актуално » Обява

1. На основание чл. 103, ал. 2, във връзка с чл. 104 и 105, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на основание чл. 69 , ал. 2 от Закона за Лечебните заведения, както и във връзка с изискването за водене на отделен регистър за всички документи по клинични изпитвания;