за нас » настояще

Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” ЕАД е правоприемник на бившата болнична структура към ВМИ - Пловдив. През август 2000 г. със заповед на министъра на здравеопазването е преобразувана като търговско дружество – Еднолично акционерно дружество. Притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност от януари 2001 г.
Разположена е на две бази – База 1 /терапевтични клиники/– на бул. В. Априлов 15а и База 2 /хирургичен блок/ - на бул. Пещерско шосе 66, между които съществува 24-часова транспортна връзка за придвижване на болни и лекари-консултанти. Разполага с 1435 легла, чиято използваемост достига 80-90%. Всички болнични стаи са оборудвани с телевизор, а в хирургичния блок разполагат със собствен санитарен възел.
Във връзка с изпълнение на националните задачи по спешна медицинска помощ болницата се е утвърдила като основен център за обслужване на спешни състояния на болни от града и областите от Южна България. УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД е Администратор на лични данни с удостоверение № 240161 от 08.03.2012 г., вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри"
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТАктуално към 29/07/2015 г.