актуално Вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи на управление на дъщерни дружества