Разположение
БАЗА 1 – бул. В. Априлов 15

 • Ревматология
 • Психиатрия
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Клинична хематология
 • Медицинска онкология
 • Педиатрия и генетични заболявания
 • Спешна медицина - Педиатрия
 • Професионални болести
 • Клинична токсикология
 • Нефрология
 • Диализно лечение
 • Лъчелечение
 • Транфузионна хематология
 • Кожни и венерологични болести
 • Нервни болести
 • Медицинска генетика
 • Централна клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Клинична имунология
 • Вирусология
 • Обща и клинична патология
 • Съдебна медицина
БАЗА 2 – бул. Пещерско шосе 66

 • Спешна медицина - Хирургия, Ортопедия и травматология
 • Спешна медицина - приемно вътрешно
 • Физикална и рехабилитационна медицинает. 1
 • Анестезиология и интензивно лечение ет. 2
 • Кардиохирургия ет. 2
 • Акушерство и гинекология ет. 3
 • Пластично-възстановителна и естетична хирургия ет. 4
 • Лицево-челюстна хирургия ет. 4
 • Ортопедия и травматология ет. 5
 • Очни болести ет. 6
 • Ушно-носно-гърлени болести ет. 6
 • Първа хирургия ет. 7
 • Съдова хирургия ет. 8
 • Инвазивна кардиология ет. 8
 • Гастроентерология ет. 9
 • Урология ет. 9
 • Детска хирургия ет. 10
 • Пневмология и фтизиатрия ет. 10
 • Втора хирургия ет. 11
 • Неврохирургия ет. 12
 • Кардиология ет. 12
 • Инфекциозни болести