актуалноИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Пловдив, 14 януари 2020 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява ..."


На 17 януари 2020 г. от 11.00 ч. в Десета аудитория в База 2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, ще се проведе информационен ден по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, с цел предоставяне на информация на специализантите и всички заинтересовани лица за възможностите за подкрепа на обучението за придобиване на специалност по проекта......

Допълнителна информация за събитието