актуално Обява 07.04.2021

Пловдив, 07 април 2021 г.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив, обявява следните свободни длъжности..."


1. Началник на Клиника по ортопедия и травматология;
2. Началник на Клиника по урология;
3. Началник на Клиника по клинична токсикология;
4. Началник на Клиника по неврохирургия;
5. Началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната;
6. Началник на Клиника по съдова хирургия;
7. Началник на Клиника по медицинска онкология;
8. Началник на Клиника по лъчелечение;
9. Началник на Отделение по кардиохирургия;
10. Началник на Лаборатория по вирусология;
11. Началник на Отделение по спешна медицина;
12. Началник на Отделение по обща и клинична патология;
13. Началник на Отделение по образна диагностика;
14. Началник на Вътрешно-консултативни кабинети;
15. Началник на Отделение по трансфузионна хематология;
16. Началник на Клиника по детска хирургия;
17. Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение;
18. Началник на Клинична лаборатория.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване - по образец:
- Копие от документ за самоличност;
- Ксерокопие от диплома за завършено образование по медицина;
- Ксерокопие от документ за придобито научно звание за заемане на длъжността „Началник клиника“;
- Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.
- Свидетелство за съдимост
- Удостоверение за трудов стаж
- Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив за срок от три години.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 07.04.2021 г. до 07.05.2021 г., като подадат в отдел "УЧР" следните документи

Обява (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)