имобилизация, превръзка, спешна операция в амбулаторни условия, след което лечението продължава в условията на доболничната помощ;
• Спешна оперативна интервенция и прием за болнично лечение;
• Пациенти, които се насочват за планова оперативна интервенция;
• Контролни прегледи на пациенти в рамките на 30 дни след дехоспитализация;
• Пациентите, неподлежащи на спешно обслужване и не влизащи в 30 дневния период след изписване, но желаят да бъдат прегледани, заплащат медицинските прегледи и дейности в касата на болницата по ред утвърден от Изпълнителния директор на лечебното заведение.

Звено „Ортопедия и травматология“работи по следните клинични пътеки: № 184, 220, 221, 222, 223 , 204, 215, 216, 217, 218, 219, 205.
В звено „Ортопедия и травматология“се осъществява също така учебна и научна дейност, която включва:
• Клинично обучение на студенти и докторанти по медицина;
• Клинично обучение по здравни грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи;
• Следдипломно обучение на лекари и специалисти по здравни грижи.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
За изминалата 2013г. през звеното са преминали 12452 пациенти, от които оперирани по спешност 2 868.

ОБОРУДВАНЕ:
Операционните зали на Звено „Ортопедия и травматология“ разполагат с:
• Рентгеноскопично С-рамо;
• Електрокалтер;
• Акумулаторни бормашини;
• Операционни маси;
• Операционни лампи;
• Анестезиологични апарати.

ЕКИП:
Лекарският състав назвено „Ортопедия и травматология“ към Отделение по Спешна медицинавключва 17 висококвалифицирани специалисти по ортопедия и травматология , двама лекари-специализанти и анестезиологичен екип към звеното: д-р Анатолий Врачев и мед. сестра Росица Калоянова.
1. Д-р Румен Бацелов – Ръководител звено„Ортопедия и Травматология“
МедицинскиУниверситет – Пловдив– 1981г.
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология.
2. Д-р Иво Чолаков (лекар с вменени административни функции)
МедицинскиУниверситет – Пловдив–1986 г.
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 1995 г.
3. Д-р Петър Панчев
Медицински Университет – Пловдив
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 1981 г.
4. Д-р Красин Иванов
Медицински Университет – Пловдив – 1982г.
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 1987 г.
5. Д-р Димитър Митев
Медицински Университет – Пловдив – 1990г.
Придобита клинична специалност:Ортопедия и травматология – 1996 г.
6.Д-р Иван Кърджиев
Медицински Университет – Пловдив – 1983г.
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 1993 г.
7. Д-р Живко Александров
Медицински Университет – Пловдив – 1979г.
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 1998 г.
8. Д-р Димитър Кукуларов
Медицински Университет - 1984г.
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 1989 г.
9. Д-р Ирик Кръстев
Медицински Университет – Пловдив – 1985г.
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 1996 г.
10. Д-р Николай Харалампиев
Медицински Университет – Пловдив – 1995г.
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 2000 г.
11. Д-р Божидар Велеганов
Медицински Университет – Пловдив – 1986г.
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 1999 г.
12. Д-р ПетърМолчовски
Медицински Университет – Пловдив – 1998 г.
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 2008 г.
Член на: БОТА, American Academy of Orthopaedic Surgeons - International Affiliate Member.
13.Д-р Марин Шопов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 2014 г.
14. Д-р ТрандафилТрандафилов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 2014 г.
15. Д-р Панче Димитриев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 2014 г.
16. Д-р Огнян Енчев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Ортопедия и травматология – 2014 г.
17. Д-р Любомир Попов – в момента специализант в отделението.
18. Д-р Георги Тиков – в момента специализант в отделението.
19. Старша медицинска сестра Елена Муравенова

КОНТАКТИ:
Спешен приемен кабинет – 032/60-29-84

Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА -ЗВЕНО „ПЕДИАТРИЯ”


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Звено „Педиатрия” е структурна част към Отделение по Спешна медицина на УМБАЛ „Св Георги” ЕАД - Пловдив от 2008 год. Разположено е на територията на Клиника по педиатрия и генетични заболяваниявБаза I /Tерапевтични клиники/към УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД - Пловдив, бул.”Васил Априлов” 15А.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Предназначението му е да оказва спешна медицинска помощ на всички деца на възраст до 18 години, нуждаещи се от такава, независимо от гражданството и местоживеенето им.
Отделението разполага с реанимационна зала, лекарски кабинет за амбулаторни прегледи и стая за почивка. От голямо значение е колаборацията с Клиника по педиатрия и генетични заболявания, като се разчита не само на консултативната дейност, но и на непосредствена практическа помощ при извънредно напрегнати ситуации.

ОБОРУДВАНЕ:
Оборудвано е с необходимата апаратура по медицински стандарт за работа в условия на спешност.

ЕКИП:
1. Д-р Светлана Станева Атанасова – Ръководител звено „Педиатрия“
Висше медицинско образование.
Придобита клинична специалност: Детски болести – 2001 г.
2. Д-р Веселина Ангелова Дундекова – специалист по Детски болести
3. Д-р Магда Пенчева Илиева – специалист по Детски болести
4. Д-р Мая Ангелова Коларова – специалист по Детски болести
5. Д-р Томи Петров Вретенаров – специалист по Детски болести
6. Д-р Денка Иванова Йорданова-Минчева - специалист по Детски болести
7. Д-р Красимира Борисова Пеева - специалист по Детски болести
8. Д-р Николай Крумов Гечев – специалист по Детски болести
9. Старша медицинскасестра Йовка Калчева Караджова

Контакти:
Спешен приемен кабинет - 032/ 602-313
НачалоАктуално към 24/02/2015 г.